Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN
 1. Aftalens parter og grundlag
  1. Samarbejdsaftalen indgås mellem Øster Nykirke menighedsråd og Thyregod – Vester menighedsråd.
  2. Aftalen er indgået i henhold til § 42a i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.
 2. Formål
  1. Formålet med samarbejdet er:
 • Løsning af opgaver i forbindelse med babysalmesang.
 • Udfyldelse af kirkesangervikar på hverdage.
 • Sekretærbistand for præst.
 1. Samarbejdets indhold
  1. Dette samarbejde omfatter:
 • Babysalmesang.
 • Kirkesangervikar på hverdage.
 • Sekretærarbejde for præst.
 1. Koordinering
  1. Samarbejdet koordineres af:
 • Kirke- og kulturmedarbejder og kordegn fra Thyregod – Vester menighedsråd og præsten fra Øster Nykirke menighedsråd.
  1. Koordineringsopgaven giver ikke ledelseskompetence i forhold til personalet i samarbejdet.
 1. Personaleforhold
  1. Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i hver deres menighedsråd.
 2. Finansiering

6.1      Samarbejdets økonomi administreres gennem Thyregod - Vester menighedsråds kirkekasse.

6.2.     Samarbejdet finansieres ved, at de deltagende menighedsråd afsætter midler i budgettet og indbetaler til den kirkekasse, hvor samarbejdet økonomi administreres fra.

  1.     Fordelingen af udgifterne sker ved:
 • Afregningen foregår efter medgået tid incl. køretid til 305,51 kr. pr. time pr. 1/10 2022. Taksten pristalsreguleres i henhold til pristalsregulering af lønninger.
 • Prisen er incl. brug af Thyregod – Vester menighedsråds kontorfaciliteter og evt. øvrigt inventar i den udstrækning det er nødvendigt og mest praktisk.
 • Såfremt der kopieres/trykkes større mængde, aftegnes det efter forbrug
 • Såfremt arbejdet foregår hos Øster Nykirke menighedsråd betales kørepenge med den høje sats p.t. 3,70 kr. pr. km.  
   1.   Hvert kvartal fremsender Thyregod – Vester menighedsråd faktura i henhold til personalets tidsregistrering.

7. Tilsyn

7.1.     De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

8. Optagelse i samarbejdet

8.1.     Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

8.2.     Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

9. Uenighed om fortolkning af vedtægten

9.1.     Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

10. Ændringer i vedtægten

10.1.   Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

11. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

11.1.   Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 3 måneders varsel. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

11.2. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.

12. Ikrafttræden og offentliggørelse

12.1.   Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. januar 2023.

12.2.   Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside (www.ribestift.dk). Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

 

Dato

Dato

 

 

Hanna Elkjær

Thyregod – Vester menighedsråd

Karl-Holger Kristensen

Øster Nykirke menighedsråd