Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Mål og resultatkrav

Ribe Stiftsadministration skal i 2021 opfylde følgende:

1. Fælles mål

Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse  

Mål: Kvalitetssikring af brugen af F2 

Resultatkrav

 

Delmål 1:

På tværs af stiftet gennemføres 1 fælles F2-erfadag for provstisekretærer og stiftsmedarbejdere i 2021 i hvert stift samt en besøgsrunde i alle provstier og stiftsadministrationen, som faciliteters af de lokale F2-kontaktpersoner.

 

 

 

 

Målpunkter og skalering

Delmål 1

 • Målet er opfyldt, hvis der er gennemført mindst 1 fælles erfadag for provstisekretærer og stiftsmedarbejdere i 2021 og der er afholdt besøgsrunde i alle provstier og stiftsadministration. 

 

 • Målet er delvist opfyldt, hvis der enten kun er afholdt et erfamøde eller afholdt en besøgsrunde. 

 

 • Målet er ikke opfyldt, hvis ingen af aktiviteterne er afholdt.
 

Delmål 2:

Undervisning af nye stiftsmedarbejdere i F2 skal ske inden for de første 2 måneders ansættelse.

Målpunkter og skalering

Delmål 2

 • Målet er opfyldt, hvis alle nye medarbejdere er kommet på kursus inden for de første 2 måneders ansættelse. 

 

 • Målet er delvist opfyldt, hvis 1 eller flere medarbejdere ikke er kommet på kursus inden for de første 2 måneders ansættelse.

 

 • Målet er ikke opfyldt, hvis ingen af de nyansatte er kommet på kursus inden for de første 2 måneders ansættelse.
 

Delmål 3:

Kirkeministeriet vil en gang i kvartalet lave et udtræk af stifternes og provstiernes sager og akter i F2 og udsende dette til stifterne. I forbindelse med det udsendte udtræk udsendes også et bilag til opfølgning på kvalitetssikring af data. Stiftsadministrationerne skal aflevere det udfyldte bilag til ministeriet i forbindelse med budgetopfølgningen hhv. den 24. april, 24. august, 24. oktober og med aflevering af årsrapporten.

Målpunkter og skalering

Delmål 3:

 • Målet er opfyldt, hvis der i alle kvartaler er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provsterne. 

 

 • Målet er delvist opfyldt, hvis der i ét af kvartalerne ikke er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provstierne.

 

 • Målet er ikke opfyldt, hvis der i to eller flere af kvartalerne er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provstierne.
 

Ny præst 

Mål: Succesfuld implementering og forankring af ”Ny præst” i stifterne 

 

Resultatkrav

Hvert stifter vælger forinden iværksættelsen af ”Ny præst” om de vil anvende minimumsmodellen for introduktion af den nye præst, eller om de vil anvende en udvidet model. Den valgte model er udgangspunktet for resultataftalen.

Resultatkravet er at alle præster, der første gang ansættes i Folkekirken som præst men en ansættelseskvote på 20 % eller derover kommer igennem den af stiftet valgte introduktionsmodel inden for de i modellen fastsatte tidsrammer.

Målpunkter og skalering

 • Målet er opfyldt, hvis 90% af de nyansatte præster har været igennem det aftalte forløb inden for de fastsatte tidsfrister med udgangen af 2021.

 

 • Målet er delvist opfyldt, hvis 75 % af de nyansatte præster har været igennem det aftalte forløb inden for de fastsatte tidsfrister med udgangen af 2021. 

 

 • Målet er ikke opfyldt, hvis 74% eller derunder af de nyansatte præster har været igennem det aftalte forløb inden for de fastansatte tidsfrister med udgangen af 2021.

 

 

 

Byggesager

Mål: Hurtig og effektiv sagsbehandling

Resultatkrav

 

Delmål 1:

Stiftsøvrigheden har godkendelseskompetencen i en række sager efter lov om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Behandlingen af sagerne skal - under hensyn til konsulenthøring – ske hurtigt og effektivt.

Målpunkter og skalering

Mål 1

 • Målet er opfyldt, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i 85% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage.

 

 • Målet er delvist nået, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i 70% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage.

 

 • Målet er ikke nået, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i mindre end 70% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage.

 

 

Delmål 2

Der måles på den samlede behandlingstid hos stiftsadministrationen og konsulenter, samt på sagsbehandlingstiden i stiftsadministrationen alene.

Målpunkter og skalering

Mål 2

 • Målet er opfyldt, hvis 85% af alle byggesager er godkendt inden for 105 kalenderdage.

 

 • Målet er delvist opfyldt, hvis mere end 70% af alle byggesager er godkendt inden for 105 kalenderdage.

 

 • Målet er ikke opfyldt, hvis 70% eller mindre af sagerne er godkendt inden for 105 kalenderdage.
 

