Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Dagsorden og referat fra den 29. februar 2024

Stiftsrådsmøde den 29. februar 2024 - d. 29-02-2024 kl. 15:30 til 19:00

Deltagere: Elna Ludvig Jørgensen, Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Elsebeth Povlsgaard Nebeling, Elsemarie Lind Dam-Jensen, Erik Juhl, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Mette Hvid-Olsen, Dagmar Warming, Morten Fester Thaysen

Afbud: Erik Nielsen, Preben Kræn Christensen

Mødepunkt Referat 1 - Rundtur i Billund Kirke Else Marie Riis Madsen giver en guided rundtur i Billund kirke, som blev renoveret i forbindelse med 50 års-jubilæet. Rundvisning ved Else Marie Riis Madsen

3 - Stiftsrådet som tænketank Det blev på mødet i oktober besluttet, at der ved hvert møde afsættes ½ time til en temadrøftelse vedr. et af folkekirkens udfordringer. Hvilke temaer, skal vi vælge? Og kan vi nøjes med at bruge ½ time? 1. Hvad gør vi ved det faldne medlemstal? 2. Hvordan skal vi forholde os til den demograviske udvikling? 3. Hvordan kan vi gøre kristendomen relevant i nutidens samfund?4. Hvilken rolle skal folkekirken spille ift. generelle samfundsmæssige udfordringer? 5. Og meget mere Drøftelse af hvor vi skal rette fokus hen - hvor bliver vi klogere: I forhold til det udadvendte (punkt 4) eller ift. det indadvendte (punkterne 1-3). Der var følgende bidragtil punktet: Mange af de aktuelle spørgsmål bliver også drøftet andre steder. F.eks. i både kulturverdenen og i højskoleverdenen. Vi kunne tænke drøftelserne ind ift. hertil. Stiftsrådet har bidraget med rigtigt mange forskellige udvalg ind i de aktuelle problemstilliner - herunder også arbejdsmiljø og rekruttering til menighedsrådene, som er på dagsordenen i dag. Hvordan skal vi være kirke, hvis strukturen med menighedsrådene skal fortsætte? Folkekirken kan spille en aktiv rolle ift. trivslen. for både unge og gamle. De samfundsmæssige udfordringer kalder på løsninger, som folkekirken har. Kirken skal vise, at den er relevant andre steder, end der hvor vi allerede er kendt. Stiftsrådet kan bidrage til forbedring af menighedsrådsloven i lighed med andre aktører. Udgangspunktet for temadrøftelserne bør være "Kirken er åben" og herefter konkret ift. "de vilde problemer" Formen på drøftelserne kunne være Internat eller En hel dag med forskellige input og drøftelser Mette Hvid Olsen, Morten Thaysen og Dagmar Warming kommer med et forslag til form og indhold til mødet i maj 2024.

4 - Forslag til undersøgelse af årsag til MR- medlemmer ikke genopstiller til valg 2024 Skjern Provstiudvalg har rettet henvendelse til Ribe Stiftsråd og Landsforeningen af menighedsråd med et forslag om at undersøge hvorfor menighedsrådsmedlemmer vælger ikke at genopstille til menighedsrådsvalget 2024. v. Erik Nielsen Sager: Valg 2024 - Forslag til Ribe Stift og Landsforeningen af Menighedsråd - undersøgelse af årsag til MR- medlemmer ikke genopstiller efter valg 2024 (2023 - 28809) Bilag: Forslag til undersøgelse fra Skjern Provstiudvalg Punktet blev udsat med to bemærkninger: at det kunne være mere interessant at undersøge, hvorfor folk fortsætter i menighedsrådene at få alle problemerne frem i lyset med henblik på at få dem løst

