Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Referat Ribe Stift – Møder Stiftsrådsmøde den 28. februar 2023 - d. 28-02-2023 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Elna Ludvig Jørgensen, Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Elsebeth Povlsgaard Nebeling, Erik Juhl, Erik Nielsen, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Mette Hvid-Olsen, Dagmar Warming, Morten Fester Thaysen

Afbud: Preben Kræn Christensen, Elsemarie Lind Dam-Jensen

Mødepunkt Referat 1 - Temadrøftelse: Hvad vil vi med det mellemkirkelige arbejde i Ribe Stift? 15 min. oplæg ved Søren Dalsgaard, Migrantsamarbejdet ved Det Mellemkirkelige Råd. 15 min. drøftelse Heinrich Wichmann og Peter Sode er inviteret til at deltage i dette punkt. Sager: Det mellemkirkelige stiftsudvalg - 2023 (2023 - 2866) Bilag: Forslag til vision for Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg Søren Dalsgaard holdte et kort oplæg om arbejdet. Søren Dalsgaards plancher bliver lagt i stiftsrådets grupperum. Forslaget til proces blev godkendt, herunder med en overvejelse om at inddrage deltagere udefra.

2 - Valg På grund af en forglemmelse, blev der ikke foretaget valg på mødet i november. Derfor er det sat på dette møde. Valg af: Formand Næstformand Repræsentant til budgetsamråd Følgende blev valgt: Formand: Lars Hansson Næstformand: Else Marie Riis Madsen Budgetsamrådet: Erik Juhl

3 - Vision for Ribe Stift Orientering om status på nedsættelse af udvalg i tilknytning til visionen. v. Helle Trolle Nordentoft-Christensen, projekt og Alle udvalg er godt i gang. Der blev omdelt en oversigt over udvalgene. Der var et forslag om, at udvalgene skal køre et år efter hvert stiftsrådsval (Diakoniudvalget). kommunikationsmedarbejder ved Ribe Stift.

4 - Projekt rekruttering og fastholdelse af præster i Ribe Stift v. Helle Trolle Nordentoft-Christensen, projekt og kommunikationsmedarbejder ved Ribe Stift. Der er i dag en landsdækkende mangel på præster som betyder, at der kun er ganske få og i nogle tilfælde slet ingen ansøgninger til de ledige stillinger som sognepræst eller funktionspræst. Samtidig har præsterne i Ribe Stift en forholdsvis høj gennemsnitsalder, som betyder, at der indenfor de næste 5-10 år vil være mange præster, der fratræder deres stilling. Derfor har Ribe Stiftsadministration udarbejdet "Projekt rekruttering og fastholdelse af præster i Ribe Stift". Projektet er et "paraplyprojekt" og det vil sige, at det er en samlet betegnelse for en række mindre projekter, hvoraf nogle allerede er i gang og finansieret af stiftsrådet. Der er tale om følgende overordnede projekter: Branding Projekt teologi og bliv præst Projekt teologisk faglighed Understøttelse af initiativer i provstierne Projektet taler fint sammen med visionen "Kirken er åben", både fordi det er en helt grundlæggende forudsætning for at holde kirken åben, at vi har præster nok og også sammen med arbejdsmiljøudvalget, som sætter fokus på arbejdsmiljøet ved kirkerne. Sager: Projekt - Rekruttering og fastholdelse af præster - 2021 - 2022 - 2023 (2021 - 5034) Bilag: Projektbeskrivelse Projekt rekruttering og fastholdelse af præster Helle Trolle Nordentoft orienterede om projektet. Det blev besluttet, at imødekomme ansøgningen over 4 år, med den bemærkning, at de projekter, der har ansøgt særskilt 2x24- timer for hhv. studerende og nyuddannede = 2x50.000 kr. er indeholdt samt at bevillingen gives som en ramme. Hermed har stiftsrådet også bevilget projekt 24-timer og sommerpraktik. at Lars Hansson går ind i styregruppen som stiftsrådets repræsentant.

