Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Vejen sogns Menighedsråd, og de bestillende menighedsråd: Hovborg sogns Menighedsråd samt Lindknud sogns Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

  • at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver,
  • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene
  • at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring.

Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd (Vejen) varetager den elektroniske registrering af de civile og kirkelige hændelser.

Personaleforhold

Medarbejderne omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd (Vejen)

Det udførende menighedsråd (Vejen) har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderen, hvorfor medarbejderen refererer til dette menighedsråds kontaktperson. 

Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds (Vejen) kirkekasse som opkræver et kvartalsvis honorar i 2012 takster på 4.500 kr. 

Tilsyn

Alle tre menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.1.2022

Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk . Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

 

Dato 28. september 2022

(formand) Elna Ludvig Jørgensen

Vejen Menighedsråd

 

Dato 22. september 2022

Dato 27. september 2022

 

 

(formand) Doris Irene Jepsen

Hovborg Menighedsråd

(formand) Susanne Voss Hansen

Lindknud Menighedsråd