Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Referat fra mødet i stiftsudvalg for kirken i mødet med andre den 28. august 2018 i Ribe.


Referat:
1. Indledning
- ved Gert Nicolajsen
- P.C.Tulinius fraværende pga. ferie.
- Katrine Tilma og Achim Strelcke er udtrådt af udvalget pga. andet arbejde og
flytning.
- Ingrid Lisby og Else Marie var fraværende, har tilsendt materiale til punkt 3a og 4.


2. Orientering om underudvalg og tilknyttede styregrupper
- Ved Elof Westergaard og Gert Nicolajsen
- Jf. tilsendte opdaterede dokumenter af underudvalg og stiftsudvalgets formål og opgaver.
- Gert gennemgik dokumenterne og besvarede spørgsmål sammen med biskoppen.
- Kursusvirksomhed er en opgave, som tages op af de enkelte underudvalg adhoc, når emner er aktuelle og skal udbredes i stiftet.
- Forbønsgudstjeneste lægges ind under mellemkirkeligt udvalg
- Folkekirkens Mission, stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde samt
Folkekirkens mellemkirkelige Råd bør slås sammen på landsplan ligesom det er sket i stifterne.


3. Temadrøftelser
a. Træk og udviklingstendenser for de kristne kirker rundt i verden (10 minutters oplæg ved Ingrid Lisby Schmidt – og efterfølgende 15-20 minutters spørgsmål og drøftelse)
Det informative indlæg tilsendes med referatet
Drøftelsen udskydes til senere, når Ingrid er med. Dog nævnte Heinrich, at han var enig i oplægget, dog er migrantmenighederne ikke små, de kommer fra store kirkeretninger rundt omkring i verden og har slået sig ned her som små og store afdelinger. Internationalt er nogle af dem langt større end folkekirken. Mange migrantmenigheder er ikke særlig dogmatiske. De siger bare, at de er kristne og relaterer direkte til Bibelen. De vil ikke styres af en kirkelig retning.
Den sproglige barriere kan være en hindring for samarbejdet mellem folkekirken og migrantmenigheder.


b. Et overblik over den kortlægning af indvandrere i stiftets sogne, som FTC bidrog med før sommerferien – og dannelse af et billede af de kulturer og kirkelige baggrunde, som kendetegner indvandrer-billedet (15 minutters oplæg ved Daniel Ettrup Larsen – og efterfølgende 25-30 minutters drøftelse og fordybelse i emnet).
Daniel holdt et indlæg som blev drøftet. Der blev opfordret til at sende beskrivelse af middag på tværs og sprog café ud til hele stiftet, så flere kan komme i gang med at invitere østarbejdere og andre nydanskere i sognet. Læs mere på www.ftcribestift.dk, hvor der allerede ligger en del inspiration og løbende vil komme mere.
Her kan man også finde medarbejdere, der vil tage ud og hjælpe en aktivitet i gang lokalt.
Der kommer mere i det kommende stiftsnyt.
Kunne man finde ambassadører for hver nationalitet, som provstierne kan få hjælp fra, hvis de vil begynde at arbejde med den nationalitet i et sogn.
Miriam var med til Dansk – Syrisk dag på Fanø, hvor der blev sunget og spillet musik og spist forskelligt mad.
Antallet af østarbejdere er stigende og vi har fokus på denne gruppe i vores arbejde netop nu. Poul Christian Tulinius er blevet stiftspræst 1. september 2018 for at fremme dette arbejde.


