Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1. Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem Agerbæk og Vester Starup menighedsråd

Aftalen er indgået i henhold til § 42a i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

2. Formål

Formålet med samarbejdet er:

at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene

3. Samarbejdets indhold

Dette samarbejde omfatter:

gensidig afløsning, vikariering og udlån af materialer på tværs af sognene.

4. Koordinering

Samarbejdet koordineres af:

graverne på de enkelte kirkegårde

Koordineringsopgaven giver ikke ledelseskompetence i forhold til personalet.

5. Personaleforhold

Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i hver deres menighedsråd.

6. Finansiering

Samarbejdet opgøres 1 gang årlig (december) hvor det menighedsråd der har overvægt af timer i forhold til det andet menighedsråd, sender en faktura over tilgodehavende

7. Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

8. Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

9. Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for

dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan

indbringes for biskoppen.

10. Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

11. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel (til udgangen af et regnskabsår). Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

12.  Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 16.06.2022

Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk.  Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

 

Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.