Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Årsrapport 2020

Fra 2021 er Årsrapporten for Det bindende Stiftsbidrag overført til Årsrapporten for Fællesfonden

1. Påtegning

 

Årsrapporten omfatter det bindende stiftsbidrag, somRibestift er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af regnskabet m.v.

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden.

Desuden er årsrapporten udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning (december 2020) med mindre tilpasninger.

I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede aktiviteter.

 

Påtegning

Det tilkendegives hermed,

 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af institutionen, der er omfattet af årsrapporten.

 

Ribe, den    marts 2021

 

____________________­­­­­­__________                           ________________________________

Stiftsrådsformand – Peter Hundebøll                            Biskop – Elof Westergaard                                                                                                                                                                          

2. Beretning

2.1. Præsentation af virksomheden

 

Et stift er en geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet.

Hvert stift forestås af en biskop og en stiftsøvrighed (biskop og stiftamtmand i forening). Om biskoppens og stiftsøvrighedens virksomhed henvises til stiftets årsrapport for fællesfonden

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd (nedsat i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009, senest revideret 29. marts 2014). Stiftsrådets hovedopgaver kan opdeles således:

 • At bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan ca. 4,6 milliarder kr.
 • At udskrive og bestyre et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige 1 procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster, samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti (for Lolland-Falsters stift dog 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti).

Ribe Stifts sammensætning af stiftsrådet er vedlagt som bilag.

Stiftsrådet beslutter størrelsen og anvendelsen af det bindende stiftsbidrag udskrevet blandt stiftets kirkekasser.

Det bindende stiftsbidrag kan anvendes på følgende aktiviteter i stiftet:

 1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster
 2. Formidling af kristendom
 3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter
 4. Mellemkirkeligt arbejde

2.2. Ledelsesberetning

2.2.1. Faglige resultater
 

2020 har været et usædvanligt år, hvor Covid-19 situationen i lighed med det øvrige samfund har haft sin store indflydelse på stiftsrådet og udvalgenes arbejde, både i fysisk form påvirket af forsamlingsforbud og møder virtuelt samt praktisk mht. til udførelse af planlagte konferencer og samlinger ude i landet.
På trods af det fungerer stiftsrådet godt og er godt i gang med den overordnede drøftelser af kirkelige spørgsmål, som rører sig i stiftet og på landsplan. De aktive og funktionsdygtige stiftsudvalg som er nedsat af stiftsrådet er ligeledes gået i gang med de opgave som de i fællesskab har vedtaget på udvalgsmøderne.

Ribe Stiftsråd har i 2020 haft følgende stiftsudvalg:

 • Redaktionsudvalget – Årbog 2020
 • Udvalg for kirkelig undervisning
 • Udvalg for Kirkeligt Socialt arbejde og Diakoniudvalget
 • Gudstjenesteudvalget
 • Stiftspræst og udvikling af retræte Fanø
 • Turisme i Ribe Stift
 • Folkemøde – Grænsen 2020 (udsat til 2021)
 • Unge- og Kirkeudvalg
 • Det tværkulturelle mødested i Ribe Stift
 • Kirken i møde med andre – Det mellemkirkelige stiftsudvalg er hjemhørende her.
 • FEKK – Forum for Europæisk kirkeret og kirkekundskab

 

Hvert stiftsudvalg holder løbende igennem året informationsmøder, arrangementer mv indenfor sit speciale.

Formål 75 – Kommunikation
Stiftspræstemødet blev for første gang i stiftets historie og med succes afholdt som et virtuelt konvent den 2.november 2020. Teamaet var håndtering af Corona-krisen og skærmens magi i hverdagen med Karen Marie Sø Leht-Nissen og Bent Meier Sørensen som foredragsholdere, der var virtuelt gruppearbejde i løbet af dagen.

Grundet fokus på kirken og Covid-19 situationen kom redaktionsudvalget lidt sent i gang med den årlige årbog, som de først har udgivet primo januar 2021 til menighedsrådene, præsterne og provster i stiftet. Titlen for årbogen 2020 var ”Visioner for Ribe Stift” og handler om, hvordan skal der arbejdes med folkekirken de næste 10 år, en visionsproces for udvikling af folkekirken, hvor der opfordres til at menigheder og andre fællesskaber byder ind med input til arbejdet omkring udvikling af folkekirken fra 2021 til 2031.

 

Formål 76 – Formidling
Udvalget kirkelig undervisning, har den 30. september i samarbejde med FUV-Løgumkloster afholdt det årlige Stiftskursus i Bramming sognegård et kursus for kirkegårdsansatte og præster.

