Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem Agerbæk, Fåborg, Næsbjerg, Vester Starup,    

Rousthøje, Øse, Årre, Grimstrup, Horne og Thorstrup Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42a i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov

om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene

Samarbejdets indhold

Dette samarbejde omfatter:

Fælles aktiviteter

Koordinering

Samarbejdet koordineres af:

Et fælles udvalg

Koordineringsopgaven giver ikke ledelseskompetence i forhold til personalet i

                           samarbejdet.

 Det fælles udvalg handler på menighedsrådenes vegne i relation til de opgaver, som

                           samarbejdet vedrører og indenfor de budgetmæssige rammer.                                                             

Personaleforhold

Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i hver deres menighedsråd.

Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem menighedsrådene.

Fordelingen af udgifterne sker ved:

Lige fordeling mellem de deltagende menighedsråd.

Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i

                          denne vedtægt overholdes.

Optagelse i samarbejdet

Andre menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende

                          menighedsråd er enige om det.

 

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for

                           dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem

                           menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er

                          enige herom.

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel, til

                           udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af

                           samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

 

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de

                          samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse

 er afviklet.

 

Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 15/6 2022

 

Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk . Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

Dato

Dato

 

 

 

Agerbæk menighedsråd

(formand)

 

 

 

Fåborg menighedsråd

(formand)

 

 

 

Næsbjerg menighedsråd

(formand)

 

 

 

Vester Starup menighedsråd

(formand)

 

 

 

 

 

Rousthøje menighedsråd

(formand)

 

 

 

 

 

Øse menighedsråd

(formand)

 

 

 

 

 

Årre menighedsråd

(formand)

 

 

 

 

 

Grimstrup menighedsråd

(formand)

 

 

 

 

Thorstrup menighedsråd

(formand)

 

 

 

 

Horne menighedsråd

(formand)

 

 

Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.