Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt for samarbejde om

fælles kirketjeneste for kirkesangere, gravere og gravermedhjælpere.

 

1. Aftalens parter og grundlag

1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellem Horne Sogns Menighedsråd og Thorstrup Sogns Menighedsråd.

1.2 Aftalen er indgået i henhold til § 42a i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

 

2. Formål

2.1 Formålet med samarbejdet er:

  • at opnår en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene
  • at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring

 

3. Samarbejdets indhold

3.1 Dette samarbejde omfatter:

Gensidig afvikling af kirketjenesten ved to sammenhængende gudstjenester, når begge kirker har gudstjenester i forlængelse af hinanden.

 

4. Koordinering

4.1 Samarbejdet for gravere/gravermedhjælpere koordineres på skift

Samarbejdet for kirkesangere koordineres på skift.

4.2 Koordineringsopgaven giver ikke ledelseskompetence i forhold til personalet i samarbejdet.

4.3 Fordelingen af gudstjenester skal gå lige op imellem sognene således, at der ikke sker afregning imellem sognene.

 

5. Personaleforhold

5.1 Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i hver deres menighedsråd.

 

6. Finansiering

6.1 Hver kirkekasse afholder løn til egne ansatte.

 

7. TIlsyn

7.1 De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårerne i denne vedtægt overholdes.

 

8. Optagelse i samarbejdet

8.1 Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

8.2 Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

 

9. Uenighed om fortolkning af vedtægten

9.1 Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårerne for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

 

10. Ændringer i vedtægten

10.1 Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

 

11. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

11.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

 

12. Ikrafttræden og offentliggørelse

12.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. januar 2020.

12.2 Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk . Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd