Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem Brørup menighedsråd og Folding menighedsråd, Åstrup menighedsråd, Holsted-Skt. Peders menighedsråd, Føvling menighedsråd, Stenderup menighedsråd, Hovborg menighedsråd og Lindknud menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

  • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene

Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at menighedsrådene i fællesskab varetager den samlede kordegnefunktion i sognene.

3.2   Der arbejdes i et fælles kalendersystem gældende for alle 9 sogne.

Samarbejdsudvalg

Samarbejdet udmøntes via et samarbejdsudvalg.

Samarbejdsudvalget består af de til enhver tid siddende kontaktpersoner og præster i sognene.

Der indkaldes til min. 1 møde årligt.    

Ved nyansættelse nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:

  • Kontaktpersoner og formænd for Brørup Menighedsråd samt Holsted-Skt. Peders menighedsråd
  • 1-2 præsterepræsentanter
  • 1-2 menighedsrådsrepræsentanter for de små sogne i samarbejdet

Personaleforhold

Den ansatte kordegn ansættes af Brørup menighedsråd.

Som daglig leder for kordegnen er den til hver tid siddende kontaktpersonen for Brørup menighedsråd.

Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem Brørup menighedsråds kirkekasse.

Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft pr. 1. januar 2023.  

Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

Vedtægten offentliggøres på:

Dato

Dato

 

 

 (formand Brørup Menighedsråd)

 (formand Folding Menighedsråd)

Dato

 

        (formand Åstrup Menighedsråd)

 

Dato

 

(formand Hovborg Menighedsråd)

Dato

 

         (formand Holsted og Skt. Peder Menighedsråd)

Dato

 

(formand Lindknud Menighedsråd)

Dato

 

(formand Føvling menighedsråd)

Dato

 

(formand Stenderup menighedsråd)