Formål 77 – Udviklingsprojekter

 • Provstierne har grundet Covid-19 været nødsaget til at udsætte provstikurser for præster i deres provsti til 2021.
 • Den 28-29. februar 2020 har stiftet ved uddannelseskonsulent Charlotte Locht inviteret teologistuderende fra Århus og Kbh på besøg, for at fortælle om Ribe Stift og introducere dem til de jobmuligheder, som er i stiftet for kommende nye præster.
 • Det Tværkulturelle mødested i Ribe Stift er i rigtig god udvikling, og understøtter et fortsat stort behov for integrationsfremmende aktiviteter i stiftet.
 • Stiftspræst for Åndelig søgende har i september 2020 afholdt pilgrimsvandring Fanø rundt, og haft 2 hold vedrørende drømmearbejde.

 

Formål 78 – Mellemkirkeligt

Stiftsudvalget Kirken i møde med andre, hvor det Mellemkirkeligt stiftsudvalg nu er hjemhørende har i januar afholdt en migrantgudstjeneste i Ribe Domkirke. Den 7-8 februar har enkle medlemmer deltaget i Årsmødet for Folkekirkens mellemkirkelige Råd i Vejle. Derudover er der ydet støtte til Danske kirkers Råd og arbejdsstation til medarbejder i FTC.

Formål 79 – Andet

Ribe Stiftsråd har bevilget støtte til følgende i 2020:

 • FEKK – seminar på Ecco-center Bjerremark i Tønder og E-bog Antologi 2019.
 • Bidrag til prædikefestival i samarbejde med Haderslev Stift.
 • Bidrag til bog om konfirmandundervisning.
 • Støtte til musikstykke ved mindegudstjenste i Lønborg kirke.
 • Støtte til ”Tænketank for forfulgte kristne” i perioden 2020 til 2022
 • Danske kirke Sydslesvig – støtte samtalekort
 • Eberhard Harbsmeier – bogudgivelse på tysk ”Dagligt talt”
 • Biskop Elof Westergaard – Sørgesangene – dagbog i en Coronatid
 • FUV, læring i praksis
 • Hans Vium Mikkelsen – bog ”Fundamentalteologi”
 • Udgivelse af bog – ”synge samler med konfirmander”


2.2.2. Den samlede økonomi

Årets økonomiske resultat er et overskud på 800 t.kr. overskuddet er hensat under kortfristet gæld lokalt niveau til fremtidig brug i 2021, således at regnskabet går i nul for året. Resultatet vurderes ikke at være tilfredsstillende grundet den store indflydelse Covid-19 har haft på stiftsrådets og udvalgenes arbejdet i 2020. Baggrunden for vurderingen er nærmere gennemgået senere i dette afsnit.

Indtægten fra det bindende stiftsbidrag var i 2020 på 2.180 t.kr., hvilket svarer til 0,55 % af udskrivningsgrundlaget i stiftet. Det bindende stiftsbidrag kan maksimalt udgøre 1% af udskrivningsgrundlaget i stiftet.

Det bindende stiftsbidrag administreres af stiftet, og indgår i stiftets balance for fællesfondsaktiviteter i øvrigt under delregnskab 36, og der er således ikke udarbejdet en selvstændig balance for bidraget.

Stiftsrådet kan overføre et eventuelt overskud fra år til år, opført som kortfristet gæld lokalt niveau på stiftets balance. En oversigt over Ribe Stiftsråds overførsler er nærmere beskrevet i afsnit 4.2 Bevillingsafregning.

Årets økonomiske resultat på 800 t.kr. er sammensat som vist herunder i tabel 2.3.1.

Tabel 2.2.2 Bindende stiftsbidrag for Ribe Stift 2020 - formålsopdelt (kr.)   
   RegnskabRegnskabBudgetPeriodens
 FormålDelformål201920202020forskel
       
75Kommunikation          902.291         596.731         820.000       -223.269
 75.1Stiftsbog       212.677       126.243       110.000        16.243
 75.2Stiftsavis             108               -                 -                -  
 75.3Stiftspræstestævne       218.834        10.321       210.000     -199.679
 75.4Stiftsmenighedsrådsstævne        20.672        10.167        50.000       -39.833
 75.5Hjemmeside               -                 -                 -                -  
 75.6Andre tilskud til kommunikation       450.000       450.000       450.000              -  
       
76Formidling          119.766            92.865         131.000         -38.135
 76.1Konsulenter       119.766        92.865       131.000       -38.135
 76.2Stiftsudvalg               -                 -                 -                -  
       
