Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Referat fra den 6. december 2021

Referat Ribe Stift – Møder Stiftsrådsmøde - nyt stiftsråd - d. 01-11-2021 kl. 16:30 til 18:30

Deltagere: Elof Westergaard, Preben Kræn Christensen, Mette Hvid-Olsen, Marianne Holm Zeuthen, Jens Torkild Bak, Erik Nielsen, Erik Juhl, Elof Westergaard

Dagsordenen blev godkendt.

Mødepunkt Referat 1 - Godkendelse af dagsordenen Biskoppen leder mødet.

2 - Præsentationsrunde Præsentation af stiftsrådsmedlemmerne: Navn og hvem man repræsenterer samt om man tidligere har været medlem af stiftsrådet. Stiftsrådsmedlemmerne og stiftsadministrationen præsenterede sig for hinanden.
3 - Overordnet orientering om stiftsrådets opgaver v. Biskop Elof Westergaard Orientering om: Forretningsordenen Hovedopgaver Tilrettelæggelse af møderne Mødeindhold Biskoppen bød velkommen og orienterede baggrunden for stiftsrådet og for stiftsrådets arbejde, herunder hvordan det føjer sig ind i forhold til menighedsrådsarbejdet og provstiudvalgsarbejdet. Forretningsgangen blev ligeledes gennemgået. Biskoppen oplyste, at han i det tidligere stiftsråd havde fået en pulje 50.000 kr. hvor han har mulighed for at gøre brug af op til 15.000 kr. af gangen til aktiviteter, som stiftsrådet kan imødekomme. Han har altid tidligere aftalt det i samråd med formanden. Stiftsbidraget er fastsat til 0,55 % og kan fastsættes på op til 1% af ligningsmidlerne i Ribe Stift. Stiftsrådet har i den seneste periode besluttet sig for en vision, som det nuværende stiftsråd kommer til at udmønte. Vi har i det seneste stiftsråd indledt med et punkt, hvor hver af medlemmerne på 5 min. fortalte om, hvad der optog dem aktuelt. Flere af de medlemmer, der har siddet i udvalget i en eller flere perioder bidrog til udfoldelse af stiftsrådets opgaver.
4 - Orientering om udvalgsposter Formandsposten og næstformandsposten - Else Marie Madsen som har været næstformand i de seneste 4 år orienterer om opgaverne Kapitalerne - Lars Hansson som har siddet som Ribe Stifts repræsentant i Kapitalforvaltningen de seneste 4 år orienterer om opgaverne Budgetsamrådet - Elisabeth Aggerbeck som frem til 2020 sad som repræsentant for stiftskontorcheferne i Budgetfølgegruppen orienterer om opgaverne Else Marie Riis Madsen orienterede om hvad opgaven som formand og næstformand i Stiftsrådet indebærer. Herunder ledelse og forberedelse af møderne. Lars Hansson orienterede om hvad opgaven som stiftsrådets repræsentant i Kapitalforvaltningen indebærer. Der skal vælges et lægt medlem til bestyrelsen for den fælles administration kapitalerne. Der er to investorer, der står for forvaltningen. Der har i 2021 desværre været et tab på investeringerne. Elisabeth Aggerbeck orienterede om, hvad opgaven som stiftsrådets repræsentant i Budgetsamrådet indebærer. Herunder den organisering den som Budgetsamrådet indgår i, samt antallet møder pr. år. Møderne foregår i København.
5 - Valg Valg til Formand Næstformand Kapitalforvaltningen Budgetsamrådet Følgende blev valgt: Lars Hansson blev valgt til formand Else Marie Riis Madsen blev genvalgt til næstformand. Lars Hansson blev genvalgt til bestyrelsen for Kapitalforvaltningen. Erik Nielsen blev suppleant. Erik Juhl blev valgt til stiftsrådets repræsentant til Budgetsamrådet.
6 - Orienteringspunkter Biskoppen orienterer om flytning af stillingen som provst i Grene fra Grindsted sogn til Grene Sogn. Biskoppen orienterer om møde og internat i februar 2021 Jette Jepsen orienterer om hvordan man skal udfylde diætskemaer og Biskoppen orienterede om, at han efter samtaler med hhv. provstiudvalg i Grene provsti og menighedsrådene i Grene og Grindsted har besluttet at flytte provstestillingen fra Grindsted til Grene. Beslutningen er sendt i høring. Biskoppen orienterede desuden om, at internatet er lagt i Ecco-centret i Bjerremark og at internatet både vil bestå af et almindeligt stiftsrådsmøde samt en regler for afregning af kørsel. vekselvirkning mellem orientering om stiftsrådets opgaver og drøftelser af indsatsområder for Ribe Stiftsråd. Der bliver orientering om: Historien Stiftsrådets opgaver og Præstefordelingen Jette Jepsen orienterede om regler for diæter samt at bilagene ligger på stiftets hjemmeside, men at hun også tager dem med til stiftsrådsmøderne. Kørsel afregnes til lav takst.
7 - Eventuelt Stiftsrådsmødet i maj 2022 blev flyttet til den 17. maj 2021. Biskoppen orienterede desuden om, at han på baggrund af en indstilling fra en arbejdsgruppe i Malt Provsti, har valgt at skille Malt og Folding sogne.