Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens partner og grundlag

1.1                     Samarbejdsaftalen indgås mellem Outrup Menighedsråd og Lunde Menighedsråd.

1.2                      Aftalen er indgået i henhold til § 42a i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov

                          om menighedsråd.                  

2. Formål

2.1                     Formålet med samarbejdet er:

-                  At styrke de driftsmæssige og administrative opgaver.

 

3.  Samarbejdets indhold

3.1                 Dette samarbejde omfatter, at menighedsrådene i fællesskab varetager den samlede præstesekretærfunktion / sekretærfunktion for menighedsrådene i sognene ud fra arbejdsbeskrivelsen.

4.  Daglig ledelse

4.1                     Præsten har den daglige ledelse og er kontaktperson for præstesekretæren.

4.2                     Kontaktperson fra Lunde ell. Outrup holder MUS-samtale med præstesekretæren en gang årligt.

5. Personaleforhold

5.1                      Præstesekretæren er ansat i Lunde Menighedsråd.

6. Finansiering

6.1                     Samarbejdets økonomi administreres gennem Lunde Menighedsråds kirkekasse.

  1.                     Fordelingen af udgifterne sker ved:
 •             En fast fordelingsnøgle(folkekirkemedlemmer) på 63% til Outrup Menighedsråd og  

                   37% til Lunde Menighedsråd. I regnskabet indgår der f.eks. udgifter til løn og øvrige

                   udgifter.

  1.                     Hvert år udarbejder kasserne i fællesskab et budget og et regnskab for samarbejdet,     

                   som foreligges menighedsrådene. Kassererne udarbejder halvårlige budget-

                   opfølgninger til menighedsrådene. Eventuelle løbende tilpasninger af budgettet

                  forudsætter enighed blandt rådene.

  1.                   Fælles indkøb af kontorfaciliteter og arbejdsredskaber tilhører præstegården. Der føres     

                          Inventarliste herover.     

6.5                      Hvis der opstår længerevarende sygdom hos præstesekretæren:

 •             Aftales det, at begge menighedsråd i samarbejde afholder en del af de ekstra     

                         omkostninger jf. udgiftsfordelingen i pkt. 6.2

7. Tilsyn

7.1                     De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i   

                          denne vedtægt overholdes.

8. Optagelse i samarbejdet

8.1                     Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de      

                          samarbejdende menighedsråd er enige om det.

8.2                      Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

9. Uenighed om fortolkning af vedtægten

9.1                     Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for                            dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder                           kan indbringes for biskoppen.

10. Ændringer i vedtægten

10.1                   Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er    

                          enige herom.

11. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

11.1                   Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til                           udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med                           kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

11.2                   Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de                             samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.

  1. Ved opløsning af samarbejdet:

-                 Tilfalder kontorfaciliteterne og arbejdsredskaberne præstegården.

  1. Ved et menighedsråds udtræden af samarbejdet:

-                 Tilfalder alle værdier præstegården.

12. Ikrafttræden og offentliggørelse

12.1                   Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 01.01.2023

12.2                   Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside).

12.3                   Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

Dato

Dato

 

 

 (formand)

 (formand)