Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Referat Ribe Stift
Møder Stiftsrådsmøde den 29. august 2023 - d. 29-08-2023 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Elna Ludvig Jørgensen, Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Elsebeth Povlsgaard Nebeling, Elsemarie Lind Dam-Jensen, Erik Juhl, Erik Nielsen, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Mette Hvid- Olsen, Preben Kræn Christensen, Dagmar Warming, Morten Fester Thaysen

Følgende var fraværende: Elsemarie Dam Jensen, Kræn Christensen og Mette Hvid-Olsen.

Mødepunkt Referat 1 - Folkemøde 2026, Ansgarjubilæet Kort oplæg ved Signe Von Öttingen, sognepræst ved domsognet om afholdelse af Ansgarjubilæet som Folkemøde i Ribe i 2026. Ansøgningen behandles senere på mødet. Sager: Ansøgning - Ribe Stiftsråd - Støtte til folkemødet i anledningen af 1200 års kristendom og Ansgarjubilæum - 2023 (2023 - 16414) Bilag: Budget.02.2023.08.20, Ansøgning Stiftsrådet. Projektnotat Ansgar - et folkemøde i Ribe 2026 Signe von Oettingen orienterede om baggrunden for og ambitionerne i Ansgarjubilæet som i lighed med tidligere markeringer afvikles som et folkemøde.

2 - Gennemgang af ansøgninger til Omprioriteringspuljen Gennemgang af ansøgningerne og indstilling til budgetsamrådet. Erik Juhl kan desværre ikke deltage i på budgetsamrådsmødet den 12. september 2023. Der skal derfor vælges en anden repræsentant fra Ribe. Sager: Budgetsamråd - 2023 (2023 - 13263) Bilag: Slides teknisk gennemgang d. 31 maj 2023 Det blev besluttet, at Elsebeth Nebeling deltager i stedet for Erik Juhl. Der var følgende kommentarer til ansøgningerne: Fællesfondsinstitutionerne bliver skåret 2% hvert år og derfor falder deres bevilling over de kommende år. Der er en stor ekstraudgift til tjenestemandspensioner for kirkefunktionærer frem til 2023. KM arbejder sammen med biskopperne på at bortskaffe 2% besparelsen. En permanent bevilling vil betyde kontinuitet, men også begrænse muligheden for at søge ekstrabevillinger. Stiftsadministrationerne: Førsteprioritet Det er vigtigt at stifterne bliver genoprettet. Stifterne skal kunne løfte opgaverne, og derfor prioriteres den ansøgning. Liturgisk Forum: Skal prioriteres fordi det er nytænkende ift. at tænke musik og pastoralteologi sammen lokalt og som sådant skal understøtte den lokale dialog mellem de to fagområder. Projektet er 8 årigt. Forbedring af præsters arbejdsmiljø ok. KM Personalemæssige tiltag ok Folkekirke og forsvar: Kan forsvaret ikke også bidrage til finansieringen? Det lokale demokrati Prioriteres ikke højt. FUV's tidligere kandidatundersøgelse viser, at det der virker er den lokale personlige indsats og ikke en storstilet kampagne. Folkekirkens Mellemkirkelige råd Stiftsrådet har sympati for ansøgningen, men mener ikke at den skal være permanent og stiller sig kritisk overfor beløbets størrelse. Det Lutherske Verdensforbund Ok. Akademirådets udvalg for kirkekunst Ok til en midlertidig bevilling. Bør drøftes igen på et senere tidspunkt ift. om de skal have en permanent bevilling. Der er tale om et lille beløb. Nationalmuseets befordring ifm. rådgivning Er det nødvendigt at gøre dette permanent? Er statstilskuddet dækkende? Ved ikke at gøre ordningen permanent, kan det drøftes igen senere. Stiftsrådet anbefaler en 2 årig periode. Roskilde Stift: Sidste prioritet

3 - Forslag til dagsorden for mødet med provstiudvalgene Stiftsrådet har henvendt sig til provstiudvalgene med følgende tekst: "Ribe Stiftsråd vil gerne invitere medlemmerne af provstiudvalgene til en fælles drøftelse af rekruttering af medlemmer til menighedsrådene ved det kommende menighedsrådsvalg i 2024 samt af mulighederne for at forbedre vilkårene for at være menighedsrådsmedlem og menighedsråd i dag." Drøftelse af input til programmet for mødet den 7. november 2023. Det blev aftalt, at Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg har 15 min. på mødet med alle provstiudvalg den 7. november 2023. Formen skal være dialogbaseret.

