Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1

Aftalens parter og aftalens grundlag

Dette samarbejde omfatter alle menighedsråd i Varde Provsti og er besluttet på provstiets budgetsamråd den 6. september 2017.

Grundlaget for denne aftale er lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013, lov om menighedsråd, §43 a, jf. §43.

§ 2

Hjemsted

Samarbejdet har hjemsted i Varde kommune.

§ 3

Opgaver omfattet af samarbejdet, ikrafttræden og varighed

Anlægspuljen er oprettet til anlægsopgaver og renoveringsopgaver i provstiets sogne.

Puljen har til formål at fremme fleksibiliteten og sikre den korteste ventetid for finansiering af sogneprojekter, der hører under anlægsmidlerne.

Baggrunden for puljen er erfaringen af, at et påbegyndt projekt kan blive forsinket i projekteringsfasen og et andet hurtigere klar end forventet, og presserende behov kan opstå uventet. Ved hjælp af puljen kan midlerne udbetales der, hvor der løbende er størst behov for dem. Ved at have anlægsmidlerne i den oprettede pulje undgås en langsom opsparing i kirkekasserne, hvor midlerne ligger inaktive i en årrække, og forsinker andre projekter eller nødvendiggør låneoptag.

Der kan bevilges midler til alle anlægsprojekter, der er godkendt i henhold til den kirkelige lovgivning.

På budgetsamrådet fremlægges en liste over de projekter, som provstiudvalget er sindet at bevilge midler til, og som forventes udført i det kommende regnskabsår.

Er projekterne ikke igangsat inden 2 år bortfalder tilsagnet, med mindre der foreligger skriftlig aftale med provstiudvalget.

Er tilsagnet til et projekt bortfaldet uden skriftlig aftale om forlængelse, kan projektet medtages som budgetønske igen.

Derudover fremlægges en prioriteret liste over de anlægsprojekter, som provstiudvalget forventer vil komme i betragtning inden for de næste 5 år. Disse projekter kan også opnå bevilling i det kommende regnskabsår, såfremt der opstår mulighed for det. Denne prioriterede liste revurderes hvert år og skitserer den forventede rækkefølge for de kommende års anlægsbevillinger.

Endelig kan der bevilges midler til anlægsprojekter, som har akut karakter.

Puljemidlerne uddeles året igennem.

§4

Ikrafttræden

Samarbejdet træder i kraft pr. 1.1.2018.

§5

Ophør

Ophør kan ske hvert år pr. 31.12. Såfremt et af de i vedtægten deltagende parter ønsker vedtægten ophævet, skal det meddeles provstiudvalget senest den 31.12. året før ophør, således at ønsket om ophør kan bringes til afstemning på budgetsamråd.

Samarbejdet ophører hvis der på et efterfølgende budgetsamråd ikke er kvalificeret flertal for at fortsætte samarbejdet, jf. økonomilovens § 5, stk. 7, 2. pkt.

Ved ophævelse af samarbejdet indgår evt. ubrugte puljemidler i provstiudvalgskassen, og beløbet vil blive modregnet i kommende års ligning.

§ 6

Finansiering og bestyrelse af samarbejdet

Samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen. Hvert år på budgetsamrådet træffes der beslutning om, hvor stort et beløb der afsættes til anlægspuljen i det kommende budgetår.

Provstiudvalget bestyrer samarbejdet.

§ 7

Tilsyn

Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.

§ 8

Offentliggørelse

De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til Varde Provsti. Denne vedtægt offentliggøres på stiftets og Varde provstis hjemmeside.

Samarbejdet har i perioden 01.01.2018 til 31.12.2023 været et forsøg under Kirkeministeriets forsøgsordning. Menighedsrådene har på møder i de enkelte råd jf. vedlagte underskrifter besluttet at gøre anlægspuljen til en permanent pulje pr. 01.01.2024.

