Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1. Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Holsted – Skt. Peders Menighedsråd, og det/de bestillende menighedsråd: Åstrup Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

2. Formål

Formålet med samarbejdet er:

  • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene 

3. Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at man kan have gensidig vikardækning ved kirketjeneste og på kirkegården ved behov.

4. Personaleforhold

Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde beholder deres ansættelse i det enkelte menighedsråd.

Vikardækningen koordineres af graverne i fællesskab. Kontaktpersonerne orienteres.

5 Finansiering

Samarbejdets omfang opgøres på timebasis inkl. pension og feriepenge samt kørsel en gang i kvartalet hvorefter der afregnes. I det omfang det er muligt udlignes på dagsbasis.

6. Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

7. Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

8. Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

9. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

10 Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.11.2023.

Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside (www.ribestift.dk). Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

Dato

Dato

 

 

 

 

 (formand)

 (formand)

 

Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.