 

2. Centermål

SLM har følgende mål for 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse  

Mål: Gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse

Resultatkrav

Folkekirken stiller et lønsystem og et løncenter til rådighed for menighedsrådene så disse dels kan leve op til deres pligter som arbejdsgiver for de ansatte kirkefunktionærer i forhold til at få udbetalt korrekt løn, afregnet skat og pension, registreret fravær mv., dels har mulighed for foretage korrekt bogføring, regnskabsopfølgning, budgetlægning mv. Det er centralt for løncenteret at menighedsrådene oplever at få den nødvendige bistand til at løse disse opgaver. For at sætte lup på løncenterets nuværende og fremtidige ydelser og service, vil vi gennemføre en elektronisk brugertilfredshedsundersøgelse om disse spørgsmål i 2021.

Delmål 1

SLM skal senest ved udgangen af andet kvartal, på baggrund af input fra HR-gruppen og de nedsatte brugergrupper, have udarbejdet masteren for en elektronisk brugerundersøgelse.

 

Målpunkter og skalering

Delmål 1

 • Målet er opfyldt såfremt der foreligger en master for en elektronisk brugerundersøgelse og input fra de anførte grupper.

 

 • Målet er delvist opfyldt såfremt der enten foreligger input fra de anførte grupper eller en master for brugerundersøgelsen.
 • Målet er ikke opfyldt såfremt der hverken foreligger input eller en master.

 

Delmål 2

SLM skal senest ved udgangen af 4. kvartal have gennemført brugerundersøgelsen og udarbejdet en rapport om undersøgelsen og dens konklusioner.

 

 
 • Målet er opfyldt såfremt brugerundersøgelsen er gennemført og der foreligger en rapport herom ved udgangen af 4. kvartal.

 

 • Målet er delvist opfyldt såfremt der alene er gennemført en brugerundersøgelse.

 

 • Målet er ikke opfyldt såfremt der ikke er gennemført en brugerundersøgelse ved udgangen af 4. kvartal.

 

 

 

3. Specifikke mål for Ribe Stift

Ribe Stift har følgende specifikke mål for 2021:

Forankring af arbejdet med kvalitet i opgaveløsningen i Ribe Stift

Mål: Projektet ”Kvalitet i opgaveløsningen i Ribe Stift” skal i 2021 implementeres som konkrete organisatoriske og administrative praksisser.

Resultatkrav

Ribe Stift har følgende 4 pejlemærker i som er grundsten som skal understøtte korrekt sagsbehandling, rådgivning og afgørelser:

 • Forpligtende samarbejde
 • Tydelige arbejdsgange
 • Udvise kvalitet
 • Fælles ansvarlighed for opgaverne

 

I 2021 skal arbejdet udmønte sig i følgende resultater:

 

 

Delmål 1: Arbejdsgange

Inden udgangen af 1. kvartal skal alle arbejdsgange, der skal beskrives, være lagt i en fælles skabelon for arbejdsgangsbeskrivelser, hvor vi sikrer, at vi hele tiden kan se, hvem der har sagen, og hvor i sagsbehandlingen vi er, ligesom hvert team skal lave en plan for løbende opdatering af arbejdsgangene.

 

Målpunkter og skalering

Delmål 1

 • Målet er opfyldt, hvis der inden udgangen af 1. kvartal er udarbejdet en fælles skabelon for arbejdsgangene og plan for opdatering.

 

 • Målet er delvist opfyldt, hvis der inden udgangen af 2. kvartal er udarbejdet en fælles skabelon for arbejdsgangene og plan for opdatering.
 
 • Målet er ikke opfyldt, hvis der ikke inden 2. kvartal er udarbejdet en fælles skabelon for arbejdsgangene og plan for opdatering.
 •  
 

Delmål 2: Model for dialog med omverdenen om kvalitet

Inden udgangen af 3. kvartal skal hvert team udarbejde et koncept/en model for dialog med brugerne om opgavevaretagelsen (f.eks. om afgørelsesskrivelserne, mødetilrettelæggelse, præsteansættelser).

Målpunkter og skalering

Delmål 2

 • Målet er opfyldt, hvis hvert team inden udgangen af 3. har

udarbejdet et koncept/en model for dialog med brugerne om opgavevaretagelsen.

 • Målet er delvist opfyldt, hvis udarbejdelse af koncept/model sker inden udgangen af 4. kvartal.

 

 • Målet er ikke opfyldt, hvis udarbejdelse af koncept/model sker ikke finder sted i 2021.

 

Delmål 3: Udvise kvalitet

Inden udgangen af 4. kvartal skal hvert team og hele stiftsadministrationen evaluere evnen til at ”Udvise kvalitet” ved at vurdere opgaveløsningen i forholdet mellem tid, kvalitet og resultat, ligesom hvert team skal vurdere, hvor gode de er til at lære af opgaveløsningen (plan-do-study-act)

Målpunkter og skalering

Delmål 3

 • Målet er opfyldt, hvis hvert team og hele stiftsadministrationen inden udgangen af 4. kvartal har evalueret evne til at udvise kvalitet.

 

 • Målet er delvist opfyldt, hvis det kun er teams’ene, der har evalueret evnen til at udvise kvalitet.

 

 • Målet er ikke opfyldt, hvis hverken team eller stiftsadministrationen når at evaluere evnen til at udvise kvalitet i 2021.
 

Filer til download