4. Status og opgaver (der er afsat 10-15 minutter til hvert underudvalg – større oplæg bedes sendt skriftligt i forvejen til hele udvalget):
a. Mellemkirkeligt stiftsudvalg
Else Marie Madsen orienterer om seneste aktivitet og udvalgets nærmeste opgaver
Ingrid Lisby orienterer om Det mellemkirkelige Råd.
Biskoppen refererede fra Else Marie, som ikke kunne være her
Gudstjeneste i januar - svært at få sognemenigheder involveret i dette. Der er stor opbakning fra migrantmenighederne.
Dansk Tysk samarbejde blev nævnt.
c. Folkekirkens Tværkulturelle Center
i. Poul Erik Kammersgaard orienterer om seneste aktivitet og styregruppens
nærmeste opgaver.
Næste møde er 2. okt. Kl. 10
Ved hvert møde er en del orientering om det aktuelle arbejde og en drøftelse
af, hvilke ting, der skal prioriteres i arbejdet.
Der er bevillinger til stillinger og aktiviteter både fra Kvaglund kirke, Skads
provsti, Ribe Stift og præstebevillingen.
Vi kan holde et møde i FTC lige før en aktivitet.
ii. Daniel Ettrup Larsen orienterer om FTC’s aktivitet og opgaver
Læs mere på ftc-ribestift.dk – rapporter etc., som er langt mere udførlige.
Østarbejdere endnu mere i fokus i efteråret og har været det et år.
Der er lige begyndt en række engelske gudstjenester i Sædden kirke med
spisefællesskab særligt målrettet migrantarbejdere fra hele verden og
internationale studerende.
d. Underudvalget vedr. østarbejdere
Udvalget samles først senere, så der var ikke noget aktuelt at orientere om.
e. Arbejdet blandt åndeligt søgende
i. Anne Marie Erbs orienterer om seneste aktivitet og styregruppens nærmeste
opgaver.
Det første møde er planlagt, hvor der nedsættes et udvalg bag dette arbejde.
ii. Miriam Florez orienterer om arbejdet blandt åndeligt søgende
Har været ansat siden januar til dette og været med i flere forskellige
arrangementer, som indtil nu har givet overskud. F.eks. spirituel praksis dag.
Der kommer både folk fra folkekirken og andre, som er glade for at de bliver
rummet i kirken nu, hvor de ikke før følte sig hjemme.
Der blev drøftet Yoga, som en af de ting, der arbejdes med. Yoga er blevet
verdsliggjort, så det nu kan passe ind i folkekirken, hvor Miriam gerne vil
gøre det åndeligt igen. Der bliver opfundet nye navne ind i de kristne
sammenhænge.
I aften er der kirkevandring i Esbjerg mellem kirker.
Der blev diskuteret åndelig søgen, om den kun bliver ind i mig selv eller om
den også rækker ud mod andre. Der blev efterspurgt teologiske argumenter.
f. Underudvalget vedr. Dansk Tysk samarbejde
i. Elof Westergaard orienterer om seneste aktivitet og udvalgets nærmeste
opgaver
De har haft et godt møde med Signe Von Öettingen, som arbejder med
Folkemødet i 2020.
Ib Ansgar tilbød at indtræde i udvalget og bidrage med sin historiske viden.
Han blev indkaldt til deres kommende møde.


5. Stiftsudvalgets økonomi
Bilag delt ud og gennemgået


6. Næste møde i udvalget
Tirsdag den 29. januar kl. 13 – 16 i Kvaglund, Kvaglundparken 18, Esbjerg.


7. Eventuelt
Der er en skandinavist konference, som Folkekirke og Religionsmøde er med til at arrangere. Heinrich deltager og stiftsudvalget betaler hans deltagelse.
Der skal sættes et tema på dagsordenen til næste gang. Det foregår i Kvaglund, så det kunne være et oplæg fra FTC. Hvorfor vil vi gerne samarbejde med migrantmenigheder? Evt. med deltagelse af Moses, migrantpræst i Chin –menigheden i Kvaglund kirke og evt. med oplæg ved Jakob Willms, lokal sognepræst i Kvaglund om samarbejde med en migrantmenighed. Formanden og Daniel arbejder videre med dette.
Sekularisme, ukirkeligheden kunne være emner til senere dagsordener.
Referat ved Daniel Ettrup Larsen