Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

1.1     Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Janderup Menighedsråd, og det/de bestillende menighedsråd: Alslev og Billum Menighedsråd.

 

1.2     Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

At opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene.

Samarbejdets indhold

 Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd varetager den samlede organist og kirke

kulturmedarbejder i sognene.

Personaleforhold

Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd.

Det udførende menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderne, hvorfor

medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.

Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds kirkekasse.

De deltagende menighedsråd deler driftsudgifterne mellem sig. De øvrige menighedsråds andel af udgifterne indbetales til det udførende menighedsråd.

Fordelingen af udgifterne sker ved:

En fordelingsnøgle på 41% til Alslev menighedsråd 34% til Janderup menighedsråd og 25% til Billum menighedsråd. Fordelingsnøglen beregnes årligt.

Hvert år ved regnskabsafslutning udarbejder det udførende menighedsråd regnskab for samarbejdet, som foreligges menighedsrådene.

Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde

søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft, når den er godkendt ved Varde Provsti og erstatter tidligere aftale.

Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Varde Provstis hjemmeside www.vardeprovsti.dk Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

 

Dato 08.03.2022

Dato 08.03.2022

 

Formand Janderup, Birgit Christensen

 

                   Formand Billum, Irene Kjær

 

 

Dato 08.03.2022

 

                 Formand Alslev, Johan Evensen