Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

 

§ 1

Aftalens parter og aftalens grundlag

Stk. 1. Denne aftale indgås mellem menighedsrådene i Sdr. og Nr. Bork og Tarm sogne, hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 2 Grundlaget for samarbejdet er § 42 a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd og § 2 i lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi. 

§ 2

Arbejdsopgaver omfattet af aftalen

Stk. 1. Aftalen vedrører fra 1. juli 2022 samarbejde om

 1. Regnskabsføring for Sdr. og Nr. Bork Kirkekasse i henhold til Vedtægt for regnskabsføring.
 2. Sdr. og Nr. Bork menighedsråd foretager:
 • Anvisning af samtlige regnskabs- og bogføringsbilag
 • Orienterer regnskabsføreren om samtlige forhold vedrørende Sdr. og Nr. Sogn, som kan have betydning for udarbejdelse af et retvisende budget og regnskab.
 • Udsteder bemyndigelse til regnskabsføreren til at kunne disponere over Menighedsrådets bankkonti.
 1. Tarm Menighedsråd foretager:
 • Rettidig daglig betalinger af regninger og pligtige pengeydelser.
 • Periodevis bogføring i overensstemmelse med gældende regler.
 • Ændring af stamdata og løbende lønindberetning i FLØS for Sdr. og Nr. Borks Menighedsråds ansatte medarbejdere m.fl.
 • Udarbejdelse af budgetforslag og budget i samarbejde med Sdr. og Nr. Borks folkevalgte kasserer og på baggrund af menighedsrådets forberedelse.
 • Deltagelse i menighedsrådets møder ved behandling af kvartalsrapporter, budget og regnskab, samt deltagelse i det forberedende og det årlige budgetsamråd i det omfang menighedsrådet ønsker.
 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Kvartalsvis budgetopfølgning til menighedsrådet.

Stk. 2. Arbejds- og ansættelsesvilkår for de af samarbejdet omfattede regnskabsførere påhviler og udøves alene af Tarm Menighedsråd.

Stk. 3. Samarbejdet udøves i nær kontakt med Sdr. og Nr. Bork Menighedsråds folkevalgte kasserer.

§ 3

Finansiering af samarbejdet

Stk. 1.  Regnskabsførerne ansættes og aflønnes af Tarm Menighedsråd.

Stk. 2.  Sdr. og Nr. Bork Menighedsråd betaler til Tarm Menighedsråd et aftalt årligt vederlag på kr. 28.000,00 (beløbet udredes excl. moms).  I 2022 afregning for et halvt år 14.000 kr.

Stk. 3.  De nævnte beløb er 1. januar 2022-niveau. Beløbet reguleres årligt pr. 1. januar, med den af kirkeministeriet udmeldte fremskrivningsprocent vedrørende budgetlægning af lønninger. Beløbet reguleres første gang pr. 1. januar 2023.

Vederlaget forfalder til betaling kvartalsvis, den første hverdag i kvartalet.

Stk. 4.  Sdr. og Nr. Bork Menighedsråd afholder udgifter til regnskabssystem.

§ 4

Uenighed om denne vedtægt

Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt afholdes møde mellem formænd og kassererne for menighedsrådene samt den ansvarlige regnskabsfører. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende repræsentanternes forslag til løsning af uenigheden. Kan der ikke findes en løsning forelægges vedtægten stiftsøvrigheden til afgørelse.

§ 5

Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet

Hvis andre menighedsråd ønsker at deltage, oprettes selvstændige vedtægter for dette. Regnskabsføringen vedrørende Sdr. og Nr. Bork Kirkekasse er først og fremmest Sdr. og Nr. Bork Menighedsråds anliggende.

§ 6

Varighed og ophævelse af samarbejdet

Stk. 1. Vilkårene i denne vedtægt skal forhandles og godkendes hvert 4. år, næste gang i 1. halvår af 2026.

Stk. 2. Menighedsrådene kan dog hver for sig forlange en forhandling om vedtægtens vilkår. Ved enighed om ændring af vilkårene træder ændringerne i kraft med højst 6 måneders varsel.

Stk. 3. Samarbejdet kan opsiges af et af menighedsrådene med 8 måneders varsel.

§ 7

Offentliggørelse

Denne vedtægt offentliggøres på Ribe Stiftes hjemmeside jfr. § 42a stk. 2.

Kopi af vedtægten kan rekvireres hos formændene samt ved kirkekontoret i Tarm.

 

Godkendt af Tarm Menighedsråd

Kirsten Kolby                                           

Godkendt af Sdr. og Nr. Bork Menighedsråd 

Olav Noer

Godkendt af Skjern Provstiudvalg

Poul Ivan Madsen