Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Samarbejdsaftalen omfatter alene Aal og Blåvandshuk sogne.

Eventuel udvidelse af samarbejdsaftalen med andre sogne vil kunne ske ved genforhandling af nærværende aftale.

§1

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem Aal og Blåvandshuk menighedsråd.

Stk. 2           Aftalen træder i kraft 1/6-2023

Stk. 3           Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af lov om menighedsråd af 24 februar 2012, §42a

§2

Opgaver og mål

Samarbejdet etablerer samdrift af menighedsrådenes kirkegårdsdrift herunder praktisk kirketjeneste.

Stk.2            Mål for samarbejdet er at:

                      -styrke de driftsmæssige og administrative opgaver på kirkegårdene

-opbygge en organisatorisk struktur, der kan understøtte, at menighedsrådene kan tilbyde attraktive stillinger med fagligt og

kollegialt fællesskab.

-arbejdet for kirkegårdspersonalet planlægges af én ansættelsesmyndighed.

§3

Samarbejdet

Aal menighedsråd varetager driften af kirkegårdene, herunder de administrative forpligtelser ved Blåvandshuk menighedsråds kirker.

Stk.2            Serviceniveauet ved kirkerne, kirkegårdene og de administrative forpligtelser m.v er beskrevet og vedlagt, bilag 1.

Stk.3            I tilfælde af, at der skal udføres opgaver, der ikke er beskrevet i det i stk.2 nævnte bilag eller som kræver ekstra ressourcer forhandles dette med Aal menighedsråd, men Blåvandshuk menighedsråd har ret til at lade opgaven udføre af andre.

§4

Personaleforhold

Graveren ved Aal kirkegård varetager den fælles drift af kirkegårdene, herunder de administrative forpligtelser, der hører til kirkegårdsdriften.

Stk.1            Alt kirkegårdspersonale ansættes ved Aal menighedsråd, der er ansættelsesmyndighed.

Stk.2            Kirkegårdskontoret er placeret ved Aal kirkegård.

Stk.3            Der afholdes medarbejdermøder efter behov, dog minimum to gange årligt.

§5

Finansiering

Stk. 1          Blåvandshuk menighedsråd indbetaler til Aal menighedsråd hver måned et aftalt aconto beløb fastsat ud fra fordelingen 1/3, svarende til 33% af alle udgifter

Stk. 2           Beløbet i stk. 1 indbetales hver den 15 i måneden til Aal menighedsråd

Stk. 3           Beløbet i stk. 1 budgetteres i Blåvandshuk menighedsråds driftsbudget.

Stk. 4           Det er alene de driftsmæssige forhold, der varetages af Aal menighedsråd, det betyder at vedligehold af bygninger etc. Ikke vil indgå, hvorimod udgifter til rengøringsmidler, planter mv indgår i aftalen.

Stk.5            Blåvandshuk menighedsråd afsætter et beløb til småanskaffelser og reparation af maskiner, som graveren kan råde over.

Stk.6            Der skal ved årets udgang ske en endelig økonomisk opgørelse på baggrund af brugte timer og indkøb.

§ 6

Tilsyn

Aal menighedsråd fører tilsyn med finansieringen af aftalen.

Stk. 2           Blåvandshuk menighedsråd fører tilsyn med den del af aftalen, der vedrører deres kirkegård og påtaler eventuelle forhold overfor Aal menighedsråd. Tilsynet foregår efter de regler, der gælder i menighedsrådsloven.

§7

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsråd søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen. Biskoppens afgørelse kan indbringes for Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

§ 8

Ændringer i vedtægten

Ændringer i vedtægten kan foretages såfremt begge menighedsråd er enige i ændringerne.

Vedtægten evalueres hvert 2 år.

§9

                                           Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Stk. 1          Hvert af de deltagende menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med mindst 8 mdrs. Varsel til den 31. december. Dog kan et menighedsråd udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de to menighedsråd er indforstået hermed.

Stk.2            Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de forpligtelser, der følger med samarbejdet, indtil denne forpligtelse er afviklet.

§10

Offentliggørelse

Stk. 1               Vedtægten offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside.

Stk.2            Aftalen kan fås ved henvendelse til formanden for et af de råd, der er nævnt i § 1, stk. 1.

 

Aftalen godkendes

Dato:                                                       Dato:

Aal menighedsråd                               Blåvandshuk menighedsråd

 

Formand                                                Formand

                

Bilag 1:

Til praktisk kirketjeneste hører følgende opgaver:

Forberedelse af, deltagelse i og oprydning efter gudstjenester og kirkelige handlinger.

Rengøring af kirkerummet samt andre til kirken tilhørende lokaler.

Drift af kirkegård herunder hører følgende opgaver:

-renholdelse af ukrudt og nedfaldne blade, samt indsamling af visne buketter.

-Græsslåning og kantning.

-Hækklipning.

-Vedligeholdelse af gange, diger, gravsteder samt nye gravstedsanlæg og udenoms arealer.

-Udplantning af forårs- og sommerblomster.

-Vinterpyntning

-Gravkastning, urnenedsættelse.

-Sløjfning af hjemfaldne gravsteder.

-Snerydning af fortov og adgangsveje til kirken.

Større arbejder som f.eks. træfældning ud over 1-2 træer, udskiftning af større partier, hække mv. aftales i hvert enkelt tilfælde, budgetmæssig dækning forudsættes.

Stillingsbeskrivelse for graveren.

Administrative forpligtelser:

-Udfærdigelse af gravstedsbreve.

-Årlige aftaler og GIAS tilbud.

-Fakturering af aftaler.

-Driftsmæssige indkøb, så som planter, blomster, arbejdstøj, rengøringsmidler etc.

-Timesedler fra alle medarbejdere.

-Planlægning af vagtskema

-Tidsregistrering i forhold til kostprisberegning.