77Udviklingsprojekter          954.106         504.546         913.000       -408.454
 77.1Undervisning       286.667       150.698       350.000     -199.302
 77.2Diakoni       638.911       372.451       528.000     -155.549
 77.3IT               -                 -                 -                -  
 77.4Medier        28.528       -18.603        35.000       -53.603
 77.5Kirkemusik               -                 -                 -                -  
       
78Mellemkirkeligt             46.924            57.518            85.000         -27.482
 78.1Kontingenter               -                 -                 -                -  
 78.2Udvalg        46.924        57.518        85.000       -27.482
       
79Andet             89.027       127.684       785.367       -657.682
       
 Bindende stiftsbidrag omkostninger i alt      2.112.114      1.379.345      2.734.367   -1.355.022
       
 Finansiering i alt     -2.112.114    -1.379.345    -2.734.367     1.355.022
 Indtægter bindende stiftsbidrag   -2.183.368   -2.179.611   -2.179.612                1
 Øvrige indtægter, herunder tilbageført hensættelse               -                 -        -554.755      554.755
 Hensat overskud (ikke formålsbestemt)        71.254       800.266               -        800.266
       
 Bindende stiftsbidrag i alt0000

Som det fremgår af tabel 2.2.2. har stiftsrådet et overskud i balancen på 800. t.kr. Overskuddet overføres til tidligere års optjening som er hensat i fællesfondens regnskab for Ribe Stift, under delregnskab 36 for Det bindende Stiftsbidrag, balance konto – kortfristet gæld lokalt niveau.
Stiftsrådet arbejder hele tiden med nye aktiviteter, og de nuværende udvalg arbejder med at implementere deres aktiviteter. Afhængig af Covid-19 situationen, forventes der stadig et øget forbrug de kommende år og at stiftsbidraget vil blive anvendt fuld ud indenfor de næste 2 budgetår.

 

2.3. Forventninger til det kommende år

Økonomiske rammer
 

Ribe Stiftsråd har i 2021 fastsat udskrivningsprocenten for Det bindende stiftsbidrag til 0,55% med en samlet ramme på 2.180.734,- kr. Udskrivningsprocenten har i en længere periode fra 2016 til 2018 været på 0,50% og fra 2019 0,55%.
Årsagen til forhøjelsen af stiftsbidraget er forberedelse og igangværende arbejde til folkemødet genforening i 2020/2021, projekt Grænsen, samt nye tiltag som stiftsrådet vil være initiativ tager til.
Et igangværende projekt er en inspirations weekend i Ribe Stift, hvor teologistuderende fra Århus- og Københavns universiteter inviteres til foredrag og rundvisning i stiftet, formålet er vidensdeling og synliggørelse af stiftet for kommende nye præster.

Generel forventes normal aktivitet i de nuværende og nyoprettede udvalg, stiftsrådet er bevidst om, at Covid-19 situationen også vil spille en rolle i stiftsrådet og udvalgenes arbejde i 2021. Der vil forsat være fokus på udvalgsstrukturen i 2021, og det forventes, at stiftsrådet opretter nye udvalg i løbet af året, samt yder støtte til nye ansøgninger hvor formålet/aktiviteten er indenfor stiftets grænse.

Der vil løbende i Ribe Stiftsråd være fokus på udvikling og afholdelse af fælles kursus forløb for præster i Ribe Stift.

De opsparende midler fra tidligere år, og som er hensat i fællesfondens regnskab for Ribe Stift under delregnskab 36 for Det bindende stiftsbidrag, forventes anvendt i 2021 og frem, Covid-19 har desværre haft ret stor indflydelse på udvalgsarbejdet i 2020 og forventes også at få det i 2021.

Det nye stiftsråd som bliver valgt i efteråret 2021 tiltræder til 1.november 2021.

 

Eksterne påvirkninger
 

Af hensyn til mødedeltagerne holdes Stiftsrådsmøderne som sene eftermiddags/aftens møder i Ribe Stifts landemodesal. I 2020 har møderne ligeledes været holdt andre steder af hensyn til afstandskrav og Covid-19 situationen.
Repræsentanter fra stiftsrådet deltager løbende hen over året i møder som har tilknytning til stiftsrådsarbejdet, der ses en stigning i disse møder som i 2020 bl.a har været visionsarbejde i Ribe Stift og fællesmøde for alle stiftsråd i Danmark.


I 2018 har stifterne fået tildelt et nyt journalsystem F2, hvor mødemodulet har været og stadig er en stor udfordring for både stiftet og deltagerne i Ribe Stiftsråd.

