Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Referat Ribe Stift – Møder Stiftsrådsmøde den 10. oktober 2023 - d. 10-10-2023 kl. 15:00 til 19:00

Deltagere: Elna Ludvig Jørgensen, Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Elsebeth Povlsgaard Nebeling, Elsemarie Lind Dam-Jensen, Erik Juhl, Erik Nielsen, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Mette Hvid- Olsen, Preben Kræn Christensen, Dagmar Warming, Morten Fester Thaysen

Der var afbud fra Lars Hansson.

Mødepunkt Referat 1 - Orientering fra Mellemkirkeligt Stiftsudvalg Orientering om udvalgets rapport og planer for det videre arbejde. Ved dette punkt deltager Peter Sode Jensen fra Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg. Sager: Det mellemkirkelige stiftsudvalg - 2023 (2023 - 2866) Bilag: Mellemkirkeligt udvalg, bilag til Ribe Stiftsråd 29.08 Peter Sode og Søren Dalsgaard orienterede om analysen og prioritering af det mellemkirkelige arbejde i Ribe Stift. Oplægget blev drøftet. Stiftsrådet godkendte udvalgets plan for det videre arbejde.

2 - Stiftsrådet som tænketank - hvordan griber vi det an? Kom med jeres input til følgende: Hvor ofte? Hvor lang tid, vil vi bruge på det? Balance mellem input udefra og fra stiftsrådet? Hvilke temaer, skal vi gribe fat i: a. Hvad gør Folkekirken ved det faldende medlemstal? Det seneste årti har Folkekirken mistet b. 134.000 medlemmer i perioden og har en faldende medlemsprocent på 0,7% om året? c. Hvordan skal Folkekirken Det blev besluttet at, formandskabet laver et forslag til drøftelserne. Det blev aftalt, at der i første omgang afsættes ½ time til drøftelsen ved mødets start. forholde sig til den ændrede begravelseskultur? De senere år har det vist at næsten 10% får deres aske spredt ud på havet og der er en stigning af ønsker til alternative gravpladser f.eks. skovkirkegård. d. Hvordan kan Folkekirken medvirke til at gøre kristendommen relevant i nutidens samfund? e. Hvad stiller Folkekirken op med gentagne undersøgelser, der viser, at der er problemer med arbejdsmiljøet og trivslen blandt præster, ansatte og menighedsråd? f. Hvilken rolle skal Folkekirken spille i varetagelsen af generelle samfundsmæssige udfordringer som stigende fattigdom og mistrivsel blandt børn og unge? g. Hvordan tiltrække og fastholde frivillige i Folkekirkens arbejde? h. Hvordan fordele økonomien mellem rige og fattige provstier, så det opleves retfærdigt og fair? Relevante oplægsholdere: Jørgen Vig Knudstorp, bestyrelsesformand for LEGOgroupe Stephanie Lose, Regionspolitiker og næstformand i Venstre Lise Willer, Direktør ved Esbjerg Kommune Mads Rykind-Eriksen, Forstander Rødding Højskole Hans Vium, Lektor FUV

3 - Udfyldningsvalg til stiftsrådet. Ole Witte Madsen blev valgt til stiftsrådet. Trine Følgende er stillet op til valget: Liste 1: Simon Møller Olesen, Borris Faster Thomas Ancher Uth, Lunde-Outrup Liste 2 Ole Witte Madsen, Kongeåpastoratet Trine Lydeking Pedersen, Ansager-Skovlund Optællingen foregår på fredag den 6. oktober 2023. Lydeking Pedersen er suppleant.

4 - Nyt punkt: Vindmøller og solceller Punktet var sat på på baggrund af en henvendelse fra Olav Noer fra Sdr. Bork Menighedsråd. Elisabeth Aggerbeck omdelte et kort notat om de manglende muligheder, der er for at kirken kan gøre brug af de muligheder, der for vedvarende energi. Erik Nielsen supplerede med, at kirken også går glip af de co2 kvoter, man kunne få ved at sætte VE på kirkejorden. Det blev aftalt, at stiftsrådet ved formand Lars Hansson retter henvendelse til de øvrige stiftsråd for at høre, om der i de øvrige stiftsråd er interesse for at henvende sig til Kirkeministeriet med henblik på at få ændret lovgivningen, så det bliver lettere for menighedsrådene at investere i VE.

5 - Projekt Rekruttering og fastholdelse af præster Status ved Lars Hansson Elisabeth Aggerbeck gav en kort status: Det går fint med arbejdet omend der er et enkelt udvalg, hvor der er udtrådt to personer og som derfor skal have nye medlemmer. Biskoppen orienterede om projektet "Læs teologi og bliv præst", som er landsdækkende.

6 - Møde med provstiudvalgene den 7. november 2023 Programmet er udsendt. Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg deltager indledningsvist med et kort oplæg. Punktet blev taget til efterretning.