5 - Afrapportering fra arbejdsgruppen for rekruttering af menighedsrådsmedlemmer til MR- valget 2024 Udvalget for rekruttering af menighedsrådsmedlemmer har afsluttet deres arbejde med en flyer og en evaluering. Flyeren vil blive udsendt fra Ribe Stift med en hilsen fra biskoppen. v. Elsebeth Nebeling Sager: Stiftsudvalg - rekruttering af menighedsrådsmedlemmer - økonomi - 2023 + 2024 (ophør af udvalg ultimo 2024) (2023 - 28526) Bilag: RS VALG24 Flyer (1), PRÆS valg24 #2 Elsebeth Nebeling takkede for opgaven på vegne af udvalget og orienterede om arbejdet. Flyeren er udsendt til alle menighedsråd og lagt i grupperummet for Menighedsrådene på DAP'en: Menighedsrådsvalg 2024 (sharepoint.com)

6 - Afrapportering fra arbejdsgruppen for arbejdsmiljø Morten Thaysen orienterede om afrapporterngen ift. det arbejde, som arbejdsmiljøgruppen har lavet. Arbejdsgruppen for arbejdsmiljø har afsluttet deres arbejde med vedhæftede afrapportering. v. Morten Thaysen Sager: Vision for Ribe Stift - Udvalg under Ribe Stiftsråd - Udvalg for bedre arbejdsmiljø - 2023 (2023 - 1976) Bilag: Arbejdsmiljøgruppe, Afslutningsnotat til Ribe SJKsråd 1.12.2023 Afrapporteringen skal ligge i menighedsrådenes grupperum. Der skal også sendes en mail rundt til menighedsrådene og opfordre dem til at bruge materialet i introduktion til de nye medlemmer efter valget. Arbejdsgruppen fremlægger deres input på årets stiftsmøde.

7 - Økonomi - Budget og drift for Det bindende stiftsbidrag 2023 - Årsrapport Beslutningspunkt. Jette Jepsen gennemgår regnskabet for det bindende stiftsbidrag 2023. Årsrapporten for Det bindende stiftsbidrag indgår i Fællesfondens samlede årsrapport og underskrives af biskop og stiftskontorchef med deadline den 22. marts 2024. Forinden gennemgås og godkendes regnskabet for Det bindende stiftsbidrag af formanden. Sager: Rigsrevision - Finansiel revision stiftsmiddelregnskaber for stifterne - fejl/mangler i værdipapirhåndtering i KAS - 2023 (2023 - 35873) Stiftsbidrag 2023 (2022 - 2069) Bilag: Management Letter Stiftsmiddelregnskab for 2023, SKM_C550i24021911140 Jette Jepsen gennemgik årsrapporten. Årsrapporten blev godkendt. Formanden har godkendt biregnskabet. Giascentret har rettet op på bogføringen af værdipapirerne efter kritik fra Rigsrevisionen.

8 - Økonmi- Budget og drift for Det bindende stiftsbidrag - 2024 Jette Jepsen gennemgår budget og drift for Det bindende stiftsbidrag 2024. Herunder ønsket om at overføre restmidler fra Stiftsårbogen 2023 på ca. 30.000 kr. til 2024 til etablering af et nyt udvalg "Ribe Stifts Film og Podcast" som består af Gitte Elisabeth Hansen, Jacob Bjorholm og Ole Witte Madsen med hjælp og støtte Jette Jepsen gennemgik budget og drift for Det bindende stiftsbidrag fro 2024. Årbogens format for 2023 blev drøftet. Gruppen kan arbejde videre. Formandskabet har besluttet, at de ikke forbrugte midler fra årbogen på 30.000 kr. kan overføres til budget 2024 og kan bruges til initiativer i løbet af året. Budget og forbrug for 2024 blev godkendt. fra Ribe Stift. De 30.000 kr. skal i 2024 gå til udarbejdelse af 3 videoer i påsken. Sager: Stiftsårbog - 2024 (2024 - 4061) Ansøgning til stiftsrådet - Ribe Stifts Film og Podcast - 2024 (2024 - 5300) Stiftsbidrag 2024 (2023 - 1390) Bilag: Notits om 2024s digitale format, Ansøgning til Ribe Stiftsråd, SKM_C550i24021911420

