Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§1 Aftalens parter
1.1 Aftalen indgås mellem Velling og Lem sognes menighedsråd, hjemhørende i  
      Ringkøbing provsti, Ribe stift.

1.2 Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse af lov om menighedsråd nr. 771 af 24.
      juni 2013, §42a

1.3 Med denne aftale sker der ingen begrænsninger i det enkelte menighedsråds
      kompetencer.

§2 Formål/opgaver
Formålet med samarbejdet er:
2.1 - at styrke de driftsmæssige opgaver på kirkegårdene.
2.2 - at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene.
2.3 - at skabe en attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig      
        sparring.

§3 Samarbejdets indhold
3.1
Velling sogn er ansættelsesmyndighed for det fælles personale (graver og
      gravermedhjælpere)

3.2 Samarbejdet indebærer, at menighedsrådene i fællesskab varetager den samlede
      kirkegårdsbemanding samt kirketjeneropgaver i sognene.

§4 Fællesudvalg
4.1
Samarbejdet udmøntes via et fællesudvalg.
4.2 Kontaktpersonerne og kirkeværgerne for de i samarbejdet deltagende sogne
      repræsenterer rådene i det daglige.
4.3 Stedfortræder for kontaktpersoner/kirkeværger er formanden for det råd, hvor
      personen måtte have forfald.

§5 Finansiering
5.1
Der samarbejdes og udgiftfordeles på følgende områder:

      Forventet fordeling pt.
      Graver                         45,67% fordeles til Velling sogn og 54,33% til Lem sogn
      Gravermedhjælpere     45,67% fordeles til Velling sogn og 54,33% til Lem sogn
      Øvrige fællesudgifter    45,67% fordeles til Velling sogn og 54,33% til Lem sogn   
      Kørselsudgifter for personalet i samarbejdet mellem de to kirker/kirkegårde fordeles
      efter samme faste fordelingsnøgle

5.2 Der indbetales et á conto beløb hver måned til Velling sogn på andel af de anførte
      opgaver/områder. Der reguleres en gang årligt.

5.3 Hvis der opstår længerevarende sygdom blandt medarbejdere, eller der kommer
      økonomiske krav fra medarbejdere, der er omfattet af
      samarbejdet:
     - aftales det at begge menighedsråd i samarbejdet afholder en del af de ekstra
     omkostninger jf. udgiftsfordelingen i pkt. 5.1

5.4 Der udarbejdes en inventarliste over inventar af arbejdsredskaber, som er på hver    
       kirkegård, ved vedtægtens oprettelse. Denne liste ajourføres årligt.

§6 Tilsyn
De samarbejdende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

§7 Optagelse i samarbejdet
7.1 Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt
      begge menighedsråd er enige om det.
7.2 Ved øvrige menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

§8 Uenighed om fortolkning af vedtægten
Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst mellem menighedsrådene. Fortsatte uenigheder kan indbringes for biskoppen.

§9 Ændring, udtræden, ophør
9.1
Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er     
      enige herom.

9.2 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til
      udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med
      kortere varsel, såfremt begge menighedsråd samtykker heri.

9.3 Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de
      samlede udgifter, indtil opsigelsestidspunktet er udløbet.

§10 Offentliggørelse
Aftalen er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside (www.ribestift.dk)
Aftalen kan endvidere rekvireres fra Velling sogns menighedsråd.

Vedtægten er gældende fra 1/10-2023.

Godkendt af Velling sogns Menighedsråd

 

Dato                                                                                      _____________________________
                                                                                                               Underskrift
              
                                                                                                  Olav Kristensen, Formand

 

Godkendt af Lem sogns Menighedsråd


Dato                                                                                         ______________________________  
                                                                                                              Underskrift

                                                                                                     Eva Kirk, Formand