Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

STIFTSRÅD - Ribe Stift
Forretningsorden for stiftsrådet for Ribe Stift

§ 1. Stiftsrådet er nedsat i henhold til kapitel 5a i Lovbekendgørelse om folkekirkens økonomi, Økono-miloven.
Stk. 2 Forretningsordenen er fastsat af stiftsrådet i henhold til økonomilovens §23, stk. 11


Formål
§ 2. Stiftsrådets formål er ved et samvirke mellem valgte menighedsrepræsentanter, biskoppen, præ-ster og provster at skabe gode rammer for kirkelivet i stiftet og fremme dialogen mellem valgte me-nighedsrepræsentanter og gejstlige på stiftsplan.


Sammensætning
§ 3. Stiftsrådet består af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentan-ter for stiftets præster, samt 1 menighedsrepræsentant valgt i hvert provsti.
Stk. 2. Menighedsrepræsentanter, der ikke tidligere har afgivet en erklæring som foreskrevet i § 7 i lov om menighedsråd, afgiver på det første møde, de deltager i, en sådan erklæring.


Konstituerende møde
§ 4. Biskoppen indkalder stiftsrådet til det konstituerende møde snares efter at stiftet har fået under-retning om resultatet af valgene til stiftsrådet.
Stk. 1 På dette møde vælges formand og næstformand ved skriftlig afstemning. Kun læge medlemmer er valgbare. Valget er gyldigt for et år ad gangen.


Formandskab
§ 5. Stiftsrådet vælger formand og næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter. Forman-den leder møderne og afstemningerne. Ved formandens forfald ledes møderne af næstformanden.
Stk. 2. Valget af formand og næstformand har gyldighed for ét år ad gangen.

Møder
§ 6. Stiftsrådet afholder som udgangspunkt 4 møder årligt. Stiftsrådet kan beslutte at afholde flere møder.
Stk. 2. De 4 årlige møder fastsættes for ét år ad gangen.
Stk. 3 Stiftsrådet træffer beslutninger i møder
Stk. 4. I møderne deltager stiftsrådets medlemmer.
Stk. 6. Møderne er offentlige, men stiftsrådet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre.
Stk. 7. Stiftsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 8. Stiftsrådet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
Stk 9. Stedfortrædere indkaldes, når et medlem har forfald mere end to på hinanden følgende møder. Når medlemmet igen kan deltage i møderne, udtræder stedfortræderen
Stk. 10. Stiftsrådet kan vælge at indkalde eksterne deltagere til stiftsrådets møder, f.eks. oplægs-holdere eller udvalg nedsat af stiftsrådet.
Stk. 11 Der ydes diæter i henhold til bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsudvalg samt til bygningssagkyndige deltagere i synsforretninger over kirker og præsteboliger nr. 767 af 27. juni 2007 samt kørselsgodtgørelse i henhold til Cirkulære om Tjenesterejseaftalen af 30. juni 2000.

Dagsorden og beslutningsreferat for møderne
§ 7. Stiftsadministrationen varetager sekretariatsfunktionen for stiftsrådet.
Stk. 2. Alle medlemmer af stiftsrådet har ret til at få sat punkter til behandling på dagsorden. Disse indleveres til stiftsadministrationen senest 14 dage før mødet. Det er formanden, der bestemmer, i hvilken rækkefølge punkterne skal behandles.
Stk. 3. Stiftsadministrationen udarbejder i samarbejde med formanden en dagsorden forud for hvert møde, og sørger for, at den er mødedeltagerne i hænde senest 7 dage forud for mødet.
Stk. 4. En mødedagsorden kan suppleres med yderligere punkter, som kan behandles, såfremt det be-sluttes ved enstemmighed blandt de på mødet fremmødte medlemmer.
Stk. 5. Stiftsrådets beslutninger føres til protokol og underskrives ved mødets afslutning af de med-lemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.
Stk. 6. Stiftsadministrationen sørger for, at referatet bliver lagt på stiftets hjemmeside og på Den Digi-tale Arbejdsplads (DAP’en) senest en uge efter mødets afholdelse.

Opgaver og kompetencer
§ 8. Stiftsrådet fastlægger udskrivningsprocenten for det bindende stiftsbidrag og disponerer over be-løbets anvendelse til forskellige kirkelige aktiviteter på stiftsniveau, jf. lov om folkekirkens økonomi, § 23 a.
Stk. 2. Stiftsrådet varetager forvaltningen af stiftsmidlerne, dvs. kirkernes og præsteembedernes kapi-taler, jf. lov om folkekirkens økonomi § 23 a.
Stk. 3. Stiftsrådet rådgiver biskoppen om kirkelige forhold af betydning for stiftet som helhed, herun-der kirkelige fællesopgaver og strukturforhold. Rådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende det gejstlige tilsyn med enkelte præster og menigheder.
Stk. 4. Stiftsrådet kan på eget initiativ tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Stk. 5. Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og nedsætter udvalg og godkender udvalgenes forretningsorden.
Stk. 6. Stiftsrådet vælger en repræsentant for ét år ad gangen til at deltage i de af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd.
Stk. 7. Stiftsrådet vælger en læg repræsentant som medlem af bestyrelsen for stifternes fælles kapital-forvaltning, samt en suppleant for denne. Valget gælder for 4 år, og har virkning fra 3 måneder efter at stiftsrådets funktionsperiode er påbegyndt.

Forvaltning
§ 8. Stiftsrådet træffer beslutning om forvaltningspraksis inden for stiftsrådets kompetence, herunder forvaltningspraksis for udmøntning af stiftsbidraget og administrationen af stiftsmidlerne, jf. lov om folkekirkens økonomi §§ 23 og 23 a.
Stk. 2. Biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet, og kan således afgøre sager, som ikke tåler opsæt-telse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges stiftsrådet til efterretning på det følgende møde.
Stk.3. Stiftsrådet kan i øvrigt bemyndige biskoppen til at ekspedere en konkret sag eller bestemte arter af sager efter udvalgets nærmere vedtagelse.
Stk. 4. Stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelsen af stiftsrådets opgaver efter udvalgets nærmere bestemmelse.
Stk. 5. Stiftsadministrationen varetager administrationen af det bindende stiftsbidrag, samt udarbejder regnskab og årsrapport til rådets godkendelse.
Stk. 6. Stiftsrådet er i sin forvaltningsvirksomhed underlagt forvaltningslovens almindelige regler om habilitet m.v.

Funktionsperiode
§ 9. Stiftsrådets funktionsperiode er 4 år.


Forretningsordenens offentliggørelse
§ 10. Stiftsrådet skal offentliggøre stiftsrådets forretningsorden på stiftets hjemmeside.


Vedtaget på Stiftsrådets møde den 1. september 2015