3. Regnskab

3.1. Resultatopgørelse mv.

KontoFormål 36 Bindende stiftsbidrag (kr.)    
      
 Ordinære driftsindtægter    
33Bindende stiftsbidrag-2.183.368-2.179.612-2.179.6111
11Salg af varer0000
12Internt salg af verer og tjenesteydelser-11.100000
      
 Ordinære driftsindtægter i alt-2.194.468-2.179.612-2.179.6111
      
 Ordinære driftsomkostninger    
16Husleje, leje arealer, leasing88.628078.85178.851
17Internt køb af varer og tjenesteydelser 28.084029.64129.641
18Lønninger/personaleomkostninger460.170131.000434.524303.524
22Andre ordinære driftsomkostninger1.588.9322.603.367899.355-1.704.012
 Ordinære driftsomkostninger i alt2.165.8142.734.3671.442.369-1.291.997
      
 Resultat af ordinær drift-28.654554.755-737.242-1.291.996
      
 Andre driftsposter    
21Andre driftsindtægter-42.600-554.755-63.025491.730
43Interne statslige overførselsudgifter0000
46Tilskud til anden virksomhed/investeringstilskud71.2540800.266800.266
 Andre driftsposter i alt28.654-554.755737.2421.291.996
      
 Resultat før finansielle poster0000
      
 Finansielle poster    
25Finansielle indtægter0000
26Finansielle omkostninger0000
 Finansielle poster i alt0000
      
 Ekstraordinære poster    
28Ekstraordinære indtægter0000
29Ekstraordinære omkostninger0000
 Ekstraordinære poster i lat0000
      
 Årets resultat0000

3.2. Balance (Status)

Tabel 3.2 Bindende stiftsbidrags beregnede andel af Ribe Stift balance (t. kr.)
 20192020
   
Tilgodehavender00
Periodeafgrænsing00
Andel af likviditet (beregnet)6261.426
Aktiver i alt6261.426
   
Egenkapital-626-1.426
Hensatte forpligtelser00
Feriepengeforpligtelse00
Periodeafgrænsing00
Anden kortfristet gæld00
Passiver i alt-626-1.426

3.3. Bevillingsregnskab

 

Stiftsrådene har adgang til at overføre et eventuelt overskud/mindre forbrug på det bindende stiftsbidrag til brug i følgende år.

Tabel 3.3.1 Bevillingsafregning for Ribe Stift 2020 (kr.)     
      
 Årets bidragÅrets omkostningerÅrets resultatOverført fra tidligere år Akkumuleret til videreførelse
36. Bindende stiftsbidrag-2.179.6111.379.345-800.266-626.009-1.426.275
      

 

Ribe Stiftsråd kom ud med et overskud på 800 t.kr. i 2020. Beløbet er hensat som et tilgodehavende i fællesfondens regnskab for Ribe Stift, under delregnskab 36 i balancen på konto ”kortfristet gæld lokalt niveau”. Den samlede hensættelse på 1.426 t.kr. forventes anvendt indenfor de næste par år.

4. Bilag
 

4.1. Sammensætning af stiftsråd
 

Det nuværende stiftsråd som er valgt for perioden 1/11-2017 til 31/10-2021 består af følgende medlemmer:

 • Biskop – Elof Westergård – født medlem
 • Domprovst – Jens Torkild Bak – født medlem
 • Formand – Peter Lauridsen Hundebøll – menighedsrepræsentant valgt for Skads provsti
 • Provst – Preben Kræn Christensen – provsterepræsentant
 • Sognepræst – Marianne Zeuthen – præsterepræsentant
 • Sognepræst – Ingrid Lisby Schmidt – præsterepræsentant
 • Sognepræst – Gert Nicolajsen – præsterepræsentant
 • Menighedsrepræsentant – Gitte Schulz Petersen Clausen – valgt for Tønder provsti
 • Menighedsrepræsentant – Karen-Lena Randrup – valgt for Ribe Domprovsti
 • Menighedsrepræsentant – Else Marie Riis Madsen – valgt for Grene provsti
 • Menighedsrepræsentant – Erik Nielsen – valgt for Skjern provsti
 • Menighedsrepræsentant – Hans Christian Dalgaard Hansen – valgt for Varde provsti
 • Menighedsrepræsentant – Lars Hansson – valgt for Ringkøbing provsti
 • Menighedsrepræsentant – Elna Jørgensen – valgt for Malt provsti.

 

Hans Christian Dalgaard Hansen er valgt til Budgetsamråd – gyldighed 1 år
Lars Hansson er valgt til bestyrelsen for Fælleskapitalforvaltning. – gyldighed 4 år