 

9 - Økonomi - Det bindende stiftsbidrag - fastsættelse af udskrivningsprocenten og rammen for 2025 Beslutningspunkt. Fastsættelse af udskrivningsprocenten for Det bindende stiftsbidrag for 2025. Stiftsrådet har mulighed for at fastsætte en udskrivningsprocent på op til 1% af detn lokale ligning i Ribe Stift. Formandskabet indstiller at udskrivningsprocenten fastholdes til 0,55%. Sager: Stiftsbidrag 2025 (2023 - 27656) Bilag: Forslag til udskrivningsprocent og ramme for Stiftsbidrag 2025 Det blev besluttet, at fastholde udskrivningsprocenten på 0,55% svarende til en ramme på 2.359.628,-kr. for 2025.

 

10 - Økonomi - Stiftsmidlerne - Årsrapport for 2023 Beslutningspunkt. Jette Jepsen gennemgår årsrapporten for stiftsmidlerne 2023. Sager: Stiftsmidlerne - Årsrapport - 2023 (2023 - 36329) Stiftsmidlerne - Årsrapport - 2023 (2023 - 36329) Jette Jepsen gennemgik regnskabet for stiftsmilderne for 2023. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af formand Lars Hansson. Bilag: Til alle stiftsråd Opfordring til opmærksomhed i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for stiftsmilderne for 2023, Ribe Stift Årsrapport 2023 for stiftsmidlerne

 

11 - Økonomi - Stiftsmidlerne - Rentefastsættelse for indlån og udlån 2025 Beslutningspunkt. Rentefastsættelse for indlån og udlån af stiftsmidlerne. Jette Jepsen gennemgår forslagene. Formandskabet indstiller, at renteniveauet fastholdes - svarende til forslag 1. Sager: Fælleskapitalforvaltning - Jyske Capital - rapporter - 2023 (2023 - 4639) Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2025 (2024 - 5657) Bilag: Ribe Stift_5093 349910_31.12.2023, SKM_C550i24022008420 Det blev besluttet, at fastholde rentesatsen for både ind- og udlån i 2025. Udlån = 2% Indlån = 0,5%

 

12 - Økonomi - Stiftsmidlerne - Orientering om indlån og udlån 2024 Jette Jepsen orienterer om status på ind- og udlån. Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2024 (2023 - 5158) Bilag: SKM_C550i24022009150 Jette Jepsen gennemgik oversigten over ind- og udlån pr. den 20. februar 2024.

13 - Ansøgning - Støtte til udgivelse af bog om moderne kirkekunst. Egil Hvid-Olsen han ansøgt om støttet til udgivelse af en bog om kirkekunst, hvor kirkerne i stiftet er rigt repræsenteret. Formandskabet indstiller, at ansøgningen Besluttet som indstillet. imødekommes med 9.000 kr. i 2024. Sager: Fra Egil Hvid-Olsen. Ansøgning til Ribe Stiftsråd om støtte til udgivelse af bog om moderne kirkekunst. (2023 - 32548) Bilag: Ansøgning til Ribe Stiftsråd, Budget for kirkekunstsbog ved produktion af 500 eks

14 - Ansøgning- Støtte til bogudgivelsen "De store linjer og de mange stemmer i bilen" Gertrud Yde Iversen, ph.d. i Ny Testamente og fængselspræst og Kirsten Nielsen, professor emeritus og dr.theol., sisøger om støtte til udgivelse af bogen: De store linjer og de mange stemmer i Bibelen. En indføring. Gertrud Yde Iversen er fængselspræst i Ribe stift. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes med 9.000 kr. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2024 - Om støtte til bogudgivelsen "De store linjer og de mange stemmer i bilen" (2023 - 33521) Bilag: Ribe stiftsråd.final, Budget Indføring i Bibelen (Eksistensen okt 2023) Besluttet som indstillet.