Godkendt af provstiudvalget for Varde Provsti den 25. april 2023

På provstiudvalgets vegne:

Lise Hindsholm, provst

 

Menighedsrådet for _____________________ sogn tilslutter sig vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalget for Varde Provsti, og Aal, Agerbæk, Alslev, Ansager, Billum, Fåborg, Henne-Lønne, Blåvandshuk, Hodde, Horne, Janderup, Kvong, Lunde, Nr. Nebel-Lydum, Næsbjerg, Outrup, Rousthøje, Skovlund, Strellev, Thorstrup, Tistrup, Varde, Vester Starup, Ølgod, Øse og Årre menighedsråd om fælles anlægspulje i Varde provsti.

_______________________ den______________________

_________________________________________________

Formand for menighedsrådet

§1 Aftalens parter
1.1 Aftalen indgås mellem Velling og Lem sognes menighedsråd, hjemhørende i  
      Ringkøbing provsti, Ribe stift.

1.2 Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse af lov om menighedsråd nr. 771 af 24.
      juni 2013, §42a

1.3 Med denne aftale sker der ingen begrænsninger i det enkelte menighedsråds
      kompetencer.

§2 Formål/opgaver
Formålet med samarbejdet er:
2.1 - at styrke de driftsmæssige opgaver på kirkegårdene.
2.2 - at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene.
2.3 - at skabe en attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig      
        sparring.

§3 Samarbejdets indhold
3.1
Velling sogn er ansættelsesmyndighed for det fælles personale (graver og
      gravermedhjælpere)

3.2 Samarbejdet indebærer, at menighedsrådene i fællesskab varetager den samlede
      kirkegårdsbemanding samt kirketjeneropgaver i sognene.

§4 Fællesudvalg
4.1
Samarbejdet udmøntes via et fællesudvalg.
4.2 Kontaktpersonerne og kirkeværgerne for de i samarbejdet deltagende sogne
      repræsenterer rådene i det daglige.
4.3 Stedfortræder for kontaktpersoner/kirkeværger er formanden for det råd, hvor
      personen måtte have forfald.

§5 Finansiering
5.1
Der samarbejdes og udgiftfordeles på følgende områder:

      Forventet fordeling pt.
      Graver                         45,67% fordeles til Velling sogn og 54,33% til Lem sogn
      Gravermedhjælpere     45,67% fordeles til Velling sogn og 54,33% til Lem sogn
      Øvrige fællesudgifter    45,67% fordeles til Velling sogn og 54,33% til Lem sogn   
      Kørselsudgifter for personalet i samarbejdet mellem de to kirker/kirkegårde fordeles
      efter samme faste fordelingsnøgle

5.2 Der indbetales et á conto beløb hver måned til Velling sogn på andel af de anførte
      opgaver/områder. Der reguleres en gang årligt.

5.3 Hvis der opstår længerevarende sygdom blandt medarbejdere, eller der kommer
      økonomiske krav fra medarbejdere, der er omfattet af
      samarbejdet:
     - aftales det at begge menighedsråd i samarbejdet afholder en del af de ekstra
     omkostninger jf. udgiftsfordelingen i pkt. 5.1

5.4 Der udarbejdes en inventarliste over inventar af arbejdsredskaber, som er på hver    
       kirkegård, ved vedtægtens oprettelse. Denne liste ajourføres årligt.

§6 Tilsyn
De samarbejdende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

§7 Optagelse i samarbejdet
7.1 Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt
      begge menighedsråd er enige om det.
7.2 Ved øvrige menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

§8 Uenighed om fortolkning af vedtægten
Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst mellem menighedsrådene. Fortsatte uenigheder kan indbringes for biskoppen.

§9 Ændring, udtræden, ophør
9.1
Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er     
      enige herom.

9.2 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til
      udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med
      kortere varsel, såfremt begge menighedsråd samtykker heri.

9.3 Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de
      samlede udgifter, indtil opsigelsestidspunktet er udløbet.

§10 Offentliggørelse
Aftalen er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside (www.ribestift.dk)
Aftalen kan endvidere rekvireres fra Velling sogns menighedsråd.

Vedtægten er gældende fra 1/10-2023.

Godkendt af Velling sogns Menighedsråd

 

Dato                                                                                      _____________________________
                                                                                                               Underskrift
              
                                                                                                  Olav Kristensen, Formand

 

Godkendt af Lem sogns Menighedsråd


Dato                                                                                         ______________________________  
                                                                                                              Underskrift

                                                                                                     Eva Kirk, Formand