Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen erstatter tidligere indgået samarbejdsaftale mellem Hodde og Tistrup Menighedsråd 1.6.2021.

Samarbejdsaftalen indgås mellem Hodde, Tistrup, Horne og Thorstrup menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

  • at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver
  • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene

Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at menighedsrådene i fællesskab varetager den samlede præstesekretærfunktion/sekretærfunktion for menighedsrådene i sognene ud fra arbejdsbeskrivelsen. Se bilag 1.

Daglig ledelse

Præsten i Tistrup har den daglige ledelse og er kontaktperson for præstesekretæren.

Præsten i Tistrup afholder MUS samtale med præstesekretæren en gang årligt.

Personaleforhold

Præstesekretæren er ansat af Tistrup Menighedsråd.

Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem Tistrup menighedsråds kirkekasse.

  • Afregningen foregår til Tistrup menighedsråds kirkekasse efter nedenstående fordelingsnøgle.

Fordelingen af udgifterne sker ved:

  • En fast fordelingsnøgle på 4/8 til Tistrup menighedsråd, 2/8 til Hodde menighedsråd, 1/8 til Horne menighedsråd og 1/8 til Thorstrup menighedsråd.
  • I regnskabet indgår fx udgifter til løn, timeforbrug og øvrige udgifter.

Hvert år udarbejder kassererne i fællesskab et budget og et regnskab for samarbejdet, som foreligges menighedsrådene. Eventuelle løbende tilpasninger af budgettet forudsætter enighed blandt rådene.

Fælles indkøb af kontorfaciliteter og arbejdsredskaber tilhører præstegården. Der føres inventarliste herover.

Hvis der opstår længerevarende sygdom hos præstesekretæren:

  • aftales det, at alle menighedsråd i samarbejdet afholder en del af de ekstra omkostninger jf. udgiftsfordelingen i pkt.6.2.

Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

Ved opløsning af samarbejdet:

  • tilfalder kontorfaciliteterne og arbejdsredskaberne præstegården.

Ved et menighedsråds udtræden af samarbejdet:

  • tilfalder alle værdier præstegården

Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.3.2022.

Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

Vedtægten offentliggøres på:

Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk)

Dato

Dato

11. oktober 2022

11. oktober 2022

Formand Tistrup menighedsråd

Ellen Margrethe Højberg

Dato: 11. oktober 2022

Formand Horne menighedsråd

Hanne Møller Vammen Wolfsberg

Formand Hodde menighedsråd

Inge Maria Seemann

Dato: 11. oktober 2022

Formand Thorstrup menighedsråd

Anne Merethe Andreasen

Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.