15 - Ansøgning - Projekt Kirke og Turisme i 2024 Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes for både 2024 og 2025. Sager: Ansøgning Stiftsrådet - 2024 Projekt Kirke og Turisme i 2024 (2023 - 33524) Ansøgning Stiftsrådet - 2024 Projekt Kirke og Turisme i 2024 (2023 - 33524) Bilag: Til Ribe Stiftsråd 2024, Beskrivelse af Hjemmesiden, Til Ribe Stiftsråd 2024 2025 Besluttet som indstillet.

16 - Ansøgning - Støtte til opstart af Input fra andre stifter. orgelundervisning i Ribe Stift OrgelKlubben søger om støtte på 60.000 kr. årligt i 3 år - 2024, 2025 og 2026 til et projekt hvor børn og unge i Ribe Stift kan få gratis orgelundervisning. Projektet evalueres efter det første år. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes med en årlig bevilling på 60.000 kr., dog således at der forud for udbetaling af bevillingen for det kommende år, skal aflægges et regnskab. På den måde vil stiftsrådet sikre sig, at midlerne anvendes indenfor tidsrammen. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2023 - Om støtte til opstart af orgelundervisning i Ribe Stift (2023 - 33528) Bilag: ansøgning til Ribe Stiftsråd_Orgelklubben, Picture (Device Independent Bitmap) Der kom et forslag om, at Ribe Stift på deres Facebook-side også tager organister, gravere, kirkekulturmedarbejdere m.m. bliver promoveret. Godkendt som indstillet

17 - Ansøgning - Støtte til etablering af et Kirkemusikalsk Center Orgnist ved Billund Kirke har ansøgt om midler til etablering af et Kirkemusikalsk Center for Ribe, Haderslev og Fyens stifter. Centret er et pilotforsøg på 3 år, hvor organister, kirkesangere og korledere i Haderslev, Ribe og Fyens Stifter kan mødet til faglig udveksling og oplæg. Der ansøges om følgende beløb: 6.667 kr. i 2024 20.000 kr. i 2025 20.000 kr. i 2026 13.333 kr i 2027 Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Kirkemusikalsk Center - 2024 (2024 - 2424) Bilag: Kirkemusikalsk center, ansøgning Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb med en opfordring til, at menighedsrådene giver deres ansatte lov til at deltage. Stiftsrådet anmoder, som en betingelse for støtte, om at projektet evalueres efter 2 år, med udgangen af 2025. Her skal Kirkemusikalsk center også forholde sig til sammenhængen til kirkemusikskolerne og Liturgisk Forum. Det blev besluttet, at nedsætte et kirkemusikalsk udvalg, der skal understøtte samtalen mellem de forskellige initiativer i Ribe Stift. Punktet sættes på næste møde i stiftsrådet.

18 - Ansøgning- Støtte til afholdelse af konference for europæiske studenterpræster 2024 Studenterpræsterne i Danmark har søgt om økonomisk støtte til afholdelse af en konference for europæiske studenterpræster i Danmark i juni 2024. Konferencen afvikles i Ribe Stift. Helsingør Stift og Fyens Stift har ydet støtte til konferencen på hhv. 25.000 kr. og op til 28.000 kr. Da der ikke er studenterpræster i Ribe Stift indstiller formandskabet, at ansøgningen imødekommes med 10.000 kr. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Konference for europæiske studenterpræster - 2024 (2024 - 5154) Bilag: Ansøgning Stiftsråd Godkendt som indstillet.

