Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§1 Aftalens parter

Aftalen indgås mellem Vorgod og Fjelstervang Sognes Menighedsråd, Skjern Provsti, hjemhørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 2. Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse af lov om menighedsråd, nr. 771 af 24. juni 2013, §42a.

Stk. 3. Med denne aftale sker der ingen begrænsninger i det enkelte menighedsråds kompetencer.

Stk. 4. I personale sager er det kontaktpersonerne for de i samarbejdet deltagende sogne der repræsenterer rådene i det daglige. Stedfortræder for kontaktpersonerne er formanden for det råd, hvor kontaktpersonen måtte have forfald.

§2 Formål/opgaver

Formålet med denne aftale er samarbejde om fælles personale samt udgiftsfordeling inden for Vorgod og Fjelstervang sogne.

Der samarbejdes og udgiftsfordeles på følgende områder:

Organist og organistvikarer                                             fordeles 100% til Vorgod Sogn

Lokal finansieret præst                                                   fordeles 100% til Vorgod Sogn

Præstebolig i Vorgod                                                      fordeles 100% til Vorgod Sogn

Multimedarbejder                                                           fordeles 100% til Vorgod Sogn

Kordegn/personregistrering                                             fordeles 100% til Vorgod Sogn

Kirketjenere samarbejder om tjenester                           der er ansat/aflønnet en kirketjener i hvert sogn

Kirkekor (gælder ikke udgift til organist)                          fordeles 100% til Fjelstervang Sogn

Koncerter (ikke udgift til organist)                                   fordeles 100% til Fjelstervang Sogn

Kirkeblad + blad redaktørs aflønning                              fordeles 100% til Fjelstervang Sogn

Hjemmeside                                                                   fordeles 100% til Fjelstervang Sogn

Konfirmander + konfirmandlærens aflønning                  fordeles 100% til Fjelstervang Sogn

Minikonfirmander (ikke udgift til multimedarbejder)         fordeles 100% til Fjelstervang Sogn

Fælles studieture o.l. med MR-råd og personale             fordeles 50% til Vorgod og 50% til Fjelstervang

Fælles annoncering/reception for fælles personale         fordeles 67% til Vorgod og 33% til Fjelstervang

Gaver og lignende i henhold til personalevedtægt          hvert MR betaler i henhold til aflønning ovenfor               

     

§3 Ledelse

Vorgod og Fjelstervang Sognes Menighedsråd er ansættelsesmyndighed for det fælles personale.

Stk. 2. Kordegnen refererer til den kirkebogsførende sognepræst i pastoratet for så vidt angår personregistreringen.

§4 Finansiering

Udgifter fordeles som anført i §2.  

§5 Uenighed

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst mellem menighedsrådene. Fortsatte uenigheder kan indbringes for provsten.

§6 Ændring, udtræden og ophør

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Stk. 2. Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt det øvrige menighedsråd samtykker heri.

Stk. 3. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil opsigelsesperioden er udløbet.

§7 Offentliggørelse

Aftalen er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside (www.ribestift.dk).

Aftalen kan endvidere rekvireres fra Vorgod og Fjelstervang Sogns Menighedsråd.

 

Godkendt d.                                                          Godkendt d.

 

Vorgod Menighedsråd                                         Fjelstervang Menighedsråd

 

Godkendt af PU: d.