Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Referat fra møde i stiftsudvalg for kirken i mødet med andre den 15.-5. 2018
Referatet er et supplement til de bilag, der var sendt ud med dagsordenen omhandlende:
- Formål, hovedopgaver og konkrete mål for 2018-2019
- Udvalgets sammensætning
- Mødefrekvens og struktur (herunder underudvalg)


1. Indledning
 ved biskop Elof Westergaard.


2. Præsentation af udvalgets medlemmer
 ved Gert Nicolajsen.
 stiftspræsterne får ordet til en kort præsentation og status omkring deres arbejde.


Alle præsenterede sig selv med særligt fokus på den relation de har til stiftsudvalgets arbejdsområde. Alle
medlemmer af det nye stiftsudvalg var til stede undtagen Ingrid Lisby og Miriam Florez.


3. Orientering om udvalgets formål, hovedopgaver og sammensætning
 ved biskop Elof Westergaard med udgangspunkt i den bilagte udvalgsbeskrivelse.


Det er målet med den brede repræsentation i stiftsudvalget, at der bliver gode diskussioner af forskellige emner, der ligger under vores brede arbejdsområde.


4. Drøftelse af konkrete mål for de kommende to år
 med udgangspunkt i bilagt udvalgsbeskrivelse.


De repræsentationer, vi har, er på vegne af stiftet og ligger direkte under stiftsudvalget og ikke et underudvalg.


Ordet ”sekularisme” er ikke skrevet ind i bilaget, men det kunne lægges ind under det mellemkirkelige underudvalg eller under missionsunderudvalget eller direkte under stiftsudvalget. Sekularisme kunne være et forslag til næste dagsorden, så vi alle kan tænke med på det.

Et væsentlig sigtemål for udvalget er et respektfuldt møde med andre og samtidig er vi os som kristen kirke har en mission fx i mødet med sekulære og muslimer.

Ib Ansgar slår et slag for, at der fortsat laves materialer, udgivelser, artikler og kurser til inspiration for hele stiftet.

Skal der også tages politiske emner op i dette udvalg, som omskæring etc? Det kan vi overveje, men det kan være farligt som udvalg, men bedre at hver enkelt tager dette op.


5. Konstituering af udvalgets underudvalg
 med udgangspunkt i bilagt udvalgsbeskrivelse.
 der er åbent for yderligere underudvalg.
 og især for supplering med flere af stiftsudvalgets medlemmer i de allerede skitserede underudvalg.

Det er vigtigt at være proces – orienteret, så stiftsudvalget kan tilpasse opgaverne efter de behov, som hele tiden ændres.

Der kunne laves 3-4 underudvalg mere, men det vigtigste er, at der er konkrete opgaver for hvert enkelt udvalg, ellers skal det ikke oprettes.

Vi har en række emner, som hører under stiftsudvalget. Nogle af de emner lægges ud til underudvalg, som refererer tilbage til stiftsudvalget. Andre emner får ikke et underudvalg, men tages op direkte på dagsordenen i stiftsudvalget.

Vi kan overveje, om ”flygtninge og integration” skal nedlægges og styregruppen for FTC i stedet bliver udvidet med to repræsentanter fra hjørnerne af stiftet. Det afklarer Poul Erik til næste gang.

Det overvejes om ”mellemkirkeligt arbejde” og ”gudstjeneste med migrantmenigheder” slås sammen.

Vi summer videre over underudvalgene til næste gang og også de konkrete mål for 2018-2019. På det møde besluttes antallet af underudvalg, deres sammensætning og opgaver.

Dog er underudvalget ”Dansk Tysk samarbejde” allerede nedsat i dag, så de kan gå i gang med forberedelse af genforeningsjubilæet m.m. Ud over de nævnte i bilaget er Lars Hansson også kommet med i dette underudvalg.


6. Stiftsudvalgets interne kommunikation
 referater af møder både i stiftsudvalget og i underudvalgene / mulighed for at oprette ”grupperum” på stiftets Digitale Arbejds-Plads (DAP’en).


Referater skal være tilgængelige på stiftets hjemmeside med undtagelse af konkrete navne vedr. ansøgninger. Drøftes videre ved næste møde.


7. Stiftsudvalgets økonomi
Udvalget har 85.000 kr. til rådighed årligt, Ib Ansgar er økonomiansvarlig.


8. Næste møder i udvalget
Tirsdag den 28. august 2018 kl. 13.30 – 16.30 i bispegården.


9. Eventuelt