19 - Orientering fra formanden Godkendelse af ansøgning om støtte til Røddingkonventet 2024 på 5.000 kr. Formandsmøder den 28. oktober 2023 og den 15. januar 2024. Deltagelse i afslutningskonference vedr. et forsøg med teamsamarbejder på tværs af stifter og folkekirken.dk Københavns Stift har kvitteret for tilsendte lånebetingelser og vender tilbage. Stiftsmødet den 3. oktober 2024 afholdes som tidligere i Hviding. Emnet er arbejdsmiljøet i folkekirken. Sager: Til alle stiftsråd vedr. fællesmøde den 28. okotber 2023 i København (2023 - 27224) Møde for stiftsrådsformænd - 2024 (2024 - 4060) Projekt - Arbejdsgruppe om folkekirkens kommunikation - 2021 -2023 (2021 - 22864) Møder - stiftsrådenes formænd - 2024 (2024 - 6208) Bilag: Afslutningskonference den 20. marts 2024, Oplæg til debat i stiftsrådene om Folkekirkens styre, Oplæg til debat i stiftsrådene om Folkekirkens styre, 2024-01- 15 Referat af stiftsrådsformandsmøde, Mail vedr. fælles formandsmøde, Fællesmøde for stiftsrådene, Formanden orienterede om følgende. Godkendelse af ansøgning om støtte til Røddingkonventet 2024 på 5.000 kr. Formandsmøder den 28. oktober 2023 og den 15. januar 2024. Det handler meget om styringen af folkekirken. Det er oplægget, at man tager drøftelsen i stiftsrådet. Drøftelsen tages her i mødet i august 2024. Konference om 25. april 2024 fra kl. 10- 16. Stiftsrådet deltager med 2: formanden og evt. Mette Hvid-Olsen. Alternativt vil næstformanden gerne deltage. Deltagelse i afslutningskonference vedr. et forsøg med teamsamarbejder på tværs af stifter og folkekirken.dk. Københavns Stift har kvitteret for tilsendte lånebetingelser og vender tilbage. Stiftsmødet den 3. oktober 2024 afholdes som tidligere i Hviding. Emnet er arbejdsmiljøet i folkekirken. Næste fælles stiftsrådsmøde bliver den 16. november 2024 i Aalborg. Henvendelse fra FTC i Ribe, vil gerne Overhead formalia, Hovedpunkter i 1544 vedr. økonomi og indre anliggender, 2023-10.28 Referat af stiftsrådsformandsmøde have en repræsentant fra stiftsrådet. Ole Madsen er valgt som repræsentant for stiftsrådet.

20 - Orientering fra biskoppen Differentieret vedligeholdelse m.m. Understøttelse af menighedsrådenes rekruttering af medlemmer til valget 2024 Folkekirkens vilde problemer - Roaddialogshow til provstierne Sager: Projekt - Differentieret vedligehold - 2020-2023 - Projektafvikling (2020 - 37056) Bilag: Afsluttende rapport oktober 2023 af projektleder Maj Bjerre Dalsgaard_ENDELIG Biskoppen orienterede om følgende: Præstemanglen og behovet for at slå stillingerne op flere gange for at få den rigtige præst Samtaler med præsterne med henblik på at få gode ideer til at løse "folkekirkens vilde problemer" lokalt.

21 - Orientering fra Den Fælles Kapitalforvaltning Lars Hansson orienterer. Lars orienterede om at Investeringsafkastet var 6.2 % i 2023 og overvejelserne om investering i aktier samt henviste i øvrigt til de fremsendte dokumenter.

22 - Orientering fra Budgetsamrådet Erik Juhl orienterer. Der har ikke været møde i Budgetsamrådet.

23 - Eventuelt Behandlng af en ansøgning om tilskud til Folkekrkens stand på DemensDagene i 2025. Ansøgningen er på 25.000 kr. og udgør 1/3 af det samlede beløb. Viborg og Fyns Stift bliver også ansøgt om et tilsvarende beløb for at få den fulde dækning. AARH og HEL har tidligere bevilget det fulde beløb. Stiftsrådet besluttede at baggrunden for budgettet undersøges og formandskabet bemyndiges til at bevilge op til 25.000 kr.

24 - Stiftsrådsmøder 2024 23. maj- kl. 15:30 28. august - kl. 15:30 29. oktober - budget - Kl. 15:00 2023 - 32403 - Ribe Stift – Møder 29-02-2024, 15:30

Dagsorden og referat fra den 29. februar 2024