Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt for samarbejde om kirkemusiker

1. Aftalens parter og grundlag

1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellem Hodde Menighedsråd, Tistrup Menighedsråd, Horne Menighedsråd og Thorstrup Menighedsråd.

1.2 Aftalen er indgået i henhold til § 43 i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 3013 af lov om menighedsråd.

 

2. Formål

2.1 Formålet med samarbejdet er:

at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene.

 

3. Samarbejdets indhold

3.1 Dette samarbejde indebærer, at menighedsrådene i fællesskab varetager den samlede kirkemusikerfunktion i sognene.

3.2 Samarbejdet omfatter herudover de personaleadministrative opgaver for det personale, der er omfattet af samarbejdet (Tistrup Menighedsråd).

 

4. Fællesudvalg

4.1 Samarbejdet udmøntes via et fællesudvalg

4.2 Udvalget består af de til enhver tid siddende kontaktpersoner og formænd for hvert menighedsråd.

4.3 Udvalget varetager den fulde ledelseskompetence i forhold til personalet på de samarbejdende menighedsråds vegne, herunder kompetencen til at lede og fordele arbejdet, give instruktioner, sikre afholdelse af APV og MUS samt ansætte og afskedige nye medarbejdere.

4.4 Der vælges en fælles kontaktperson, som varetager opgaven på de samarbejdende menighedsråds vegne.

 

5. Personaleforhold

5.1. Alle øvrige medarbejdere bevarer deres ansættelse i hvert deres menighedsråd.

 

6. Finansiering

6.1 Samarbejdets økonomi administreres gennem Tistrup menighedsråds kirkekasse.

 - Afregningen foregår over ligningen til Tistrup menighedsråds kirkekasse efter nedenstående fordelingsnøgle.

6.2 Fordelingen af udgifterne sker ved:

- Hodde menighedsråd betaler 1/7 af udgifterne.

- Horne, Thorstrup og Tistrup menighedsråd betaler hver 2/7 af udgifterne.

Tistrup sogns menighedsråd udsender regninger til de øvrige menighedsråd kvartalsvis.

6.3 Hvert år udarbejder det fælles udvalg et budget og et regnskab for samarbejdet, som forelægges menighedsrådene. Eventuelle løbende tilpasninger af budgettet forudsætter enighed.

6.4 Fælles indkøb af kontorfaciliteter og arbejdsredskaber tilhører de samarbejdende menighedsråd i fællesskab. Der føres inventarliste herover.

6.5 Horne menighedsråd stiller kontor til rådighed for samarbejdet. Horne-Thorstrup menighedsråd stiller ipad til rådighed og kompenseres for 50 % af nypris:

6.6 Hvis der opstår længerevarende sygdom, der er omfattet af samarbejdet:

- aftales det, at alle menighedsråd i samarbejdet afholder én del af de ekstra omkostninger jf. udgiftsfordelingen i pkt. 6.2.

 

7. Tilsyn

7.1 De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

 

8. Optagelse i samarbejdet.

8.1 Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

8.2 Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

 

9. Uenighed om fortolkning af vedtægten

9.1 Eventuelle uoverenstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårerne for dette samarbejdet søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

 

10. Ændringer i vedtægten

10.1 Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

 

11. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

11.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel og til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

11.2 Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse af afviklet.

11.3 Ved opløsning af samarbejdet:

- foretages en ligelig fordeling af arbejdsredskaberne til hvert menighedsråd.

11.4 Ved et menighedsråds udtræden af samarbejdet:

- tilfalder alle værdier i samarbejdet de tilbageværende menighedsråd, så samarbejdet kan fortsætte uafhængigt af et råds udtræden.

 

12. Ikrafttræden og offentliggørelse

12.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. august 2019.

12.2 Vedtægten kan rekvireres af de samarbejdende menighedsråd.

12.3 Vedtægten offentliggøres på:

- Ribe Stifts hjemmeside (www.ribestift.dk)

- Kirkeministeriets hjemmeside (www.km.dk), da der er søgt om dispensation til denne vedtægt.

 

Underskrifter kan ses på aftalen i pdf.format