Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Genopslag - sognepræst til Farup og Sankt Katharine-Kalvslund-Obbekær Pastorater

Stillingsopslag

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræs er ledig til besættelse den 1. maj 2023.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed i Farup Pastorat.

Stillingen er en fuldtidsstilling. 

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst. 

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet / Pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.  

Har du lyst til at læse mere om pastoraterne og hvordan kirkelivet m.v. er i sognene, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognenes hjemmesider: https://sogn.dk/farup, https://sogn.dk/sanktkatharine, https://sogn.dk/kalvslund, https://sogn.dk/obbekaer

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Ribe Stifts hjemmeside https://ribestift.dk/ledige-stillinger/ eller via Stiftets Facebook-side. 

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013) 

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.  

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Farup Kirkevej 6, Farup, 6760 Ribe.  

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 3.920,00.Tjenesteboligen er blevet vurderet inden indflytning, og boligbidraget er blevet fastsat ud fra denne vurdering. 

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning. 

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.  

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Elof Westergaard ligeledes inden ansøgningsfristen udløber / inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.  

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift pr. mail til: kmrib@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den 13. februar 2023 kl. 15.00.  

Kontaktoplysninger MR-formand Mona Vejlgaard, Farup Sogn 
Telefon 22 30 77 17 ∙ E-mail: gertmona@msn.com

Kontaktoplysninger provst Morten Fester Thaysen, Ribe Domprovsti:  
Telefon 41262646∙ E-mail: MTH@km.dk

Kontaktoplysninger Ribe Stift 
Telefon 75421800∙ E-mail: kmrib@km.dk                     

Kontaktoplysninger biskop Elof Westergaard
v/bispesekretær: Tine Bovbjerg Juhl
Telefon 29243576 ∙ E-mail: TBJ@km.dk

Opslag af stillingen:            ​24. januar 2023 
Ansøgningsfrist:                 ​13. februar 2023 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embedsbeskrivelse

Farup og Sankt Katharine-Obbekær-Kalvslund Pastorater

Stillingen som sognepræst i Farup Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse fra den

1. maj 2023.

Til stillingen er knyttet forpligtigelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed i  

Farup Pastorat. Sognepræsten arbejder sammen med Sankt Katharine-Kalvslund-Obbekær Pastorats 2 fuldtidsansatte præster.

Sankt Katharine Kirke ligger i Ribe, og var oprindelig klosterkirke for Sortebroderklosteret, mens Kalvslund og Obbekær kirker ligger i to af omegnens landsbyer.

Der oplyses følgende om embedet:

Folketallet i Sankt Katharine-Kalvslund-Obbekær Pastorat udgør 6841 personer, mens tallet for Farup Sogn pr. 1/1-2021 er opgjort til 741.

Farup Kirke er en middelalderkirke bygget i slutning af 1100-tallet. Skibet blev forlænget ca. 100 år senere, og kan rumme omkring 200 personer. I 2004-05 blev kirken gennemgribende renoveret, bl.a. med helt nyt alterparti.

Orglet fra 1988 er leveret af Bruhn & Søn, og har 14 stemmer, 2 manualer og pedal. Kirkegangen er middel med variation mellem 10-25 personer.

Menighedsrådet består af 5 valgte medlemmer, fundet ved fredsvalg, og rådet afholder ca. 10 møder årligt.

Kirken ligger, omkranset af kirkegård, i Farup Kirkeby,

En placering stort set i centrum af sognet og med en afstand til Ribe på ca. 5 km.

Præget af landbrugserhverv, som tidligere beskæftigede hovedparten af indbyggerne, står den nyrenoverede præstegård fra 1712, som et minde over en svunden tid. Præstegården ligger små 400 meter fra kirken, på en ca. 1 ha stor grund med mark, skov og have; kort sagt en ejendom med "luft" omkring.

Efterhånden er der mange, som kan se værdien i "lys og luft" og flere unge familier, som pendler til arbejde i de større byer, har slået sig ned i sognet.

Traditionerne om sammenhold og "højskoleånd" lever i bedste velgående, og er med til at binde vort lille samfund sammen, hvor både præst og menighedsråd har en vigtig rolle.

Vi søger:

 • En præst der er synlig, og har valgt lokalsamfundet aktivt til.
 • En præst, som er fortrolig med og har respekt for gudstjenestens tradition; med sans for og lyst til fornyelse.
 • En præst, som er rummelig i sit kirkesyn og bredt folkekirkeligt funderet.
 • En præst, som vil prioritere samarbejdet højt med menighedsråd, ansatte og kolleger.
 • En præst, der tager initiativer og byder ind med muligheder i samarbejdet.

Vi kan tilbyde:

 • Menighedsråd, der glæder sig til at møde den nye præst og som vil tage godt imod vedkommende.
 • God opbakning til gudstjenesterne og hvor man værdsætter præstens teologiske faglighed og prædiken.
 • Dygtige og fastansatte organister, gravere og sangere.
 • Et sted hvor præsten aldrig står alene med gudstjenester og arrangementerne. Menighedsråd og frivillige tager medansvar for kirkens liv.
 • Et sted, hvor man vil prioritere, at der er tid til, at præsten falder til og lærer sognet at kende.
 • Et sted, hvor man er åben overfor, at præsten har nye ideer og hvor der er interesse i at samarbejde om dem.
 • Levende og engagerede landsbysamfund og et spændende bysamfund i Ribe med masser af historie og kultur.
 • Flot og nyistandsat præstebolig og stor have med frugttræer. Et sted med lys og luft, hvor der ganske enkelt er rart at bo.
 • En stilling, hvor præsten har to dygtige kollegaer samt et provsti, hvor man har socialt og teologisk fællesskab.

Embedsbolig:

Stillingen indbefatter bopælspligt i den nyrenoverede præstegård.

Beboelsen udgør ca. 265 m² omfattende bl.a. 5 værelser. Herudover er der kontorfaciliteter på ca. 50m². Desuden er der tilknyttet konfirmandstue på ca. 60m² som separat bygning på grunden.

Vedligehold af plæner og hække og træer, varetages af kirkens graver.

Aktiviteter i sognet:

Aktiviteter i sognet foregår dels i kirke, konfirmandstue og "Kirkehuset", som er tidligere kro og missionshus. Huset grænser op til kirkegården, og indeholder nu en mødesal m. køkken, samt faciliteter for kirkegårdspersonale. Ligeledes foregår aktiviteter på "Farup Fælled" - et nyt aktivitetshus opført af sognets beboere.

Blandt aktiviteter i pastoraterne kan nævnes:

●     Babysalmesang

●     Kirkekoncerter og musikgudstjenester

●     Børne- og konfirmandgudstjenester

●     Minikonfirmandundervisning

●     Kirkefrokoster/middage

●     Sangaftener m. højskolesang

●     Sogneeftermiddage ( tirsdagsklub )

●     Årlige sogneudflugter

●     Medvirken ved landsbyens fællesaktiviteter, f.eks.

       den årlige landsbyfest i Farup

●     Samarbejde med sognets foreninger om udgivelse af sognebladet "Marsk og Muld".

Øvrige oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås hos menighedsformændene.

Farup: Mona Vejlgaard mobil 22 30 77 17

mail: gertmona@msn.com.

Sankt Katharine: Jette Lundahl Jeppesen mobil 40 17 07 53

mail:   jettelundahl@stofanet.dk