Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1. Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem Brørup menighedsråd og Folding menighedsråd

1.1 Aftalen er indgået i henhold til § 42a i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

2. Formål

Formålet med samarbejdet er:

  • at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver,
  • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene
  • at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring

3. Samarbejdets indhold

Dette samarbejde omfatter:

fælles organist og kirkesangere i sognene

4. Koordinering

Samarbejdet koordineres af:

Organisten i Brørup

Koordineringsopgaven giver ikke ledelseskompetence i forhold til personalet i samarbejdet.

5. Personaleforhold

Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i Brørup sogn

Ved nyansættelser i samarbejdet deltager repræsentanter fra hvert menighedsråd.

6. Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres og finansieres gennem Brørup menighedsråds kirkekasse. I 2022 betaler Folding menighedsråd kr. 160.000 senest pr 1/8 til Brørup menighedsråd, idet Folding har modtaget ligningsmidler i 2022 til afholdelse af udgifter til organist, kirkesanger og kordegn.

Kirkesangerne honoreres med fast honorar for 1. tjeneste. 2 tjeneste på dagen med samme præst og salmevalg honoreres efter satsen for begravelse/bisættelse mv. (Jf. honorarliste fra Dansk Kirkemusikerforening)

Organisten er fast månedslønnet fra Brørup menighedsråd

7. Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

8. Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

9. Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

10. Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

11. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.

12. Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale er trådt i kraft den 1. marts 2022. (betinget af myndighedernes godkendelse).

Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk. Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

Dato 01.06.2022

Dato 01.06.2022

 

Gjerluf Hansen

 

Rigmor Bruun

 (formand)

 (formand)

 

Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.