Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem Agerbæk, Fåborg, Næsbjerg, Vester Starup,    

Rousthøje, Øse, Årre og Grimstrup Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42a i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov

om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

-at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene

Samarbejdets indhold

Dette samarbejde omfatter:

-gensidig afløsning, vikariering og udlån af materialer på tværs af sognene.

Koordinering

Samarbejdet koordineres af:

-graverne på de enkelte kirkegårde                

Koordineringsopgaven giver ikke ledelseskompetence i forhold til personalet.

Personaleforhold

Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i hver deres menighedsråd.

Finansiering

Hvert menighedsråd finansierer sit eget personale.

Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i

                           denne vedtægt overholdes.

Optagelse i samarbejdet

Andre menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende

                          menighedsråd er enige om det.

 

  Ved et menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

  Uenighed om fortolkning af vedtægten

  Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for

                            dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene.

                            Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

  Ændringer i vedtægten

  Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er

                            enige herom.

  Udtræden og ophævelse af samarbejdet

  Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel, til

                            udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af

  samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

  Ikrafttræden og offentliggørelse

  Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 15/6 2022

   

   Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk  Vedtægten kan

                              rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

    

   Dato

   Dato

    

    

    

    

    

   Agerbæk menighedsråd

   (formand)

    

    

    

    

    

   Fåborg menighedsråd

   (formand)

    

    

    

    

    

   Næsbjerg menighedsråd

   (formand)

    

    

    

    

    

   Vester Starup menighedsråd

   (formand)

    

    

    

    

    

   Rousthøje menighedsråd

   (formand)

    

    

    

    

    

   Øse menighedsråd

   (formand)

    

    

    

    

    

   Årre menighedsråd

   (formand)

    

    

    

    

    

   Grimstrup menighedsråd

   (formand)

    

   Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.