Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

DR's undersøgelse af den psykiske trivsel i folkekirken (2022)

Undersøgelsen er baseret på to forskellige digitale spørgeskemaer:  et skema til 2.098 præster og provster ansat af Kirkeministeriet. 47 procent af de adspurgte har gennemført besvarelsen.  Et andet skema til 4.045 øvrige ansatte i folkekirken. 51 procent af de adspurgte har gennemført besvarelsen.  Undersøgelsen blev gennemført fra 17. juni til 4. juli 2022. 

National overvågning af arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere (2021)

Udarbejdet af arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere Publiceret i februar 2022

Formålet med undersøgelsen er at belyse udbredelsen og udviklingen i væsentlige faktorer inden for kemisk og biologisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø samt bidrage til datagrundlaget for forskning i bl.a. helbredskonsekvenser af risikofaktorer. Undersøgelsen skal også anvendes til at følge op på de prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. NOA-L vil blive gentaget hvert andet år.

Link: National overvågning af arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere

Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken – arbejdspapir (2018)

Udarbejdet af Oxford Research Publiceret oktober 2018

Formålet med undersøgelsen var kvalitativt igennem interviews – individuelle og i grupper – at undersøge årsagerne til de problemer med mobning, som rapporterne fra 2013 og 2017 peger på, samt at afdække karakteren og indholdet af mobning i folkekirken.

Link: Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken – arbejdspapir (2018)

Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken

Udarbejdet af Oxford Research Publiceret i maj 2017

Undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 viste blandt andet, at mobning opleves som et væsentligt arbejdsmiljøproblem blandt præster. Formålet med denne undersøgelse, der fokuserer særligt på mobning, var at få mere viden og et grundlag at agere på, så mobning kan forebygges og håndteres.

Link: Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken (2012)

Udarbejdet af Oxford Research, Luama og Great Place to Work for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Publiceret juni 2013

Alle ansatte blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Formålet var at give en status på det psykiske arbejdsmiljø, undersøge betydende faktorer samt pege på muligheder for forbedringer. Undersøgelsen dannede bl.a. baggrund for oprettelsen af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR). 

Links:

Psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken (2002)

Udarbejdet af Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik ved Bispebjerg Hospital. Publiceret november 2002

Undersøgelsen, der også kaldes 'Bispebjergundersøgelsen', blev bestilt af kirkeminister Tove Fergo og dannede baggrund for oprettelsen af Arbejdsgruppe for Præsters Psykiske Arbejdsmiljø (AAPA) under Kirkeministeriet. 

Link: Psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken 2002

Viden på vej

 • ’Paraplyprojektet’
  ’Paraplyprojekt’ er den samlende betegnelse for en indsats igangsat af Kirkeministeriets arbejdsgruppe for præsters arbejdsmiljø, der skal understøtte, at præster, der er påvirket af typiske belastninger i præstearbejdet, får personligt tilpasset hjælp. Paraplyprojektet skal samtidig skabe fælles viden om, hvad der virker, og bidrage til at kvalificere folkekirkens arbejde med at håndtere arbejdsmiljørelateret sygdom, herunder stress, blandt præster. 
  Paraplyprojektet afsluttes 31.12.2022 og evalueres af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
 • ’Præsters håndtering af følelsesmæssige belastninger’, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
  Pilotprojekt, der skal skabe bedre muligheder for præster for at få hjælp i følelsesmæssigt belastede situationer. Der er tale om et selvstændigt delprojekt under ’Paraplyprojektet’. 
 • Medlemsundersøgelse om arbejdstrivsel. Danmarks Kordegneforening. 
  Undersøgelse blandt foreningens medlemmer i efteråret 2022.