Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Give-Vorslunde Menighedsråd, og det bestillende menighedsråd: Farre Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

 • at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver,
 • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene
 • at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring, og/eller

Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd varetager

 • Stk. 1 Give-Vorslunde kirkegård leverer kvalificeret personale til udførelse af arbejdsopgaverne på kirkegården i Farre.
 • Stk. 2 Arbejdet på kirkegården i Farre aftales, planlægges og tilrettelægges i samarbejde mellem Kirkegårdslederen på Give-Vorslunde kirkegård og Farre Menighedsråd. De nuværende opgaver er beskrevet i bilag 1. Ekstraordinære opgaver f. eks. kirkegårdsændringer i forhold til strategiplaner aftales og afregnes særskilt efter aftale.
 • Stk. 3 Menighedsrådet i Farre er sammen med kirkegårdslederen ansvarlig for,  at arbejdspladsen på kirkegården opfylder gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed.
 • Stk. 4 Kirkegårdslederen er ansvarlig for,  at personalet medbringer de nødvendige personlige værnemidler til sikker udførelse af opgaverne.
 • Stk. 5 Give-Vorslunde MR udlåner organist (evt. vikar) til Farre til alle relevante kirkelige handlinger og opgaver.
 • Stk. 6 Når Give-Vorslunde har et fungerende kirkekor medvirker koret i Farre kirke 3 x årligt. Påske, konfirmation og høstgudstjeneste.
 • Stk. 7 Give-Vorslunde og Farre MR samarbejder om udgivelse af et fælles kirkeblad.
 • Stk. 8 Give-Vorslunde stiller kordegn til rådighed for Farre sogn i forhold til sekretærfunktion for menighedsrådet og præsterne – herunder personregistrering.
 • Stk. 9 Kirke- og kulturmedarbejderen dækker begge sogne i forhold til baby-salmesang og øvrige ad hoc-opgaver.

Personaleforhold

Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd.

Det udførende menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderne, hvorfor medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.

Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds kirkekasse.

Fordelingen af udgifterne sker ved:

 • Stk. 1 Give-Vorslunde kirkegård afholder alle udgifter vedr. personalet. Farre kirkekasse betaler pr. år kr. 155.000,00, som afregnes kvartalsvis.
 • Stk. 2 Derudover betaler Farre MR efter regning for indkøb af gran, blomster, buske, træer og gravkastning samt andet efter aftale.
 • Stk. 3 Give-Vorslunde MR afholder alle udgifter til organistfunktionen incl. vikardækning. Farre MR betaler et årligt beløb på kr. 70.000,00, der afregnes kvartalsvis.
 • Stk. 4 Farre MR bidrager årligt til kirkekoret med kr. 5.000,00, der betales kvartalsvis, når der er et fungerende kirkekor.
 • Stk. 5 Farre MR bidrager årligt til udgivelse af kirkebladet med kr. 20.000,00, der betales kvartalsvis.
 • Stk. 6 Farre menighedsråd betaler 5000kr i alt til den fælles ældreudflugt, som vi arrangerer i fællesskab med Give/Vorslunde menighedsråd.
 • Stk. 7 Give-Vorslunde MR afholder alle udgifter til kordegn og kirke- og kulturmedarbejderen.
 • Stk. 8 Give kirkegårdskontor fremsender faktura hvert kvartal for alle 4 nævnte områder.

Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

 • Stk. 1 Aftalen skal genforhandles efter anmodning fra et af menighedsrådene. En evt. ændring træder i kraft efter vedtagelse på menighedsrådsmøder i Give-Vorslunde og Farre sogne med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.
 • Stk. 2 Eventuelle økonomiske ændringer skal senest foreligge i jan. – febr. Året før, af hensyn til budgetlægning.
 • Stk. 3 Samarbejdsaftalen skal gennemgås og genforhandles hvert 4. år i det 3. år i valgperioden.

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.3.2023 og varer indtil den opsiges af en af parterne.

Vedtægten er tilgængelig på:

 • Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk. Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.
 • Sognenes hjemmesider

Dato

Dato

For Give-Vorslunde menighedsråd

For Farre menighedsråd

 

 formand

 formand