Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Samarbejdsaftalen omfatter alene Aal og Blåvandshuk sogne.

Eventuel udvidelse af samarbejdsaftalen med andre sogne vil kunne ske ved genforhandling af nærværende aftale.

 

§1

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem Aal og Blåvandshuk menighedsråd

Stk.1            Aftalen træder i kraft 1-1-2023

Stk.2            Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse nr.146 af lov om menighedsråd af 24/2 2012, §42a.

 

§2

Opgaver og mål

Samarbejdet etablerer samdrift af sognenes organist, kirkesanger og           sekretær. 

Stk.2            Mål for samarbejdet er at:

-styrke de driftsmæssige og administrative opgaver i forbindelse med løsningen af de kirkemusikalske opgaver i sognene.

- udgivelse af kirkeblad og ajourføring af kirkeweb.

-opbygge en organisatorisk struktur, der kan understøtte, at menighedsrådene kan tilbyde attraktive stillinger.

 

§3

Samarbejdet

Aal menighedsråd leverer organist, kirkesanger og sekretær ydelser til Blåvandshuk menighedsråd.

Stk.2            Omfanget af de kirkemusikalske ydelser er beskrevet og vedlagt denne vedtægt, bilag 1

Stk.3            I tilfælde af, at der skal udføres opgaver, der ikke er beskrevet i det i stk.2 nævnte bilag, eller som kræver ekstra ressourcer forhandles dette med Aal menighedsråd, men Blåvandshuk menighedsråd har ret til at lade opgaven udføre af andre.

 

§4

Personaleforhold

Organist og kirkesanger samt deres afløsere ansættes ved Aal menighedsråd, der er ansættelsesmyndighed.

Stk.2            Der afholdes medarbejdermøder efter behov

 

§5

Finansiering

Blåvandshuk menighedsråd indbetaler til Aal menighedsråd hver måned et aftalt beløb fastsat ud fra:

- Organist: 10 ½ time pr. uge.

- Kirkesanger:

- Sanger: 8 timer pr. uge.

- Sekretær: 1 time pr. uge.

- Kirkeblad og hjemmeside/kirkeweb: 2 timer pr. uge.

 

Stk.2            Beløbet i stk 1, indbetales hver den 15. i måneden til Aal menighedsråd.

Stk.3            Beløbet i stk. 1 budgetteres i Blåvandshuks driftsbudget.

Stk.4            Blåvandshuk menighedsråd betaler selv honorar til koncerter

 

§6

Tilsyn

Aal menighedsråd fører tilsyn med finansieringen af aftalen.

Stk.2            Blåvandshuk fører tilsyn med den del af aftalen, der vedrører deres kirker, og påtaler eventuelle forhold overfor Aal menighedsråd.

 

§7

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene søges først løst i samarbejde mellem rådene. Uenigheden kan indbringes for biskoppen. Biskoppens afgørelse kan indbringes for Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

 

§8

Ændringer i vedtægten

Ændringer i vedtægten kan foretages, såfremt begge menighedsråd er enige i ændringerne.

Vedtægten evalueres hvert 2 år.

 

§9

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Hvert af de deltagende menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med mindst 8 måneders varsel til den 31/12.

Dog kan et menighedsråd udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de to råd er indforstået hermed.

Stk.2            Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de forpligtelser, der følger med samarbejdet, indtil denne forpligtelse er afviklet.

 

§10

Offentliggørelse

                    Vedtægten offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside

Stk.2            Aftalen kan fås ved henvendelse til formanden for et af de menighedsråd, der er nævnt i §1, stk. 1.

 

Aftalen godkendes:

Dato:                                                       Dato:

Aal menighedsråd                               Blåvandshuk menighedsråd

Formand                                                Formand

 

Bilag 1.

Beskrivelse af arbejdsopgaver:

Organist:

Konfirmandundervisning.

Plejehjemsgudstjenester på Poghøj.

Kirkelige handlinger i Ho, Oksby og Mosevrå kirker.

Gudstjenester i Ho, Oksby og Mosevrå kirker.

Musikgudstjenester eller koncerter.

Morgensangsgudstjenester.

Kirkesanger:

Kirkelige handlinger i Ho, Oksby og Mosevrå kirker.

Gudstjenester i Ho, Oksby og Mosevrå kirker.

Musikgudstjenester.

Præstesekretær:

Præstesekretæropgaver