5 - Kirkestatistik 2023 Drøftelse af årets kirkestatistik 2023, herunder medlemsnedgang, dåb og indvandring Biskoppen orienterede kort om statistikken og sagde: Vi har et af landets højeste medlemsprocenter Sager: FUV - Kirkestatistik - 2023 (2023 - 6862) Bilag: Kirkestatistisk beredskab 2023, Beredskab til kirkestatistik vedr 2023 Dåbsprocenten er faldende i Ribe Stift. Faldet i antallet af medlemmer har været stort i Ribe Stift

6 - Fællesmøde med provstiudvalgene - fastsættelse af dato Stiftsrådet besluttede på mødet den 1. november, at emnerne rekruttering og fastholdelse præster samt rekruttering menighedsråd til det kommende menighedsrådsvalg. Det er forslaget fra formandskabet, at der i stedet drøftes rekruttering af medlemmer til menighedsrådene ved det kommende menighedsrådsvalg i 2024 samt vilkår og forbedrede muligheder for at være menighedsrådsmedlem og menighedsråd i dag. Forslag til dato for afholdelse af mødet: Tirsdag den 7. november 2023 kl. 17:00-20:00 Tirsdag den 14. november 2023 kl. 17:00-20:00 I Ribe. Der vil være en middag inkluderet. Datoen blev fastlagt til den 7. november 2023.

7 - Økonomi - Budget og drift for Det bindende stiftsbidrag 2022 Jette Jepsen gennemgår årsresultatet for 2022 for Det bindende stiftsbidrag. Stiftet anmoder stiftsrådet om, at der gives fuldmagt til at biskop og stiftskontorchef til at underskrive fællesfondens årsrapport 2022, hvor Det bindende stiftsbidrag indgår som et biregnskab. I lighed med sidste år, vil formanden for stiftsrådet få mulighed for gennemlæsning af biregnskabet inden underskrift af fællesfondens årsrapport 2022. Jette Jepsen gennemgik forbruget for 2022. Godkendt som indstillet. Sager: Stiftsbidrag 2022 (2021 - 1950) Bilag: SKM_C550i23011613190

8 - Økonomi - Det bindende stiftsbidrag - fastsættelse af udskrivningsprocenten og rammen for 2024 Formandskabet indstiller at udskrivningsprocenten fastholdes på 0,55%. Det har den været siden 2019. Sager: Stiftsbidrag 2024 (2023 - 1390) Bilag: SKM_C550i23020313280 Godkendt som indstillet. Rammen for Det bindende stiftsbidrag 2024 er 2.336.884,- kr.

9 - Budget og drift for Det bindende stiftsbidrag 2023 Jette Jepsen gennemgår forbruget på det bindende stiftsbidrag for i år. Sager: Stiftsbidrag 2023 (2022 - 2069) Bilag: Stiftsbidrag 2023 - budget - Drift bogført til dato i 2023 Gennemgangen blev taget til efterretning.

10 - Økonomi - Stiftsmidlerne - Årsrapport for 2022 Jette Jepsen gennemgår årsrapporten. Sager: Stiftsmidlerne - Årsrapport - 2022 (2022 - 25799) Bilag: Ribe Stift Årsrapport 2022 for stiftsmidlerne Årsrapporten blev godkendt.

11 - Økonomi - Stiftsmidlerne - Rentefastsættelse for indlån og udlån i 2024 Godkendt som indstillet. Formandskabet indstiller at renteniveauet for 2024 fastholdes uændret ift. 2023 som er 0,5% i indlån og 2% i udlån. Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2024 (2023 - 5158) Bilag: Rentesatser 2024 på indlån og udlån for stiftsmidlerne

12 - Økonomi - Orientering om indlån og udlån i 2023 Jette Jepsen gennemgår oversigten over ind- og udlån. Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2023 (2022 - 3486) Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2023 (2022 - 3486) Bilag: SKM_C550i23022009010, Stiftsmidlerne - KAS - udlån saldoliste pr. 13-02-2023 Stiftsrådet tog oversigten til efterretning.

13 - Økonomi - Opdateret lånepolitik Ribe Stiftsadministration har på baggrund af en drøftelse med Lars Hansson og Erik Nielsen fra Ribe Stiftsråd samt provst Poul Ivan Madsen opdateret lånepolitikken. Forslaget til opdateret lånepolitik vil blive gennemgået. Stiftsrådet skal træffe beslutning om de vil godkende forslaget. Sager: Stiftsrådets lånepolitik og ansøgningsskema til lån - opdateret og vedtaget - gældende fra 28. februar 2023 (2020 - 20484) Bilag: Ribs Stiftsråd, Lånepolitik, Ansøgningsskema, Lån i stiftsmidlerne Lånepolitikken blev godkendt.