4 - Projekt rekruttering og fastholdelse af præster Orientering om status for projektet v. Lars Hansson. Lars Hansson fortalte, at der har været et første møde i styregruppe, og at der et møde igen i morgen (den 30. oktober 2023). Alle udvalg har mødtes første gang hvor stiftsadministrationen har medvirket. De efterfølgende møder er fastlagt. Der er engagement i arbejdet.

5 - Økonomi: Budget og drift for det bindende stiftsbidrag Gennemgang af budget og drift for det bindende stiftsbidrag v. Jette Jepsen. Sager: Provstikursus - Tovholder Poul Ivan Madsen - Det bindende stiftsbidrag - studieture for præster i provstierne - start 2022 - 2025 (2021 - 24805) Stiftsbidrag 2023 (2022 - 2069) Bilag: SKM_C550i23081813490, Studietur, Grene Provsti - uge 37, Luther-tur, Grene Provsti, Budget for Luther- tur (2023) Jette Jepsen gennemgik budget og drift for det bindende stiftsbidrag.

6 - Økonomi: Oversigt over indlån og udlån af Jette Jepsen gennemgik oversigt over ind- og udlån stiftsmidlerne Gennemgang af oversigt over ind-og udlån v. Jette Jepsen. Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2023 (2022 - 3486) Bilag: SKM_C550i23081714400 af stiftsmidlerne.

7 - Ansøgning - fra Ribe Domsogn. Et folkemøde i Ribe i anledning af 1200 års kristendom og Ansgarjubilæum I 2026 er det 1200-året for at Ansgar påbegyndte sin kristne mission i Ribe som lev afgørende for kristendommens komme til landet. Dette skal fejres med et folkemøde i lighed med Reformationsjubilæet i 2027 og Genforeningen i 2020. Ribe Domprovsti er hovedaktør og Ribe Domsogn har allerede doneret 750.000 kr. til projektet. Signe Von Öttingen søger om 600.000 kr. til medfinansiering af festlighederne i 2026. Der vil blive søgt yderligere ekstern bistand. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes. Sager: Ansøgning - Ribe Stiftsråd - Støtte til folkemødet i anledningen af 1200 års kristendom og Ansgarjubilæum - 2023 (2023 - 16414) Bilag: Et folkemøde i Ribe i anledning af 1200 års kristendom og Ansgarjubilæum, Til Ribe Stiftsråd. Et folkemøde i Ribe i 2026 i anledning af 1200 års kristendom Det blev besluttet, at bevilge 600.000 kr. til projektet, som afvikles i 2026. Udbetalingstakten aftales mellem projektledelsen og formandskabet for stiftsrådet. Stiftsrådet ønsker at få tilsendt regnskabet for projektet og at evt. ubrugte midler, l sendes retur.

8 - Ansøgning - Fra Torben Bramming om støtte til projekt om Ansgar Sognepræst Torben Bramming søger om støtte til 100.000 kr. til udgivelse af en genoversættelse af "Ansgars liv" af Riberts, som er udgivet på latin, samt 2 x 5000 kr. til studieophold i henholdsvis 2023 og Godkendt som indstillet. 2024. Formandskabet indstiller, at Ribe Stiftsråd yder støtte til bogudgivelsen på 9.000 kr., hvilket svarer til bidrag til andre bogudgivelser i Ribe Stift samt at der bevilges 2x 5.000 kr. til studieophold i henholdsvis 2023 og 2024. Sager: Ansøgning - Ribe Stiftsråd - Støtte til folkemødet i anledningen af 1200 års kristendom og Ansgarjubilæum - 2023 (2023 - 16414) Bilag: ansøgning ansgar, Ansøgning til Ribe stiftsråd om støtte til projekt om Ansgar

9 - Ansøgning - fra KMS. Ansøgning om økonomisk støtte - KMS 2023 Formandskabet indstiller, at der i lighed med tidligere år ydes en støtte på 3.000 kr. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - økonomisk støtte - KMS - 2023 (2023 - 20931) Bilag: Ansøgning om økonomisk støtte - KMS 2023, KMS- Rapport 2022, Regnskab KMS 2022, Ansøgning om økonomisk støtte - KMS 2023 Godkendt som indstillet.

