Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem Hodde, Tistrup, Horne og Thorstrup Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

  • at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver.
  • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene

Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at præsterne i fællesskab varetager konfirmandundervisningen i sognene.

Fællesudvalg

Samarbejdet udmøntes via et fællesudvalg.

Udvalget består af de til enhver tid siddende sognepræster fra hvert menighedsråd.

Personaleforhold

Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i hvert deres menighedsråd.

Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem Tistrup menighedsråds kirkekasse.

Fordelingen af udgifterne sker ved:

  • En fast fordelingsnøgle på 1/7 til Hodde menighedsråd og 2/7 til hhv. Tistrup, Horne og Thorstrup menighedsråd.
  • Fordelingen sker på baggrund af det årlige regnskab. I regnskabet indgår fx udgifter til husleje, el, vand, varme og rengøring. Derudover indgår udgifter til materialer til konfirmandundervisning samt buskørsel.

Hvert år udarbejder Tistrup menighedsråd et regnskab for samarbejdet, som foreligges menighedsrådene.

Tistrup menighedsråd stiller konfirmandstue til rådighed for samarbejdet.

Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 28-1-2022.

Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

Vedtægten offentliggøres på:

Dato

Dato

11. oktober 2022

11. oktober 2022

Formand Tistrup menighedsråd

Ellen Margrethe Højberg

Dato: 11. oktober 2022

Formand Horne menighedsråd

Hanne Møller Vammen Wolfsberg

Formand Hodde menighedsråd

Inge Maria Seemann

Dato: 11. oktober 2022

Formand Thorstrup menighedsråd

Anne Merethe Andreasen

Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.