7 - Økonomi - budget og drift 2023 Jette Jepsen gennemgik budget og drift for 2023. Herunder bevillingen til RAMS på op til 28.000 kr. til at tilbyde menighedsrådsmedlemmer, provstiudvalgsmedlemmer og stiftsrådsmedlemmer mulighed for at opleve salmesangsprojektet. Sager: Stiftsbidrag 2023 (2022 - 2069) Bilag: SKM_C550i23100215170, Aktdokument Det blev godkendt.

8 - Økonomi - Indlån og udlån Jette Jepsen gennemgår indlån og udlån. Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2023 (2022 - 3486) Bilag: Aktdokument, SKM_C550i23100215110 Jette Jepsen gennemgik oversigten over indlån og udlån. Det blev taget til efterretning.

9 - Økonomi - budget 2024 Jette Jepsen gennemgår forslag til budget 2024. Sager: FEKK - 2023 (2023 - 28358) Bilag: Aktdokument Jette Jepsen gennemgik forslaget til budget 224. Budgettet blev godkendt.

10 - Nyt punkt. Ansøgning om budget 2024 til åndeligt søgende Udvalget havde fremsendt deres ønsker til budget 2024 for sent. Budgetønsket er det samme som i 2023. Ønsket til budget for åndeligt søgende blev godkendt.

11 - Nyt punkt: Ansøgning fra Købehavns Stift om lån i stiftsmidlerne. Stiftsrådet ser velvilligt på ansøgningen fra Københavns Stift, men forudsætningen er naturligvis, at stiftsmidlerne skal profitere af udlånet. Derfor skal vilkårene for bevilling af lånet undersøges først før der træffes endelig beslutning om vilkårene for ansøgningen og om hvorvidt ansøgningen skal imødekommes. Det blev besluttet, at formandskabet får kompetencen til at behandle ansøgningen.

12 - Orientering fra formanden Invitation fra FUV til at deltage i "Koks i konfirmandstuen" i januar 2024. Sager: Fra Lars Hansson. Invitation til konference 11. januar 2024 Koks i konfirmandstuen (2023 - 28359) Bilag: Fwd Invitation til konference 11. januar 2024 Koks i konfirmandstuen, Koks i konfirmandstuen 110124 Konferenceinvitation Stiftsråd Tak for et godt stiftsmøde. Formanden har fået en invitation til deltagelse i konferencen "Koks i konfirmandstuen" som afvikles i januar 2024 af FUV. Vær opmærksom på det fælles stiftsmøde i København den 28. oktober 2023.

13 - Orientering fra biskoppen Debatten om de gamle kirker Bydelsvisitats Erklæring fra biskopperne vedr. mindretal syd og nord for den dansk- tyske grænse Malt Provsti, strukturændringer Præstemangel Stiftsadministrationens budget 2024 og frem. Debatten om de gamle kirker Der er tale om et nationalt anliggende, og det kalder også på en udligningsordning. Bydelsvisitats Biskoppen og provsten har været på bydelsvisitats i Skads Provsti i Jerne, Grundtvigs og Kvaglund sogne. Erklæring fra biskopperne vedr. mindretal syd og nord for den dansk-tyske grænse Biskoppen i Haderslev og Elof Westergaard har udsendt en erklæring om samarbejdet og visionen for fremtiden hen over grænsen i forbindelse med afsked med biskop Magaard, som går på pension. Erklæringen kan findes her: Ribe Stift: Biskoppernes statement til grænselandet Malt Provsti, strukturændringer Malt Provsti har gennem en årrække arbejdet med strukturændringer. Flere ændringer er faldet på plads og fra starten af næste år skal der primært arbejdes med implementeringen af de nye ændringer. Præstemangel Der er fortsat præstemangel i Ribe Stift. Stiftsadministrationens budget Måske slipper stiftsadministrationen for en årlig budgetreduktion på 2% fra 2025.

14 - Orientering fra Kapitalforvaltningen Jette Jepsen gennemgik referatet fra det seneste møde i Kapitalforvaltningen. Herefter gennemgik hun oversigten over stifternes kapitaler samt oversigten over beholdninger i stifterne, som var blevet omdelt ved mødets start

15 - Orientering fra Budgetsamrådet Elsebeth Nebeling orienterede fra Budgetsamrådet.

16 - Mødekalender 2024 Stiftsrådsmøderne afholdes i 2025 på følgende datoer: 29. februar kl. 16:00 23. maj kl. 16:00 28. august kl. 16:00 29. oktober kl. 15:00 Møderne starter fremover kl. 15:30 jf. punkt 2.

17 - Eventuelt Elsebeth Nebeling foreslog, at stiftet fremover ikke kun bruger Facebook, men også Linkedin i sin formidling. 2023 - 23946 - Ribe Stift – Møder 10-10-2023, 15:00

Underskrevet dagsorden og referat fra stiftsrådsmøde den 10. oktober 2023