Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt for samarbejde om vikardækning for graver og gravermedhjælp

 

1. Aftalens parter og grundlag

1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellem Øse Menighedsråd og Næsbjerg Menighedsråd

1.2 Aftalen er indgået i henhold til § 42a i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

 

2. Formål

2.1 Formålet med samarbejdet er:

- graver og gravermedhjælper i de 2 sogne afløser hinanden.

- at reducere udgifter til vikardækning.

 

3. Samarbejdets indhold

3.1. Dette samarbejde omfatter:

- Gensidig afløsning og ferieafvikling i de to sogne.

 

4. Koordinering

4.1. Samarbejdet koordineres af:

 - graverne i de 2 sogne.

 

 

5. Personaleforhold

5.1. Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i hver deres menighedsråd.

- de koordinerende medarbejdere referere til kontaktpersonen i eget sogn i form af en sms.

 

6. Finansiering

6.1. Hvert menighedsård finansiere hver deres egne medarbejdere. Med mindre det drejer sig om en længere periode.

 

7. Tilsyn

7.1. De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde, og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

 

8. Optagelse i samarbejdet

8.1. Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

8.2. Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

 

9. Uenighed om fortolkning af vedtægten

9.1. Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejdet mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

 

10. Ændringer i vedtægten

10.1. Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

 

11. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

11.1. Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 8 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

11. 2. Et udtrædende menighedsråd bedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.

 

12. Ikrafttræden og offentliggørelse

12.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 08.02.2022.

12.2 Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk. Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.