Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1 Aftalens parter og grundlag

1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Gesten sogns Menighedsråd, og de bestillende menighedsråd: Bække sogns Menighedsråd og Veerst sogns menighedsråd.

1.2 Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

2 Formål

2.1 Formålet med samarbejdet er:

  • at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver,
  • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene
  • at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring, og
  • at reducere de nuværende udgifter til vikardækning

3 Samarbejdets indhold

3.1 Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd (Gesten) varetager den samlede organistfunktion i sognene.

4 Personaleforhold

4.1 Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd (Gesten)

4.2 Det udførende menighedsråd (Gesten) har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderne, hvorfor medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.

4.3      Der afholdes fælles samarbejdsmøder minimum 2 gange årligt mellem organisterne, de 2 præster og 3 kontaktpersoner. Mødes ledes af Gesten sogns menighedsråd.

4.4    Organisterne sørger selv for at tilrettelægge arbejdsplanen så de dækker alle tjenester.  1. organisten finder selv vikar til funktionen ved behov. Ved sygdom gives besked til kontaktpersonen i Gesten.

4.5      APV udarbejdes for hvert menighedsråd.

5 Finansiering

5.1 Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds (Gesten) kirkekasse.

  • De deltagende menighedsråd deler driftsudgifterne mellem sig for den fulde organistfunktion
  • Ved anmodning om lønforhandling høres de deltagende menighedsråd og træffer beslutning i fællesskab.
  • Ved ønske om relevante kurser og efteruddannelse høres de deltagende menighedsråd og træffer beslutning i fællesskab.

5.2 Fordelingen af udgifterne sker ved i 2023/2024:  40 % til Gesten sogns menighedsråd og 40 % til Bække sogns menighedsråd og 20 % til Veerst sogns menighedsråd.

  • Fra 1.1.2025 tildeles Gesten sogn hele ligningen til funktionen.
  • Fordelingen sker på baggrund af det årlige regnskab hvert kvartal. I regnskabet indgår fx udgifter til løn, timeforbrug og øvrige udgifter i forbindelse med de fælles medarbejdere eks. kørsel, uddannelse, noder mv.

6 Tilsyn

Alle 3 menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

7 Optagelse i samarbejdet

7.1 Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

7.2 Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

8 Uenighed om fortolkning af vedtægten

8.1 Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

9 Ændringer i vedtægten

9.1 Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

10 Udtræden og ophævelse af samarbejdet

10.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

10.2 Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

11 Ikrafttræden og offentliggørelse

11.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.11.2023

11.2 Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk . Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

 

Dato:

Dato:

(formand)

Gesten Menighedsråd

(formand)

Bække Menighedsråd

Dato:

(formand)

Veerst Menighedsråd