14 - Advisering af kommende ansøgning: Støtte til initiativer fra Orgelklubben Domprovsten orienterer om, at der kommer en ansøgning til Ribe Stiftsråd om at styrke indsatsen for at få flere til at blive organister. Ribe Stift er et af de eneste stifter i Danmark, som ikke er medlem af Orgelklubben. En rapport siger, at om 10 år vil der mangle mellem 800-900 organister i landet og Orgelklubben arbejder for at få uddannet flere organister. orgelklubben.dk Ansøgning fra Ane Friis Nielsen om støtte til etablering af et projekt hvor hun tilbyder salmesangsprojekter for dagplejere, vuggestuer og børnehaver rundt om i Ribe Stift samt bidrage til at sætte fokus på visionen med initiativer for præster og kirkefunktionærer lokalt. Taget til efterretning.

15 - Ansøgning - 24 timer i Ribe Stift Uddannelseskonsulenten søger om en på 48.000 kr. til afholdelse af et seminar for nyasatte præster i Ribe Stift. Målene med seminaret er, · At sikre en god velkomst af nye præster. · At give mulighed for at danne netværk og lære kolleger at kende · At give biskoppen mulighed for at lære de nyansatte at kende. · At ”åbne” biblioteket i Løgumkloster og stiftets præster · At vise, at Ribe stift prioriterer faglighed og kollegialt fællesskab for præster. · At prioritere fastholdelse og rekruttering. Målgruppen er fortrinsvis nyansatte præster (15 personer) i stiftet, men "gamle" (maximum 25 ) præster vil også blive inviteret til en del af seminaret af hensyn til netværksdannelse og den samlede forankring. Seminaret bliver betragtet som en del af "Projekt fastholdelse og rekruttering af præster". Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Ny præst - 24-timer i Ribe Stift - 2023 (2022 - 30240) Bilag: Oplæg til 24 timer i Løgumkloster nyansatte Godkendt under punkt 4.

16 - Ansøgning - Sommerpraktik i uge 33 Uddannelseskonsulenten søger om en rammebevilling på 50.000 kr. til afholdelse af sommerpraktik for 4 praktikanter + evt. flere. Sommerpraktikken afholdes i år i Varde Provsti, hvor de studerende bliver indlogeret på Hodde Kro i nogle tønder. Sommerpraktikken bliver betragtet som en del af "Projekt fastholdelse og rekruttering af præster". Formandskabet indstiller ansøgningen til godkendelse. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - sommerpraktik - 2023: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - sommerpraktik - 2023 (2022 - 38384) Bilag: Budget for sommerpraktik uge 33 2023 Godkendt under punkt 4.

17 - Ansøgning - Kirkemusikerfestival Organisten ved Billund Kirke søger i lighed med tidligere år om støtte til en Kirkemusikerfestival i 2023. Beløbet er på 15.000 kr. Formandskabet indstiller ansøgningen til godkendelse. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Kirkemusikerfestival - 2023 (2023 - 2865) Bilag: Kirkemusikerfestival, ansøgning (program) Godkendt som indstillet.

18 - Ansøgning - Leitorugia ansøger om støtte til afvikling af en liturgikonference i Haslev 2023 Organisationen/Det nordiske netværk Leitourgia ansøger hvert stift om 10.000 kr til den dansk-organiserede afvikling af deres liturgikonference i Haslev senere i år. Formandskabet indstiller, at stiftsrådet betaler deltagergebyret for op til 4 deltagere fra Ribe Stift. Godkendt som indstillet. Lolland-Falster Stiftsråd har afslået ansøgningen. Stiftsrådene i Viborg, Aarhus og Haderslev støtter. Helsingør har bedt om yderligere oplysninger. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Financiel støtte til afholdelse af Leitourgias nordiske liturgikonference - 2023 (2022 - 36342) Bilag: Aktdokument, Leitourgia 2023 - ansøgning til biskopper og stiftsudvalg

19 - Ansøgning - Medlemskab af et demensvenligt Danmark FFDD (Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark) ønsker at indlemme Folkekirken som samarbejdspartner qua Folkekirkens logo på hjemmeside og publikationer til en årlig støtte på 2.000 kr. fra hvert stift. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Medlemskab af folkebeværlgen for et Demensvenligt Danmark - 2023 (2023 - 2790) Bilag: Picture (Device Independent Bitmap), Picture (Device Independent Bitmap) Efter afstemning faldt forslaget.