10 - Ansøgning - fra Tine Fenger Thomsen, ansøgning til Stiftsrådet til landsdækkende udviklingsprojekt Tine Fenger Thomsen søger om 50.000 kr. til projektet MÅL OG MED I MUSIKKEN som er et dialogværktøj for landets menighedsråd i målsætningsarbejdet med kirkemusikken. Formålet er at bevidstgøre menighedsråd om det strategiske potentiale, der ligger i kirkemusikken, og peg på relevante overvejelser i forvaltningen af den kirkemusikalske tradition. Formandskabet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Begrundelsen er, at formandskabet finder, at Kirkemusikskolerne bør være inddraget i Godkendt som indstillet. ansøgninger, der forbinder kirkemusikken og det lokale niveau. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Partnerskab til projektet MÅL og MED i musikken - 2023 (2023 - 22103) Bilag: ansøgning til Stiftsrådet, Til Ribe Stiftsråd, Projektbeskrivelse af 17. juli 2023, Budget, Lars Rosenlund Nørremark - Udtalelse og anbefaling - Tine Fenger (003), CV Tine Fenger Thomsen

11 - Ansøgning Fra FORENINGEN FOR SAMARBEJDE MELLEM, Ansøgning om tilskud til besøg af venskabsmenighed fra Transsylvanien Foreningen for samarbejde mellem menigheder i Sydvestjylland og Østeuropa søger om støtte til besøg i Vestjylland af evangelisk/lutherske menigheder fra Transsylvanien. Budgettet er på 175.000 kr. og foreningen har modtaget sponsorbidrag for 100.000 kr. Ribe Stift søges om 25.000 kr. Formandskabet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Begrundelsen er, at det er et anliggende for menighedsråd og provstier, at finansiere disse besøg. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Tilskud til besøg af venskabsmenighed fra Transsyslvanien - 2023 (2023 - 22109) Bilag: Ansøgning om tilskud til besøg af venskabsmenighed fra Transsylvanien, 2023-02 - Ansøgning RIBE STIFT Godkendt som indstillet.

12 - Ansøgning - Fra Nordisk Kirkemusiksymposium, Ansøgning til Ribe Stiftsråd om støtte til musikalsk fagkonference for nordens kirkemusikere 2024 Nordisk Kirkemusiksymposium ansøger Ribe Stift om 20.000 kr. til afvikling af det 23. Nordiske Kirkemusiksymposium den 19.-22. september 2024. Der er tale om en fagkonference med et bredt spekter af aktiviteter fra morgenandagt til ekskursioner til kirker og orgler over en lang række Godkendt som indstillet. koncerter i flere kirker. Konferencen afholdes i København med udgangspunkt i Københavns Domkirke, men med medvirken af en lang række andre Københavnske kirker. Formandskabet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da der er tale om et initiativ, det ikke taler ind i Ribe Stiftsråds vision, men er et initiativ vendt mod efteruddannelse af kirkemusikere. Det indstilles, at der i stedet afsættes 12.000 kr. i budget 2024 til at finansiere deltagerbetalingen for de kirkemusikere i Ribe Stift, der ikke har mulighed for at få menighedsrådet til at betale for deres deltagelse. Det kommer til at koste 2.200 kr. at deltage. Der ud over vil ekskursionerne koste 800 kr. Kirkemusikerne vil blive orienteret om muligheden og der vil blive tale om "først-til-mølle-princippet". Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - støtte til musikalsk fagkonference for nordens kirkemusikere - 2023 (2023 - 22101) Bilag: Ansøgning til Ribe Stiftsråd, Ansøgning til Ribe Stiftsråd vedr. Nordisk Kirkemusiksymposium 2024, Budget NKS2024

13 - Orientering fra formanden Henvendelse fra Skjern Provstiudvalg, samt formand for Sdr. og Nr. Bork om mulighed for investering i solenergi. Drøftes på stiftsrådsmødet i oktober 2023. Sager: Folkekirkens investering i grønomstilling - anvendelse af kirkens jorde til sol- og vindenergi - 2023 (2023 - 19373) Bilag: 20230602 Ribe Stift forslag investering i solenergi, DK-S027.I02. Sdr. Bork PV - Oplæg til lodsejer.Rev05 (003) Lars Hansson orienterede om henvendelsen. Henvendelsen blev drøftet. Det blev besluttet, at henvendelsen tages som en temadrøftelse på næste stiftsrådsmøde. Lørdag den 28. oktober er der et fælles stiftsrådsmøde i København. Temaet er "Folkekirkens styre".

14 - Orientering fra biskoppen Status på udfyldningsvalg til stiftsrådet Stiftsrådet som Tænketank i forhold til de folkekirkelige udfordringer? Hvordan får antallet af præster, pastorater og kirker til at hænge sammen i et levende kirkeliv? Hvordan understøtter vi et godt og frugtbart samarbejde mellem menighedsråd, kirkens personale, præst og provst (arbejdsmiljø) Orientering om Kirkegårdskonference med fokus på kirkegårdens økonomiske udvikling Drøftelserne om aktiv dødshjælp - debatten ud i menighedsråd og sogne. Status på udfyldningsvalg til stiftsrådet Er godt igang. Stiftsrådet som Tænketank i forhold til de folkekirkelige udfordringer? Hvordan får antallet af præster, pastorater og kirker til at hænge sammen i et levende kirkeliv? Hvordan understøtter vi et godt og frugtbart samarbejde mellem menighedsråd, kirkens personale, præst og provst (arbejdsmiljø) Der var enighed om at bruge stiftsrådet som en "tænketank", der kan drøfte og vende de lidt større udfordringer, som folkekirken står i. Møderne skal tilrettelægges, så der er mulighed for drøftelsen. Formandskabet kommer med et forslag til hvordan man skaber rum for drøftelserne. Der var et forslag til også at tage en dag. Orientering om Kirkegårdskonference med fokus på kirkegårdens økonomiske udvikling Blev afholdt i regi af Foreningen for Kirkegårdskultur. Drøftelserne om aktiv dødshjælp - debatten ud i menighedsråd og sogne. Biskoppen opfordrede til, at man tager drøftelsen op lokalt, så flere bliver klogere på de udfordringer og problemstillinger, der er ift. aktiv dødshjælp.

15 - Orientering fra Den Fælles Kapitalforvaltning Lars Hansson orienterer fra Den Fælles Kapitalforvaltning. Sager: Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder - 2023 (2023 - 1225) Bilag: Aktdokument, Vedtægt, Stifternes Kapitalforvaltning Det går bedre i forhold til forrentningen. Vedtægterne blev godkendt.

16 - Til alle Stiftsråd, endelig indbydelse med program og link til tilmelding, Konference: "Dekorum" den 8. og 9. november 2023 i Vejle Else Marie Riis Madsen deltager i konferencen. Ribe Stiftsråd kan deltage med 1 person. Sager: Ribe Stifts - invitation Konference om Dekorum - 8. november 2023 (2022 - 31182) Bilag: Korrigeret Til alle Stiftsråd, endelig indbydelse med program og link til tilmelding, Konference Dekorum den 8. og 9. november 2023 i Vejle, ENDELIGT PROGRAM - Konference - Dekorum - den 8. og 9. november 2023 på Vejle Center Hotel

17 - Invitation til konferencen Folkekirke og Religion 2023. Invitation til årets konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2023. Årets tema er: Køn, Religion og Spiritualitet Sager: Invitationer - Biskop - 2023 (2022 - 16743) Bilag: Invitation - KMS 2023, KMS-indbydelse 2023, KMS- Rapport 2022 Der er ingen deltagere fra Ribe Stiftsråd.

18 - Forslag til mødedatoer for 2024 Tirsdag - 27. februar 2024 - fra kl. 16:00 - 19:00 Tirsdag - 21. maj 2024 - fra kl. 16:00 - 19:00 Onsdag - 28. august 2024 - fra kl. 16:00 - 19:00 Tirsdag - 29. oktober 2024 - fra kl. 15:00 - 19:00 m/budget 2025 Der er et ønske fra formandsskabet om at udvide møderne med en 1/2 til hel time i 2024. Mere information på stiftsrådsmødet. Forslaget er den 29. februar i stedet for den 27. februar. Tidspunktet blev ændret til den 29. februar 2024. Biskoppen er desværre blevet forhindret den tirsdag den 21. maj 2024. Formandskabet har godkendt torsdag den 23. maj 2024, som ny mødedato.

19 - Mødedatoer 2023 10. oktober 2023 kl. 15:00-19:00 28. oktober 2023. Fælles Stiftsrådsmøde i København 7. november 2023 kl. 17:00-20:00 Fællesmøde med provstiudvalgsmedlemmerne

20 - Eventuelt 2023

Ribe Stift – Møder 29-08-2023, 15:00 Elna Ludvig Jørgensen (elnajens@mail.tele.dk) Elof Westergaard (EVE@km.dk) Else Marie Riis Madsen (emrm@mail.tele.dk) Elsebeth Povlsgaard Nebeling Elsemarie Lind Dam-Jensen Erik Juhl (Varde Provstiudvalg) Erik Nielsen (Skjern Provstiudvalg) Lars Hansson (jyttehansson@live.dk) Marianne Holm Zeuthen Mette Hvid-Olsen (MHOL@KM.DK) Preben Kræn Christensen (Skads Provsti) Dagmar Warming (dagmarwarming@gmail.com) Morten Fester Thaysen (MTH@KM.DK) 2023 - 11107 - Ribe Stift – Møder 29-08-2023, 15:00

Dagsorden og referatet fra stiftsrådsmøde 29. august 2023