20 - Ansøgning - Støtte til kirkekoncert Arbejdsgruppen for Faurés Requiem har søgt om støtte til afholdelse af en korkoncert i Holsted og Nr. Bjert Kirke. Der er et underskud på 130.000 kr. som søges helt eller delvist dækket af tilskud. Der søges ikke om et bestemt beløb fra Ribe Stiftsråd. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Tilskud til Gabriel Fauré Requiem koncert - 2023 (2023 - 5903) Bilag: Ansøgning Fauré Det blev besluttet at afslå ansøgningen. Projektet bliver betragtet som et lokalt arrangement.

21 - Ansøgning - fra Tænketanken For Forfulgte Kristne Der var usikkerhed om Tænketanken har fået udbetalt tidligere tildelt beløb på 3x 5.000 kr. Hvis ikke de har det, må de starte med at få dem udbetalt. Hvis de har fået pengene udbetalt, bevilger stiftsrådet 5.000 kr. til Tænketanken. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Ansøgning - Tænketanken for forfulgte kristne (2023 - 6868) Bilag: Henvendelse til stiftsrådene februar 2023, TFFK Regnskab 2022 - 270123, Budget 2023 - TFFK

22 - Årsrapport fra FTC's arbejde i 2022 Til orientering. Bilag: 2023 01 19 Årsrapport 2022 for FTC med logo Taget til efterretning.

23 - Orientering fra formanden Bededag: Skrivelse til Kirkeministeren fra Ribe Stiftsråd. Formanden orienterede om henvendelsen til ministeren.

24 - Orientering fra biskoppen Status på bededagsdebatten Samarbejdet med Kirkeministeriet Kommende ansøgning til budgetsamråd og budgetfølgegruppe om genopretning samt orientering om fremsat ønske om omprioriteringsbidraget på 2% stoppes. Hjælp til menighedsråd, når de skal effektuere beslutninger truffet af provstiudvalgene Status på bededagsdebatten Biskoppen orienterede om, at bededag afskaffes d.d. og at kirkeministeren på et møde havde udtalt, at hun gerne vil hjælpe menighedsrådene med at være menighedsråd. Samarbejdet med Kirkeministeriet Samarbejdet har været udfordret af bededags-sagen. Kommende ansøgning til budgetsamråd og budgetfølgegruppe om genopretning samt orientering om fremsat ønske om omprioriteringsbidraget på 2% stoppes. Biskopper, stiftskontorchefer, præsteforeningen, provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har sammen. Henvendelsen bliver nu behandlet af Kirkeministeriet. Hjælp til menighedsråd, når de skal effektuere beslutninger truffet af provstiudvalgene Afventer.

25 - Orientering fra budgetsamrådet Der har ikke været møde i Budgetsamrådet. Intet.

26 - Orientering fra Den Fælles Kapitalforvaltning Tilbagemelding fra bestyrelsesmøde den 23. februar Lars Hansson fortalte at det var gået dårligt sidste år og at der er fortrøstning ift. fremtiden. 2023 Sager: Fælleskapitalforvaltning - Jyske Capital - rapporter - 2022 (2022 - 5113) Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder - 2023 (2023 - 1225) Bilag: Ribe Stift_5093 349910_31.12.2022, SKM_C550i23022213350

27 - Eventuelt Overvejelse om man skal bruge TikTok. Det er Jakob Legarths sidste møde i Stiftsrådet.

28 - Stiftsrådsmøder 2023 24. maj 2023 29. august 2023 10. oktober 2023 - Budget og valg 7. eller 14. november 2023 - møde med provstiudvalgene 24. maj 2023 29. august 2023 10. oktober 2023 - Budget og valg 7. november 2023 - møde med provstiudvalgene

Dagsorden og referat fra den 28. februar 2023