Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem Lunde Menighedsråd og Outrup Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

  • at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver,
  • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene
  • at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring

Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at menighedsrådene i fællesskab varetager den samlede kirkegårdsbemanding i sognene.

Fællesudvalg

Samarbejdet udmøntes via et fællesudvalg.

Udvalget består af de til enhver tid siddende kontaktpersoner og kirkeværger fra hvert menighedsråd.

Personaleforhold

Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i hvert deres menighedsråd.

Som daglig leder for de fælles medarbejdere udpeges graveren, som er ansat ved Lunde menighedsråd.

Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem menighedsrådenes kirkekasser.

  • De deltagende menighedsråd deler driftsudgifterne mellem sig.

Fordelingen af udgifterne sker ved:

  • En fast fordelingsnøgle på 50 % til Lunde menighedsråd og 50 % til Outrup menighedsråd gældende for graveren i Lunde.
  • En fast fordelingsnøgle på 50 % til Lunde menighedsråd og 50 % til Outrup menighedsråd gældende for en fuldtidsansat gravermedhjælper i Outrup.
  • Resten af personalet finansieres af de kirkekasser, der har ansættelsen
  • Kørselsudgifter for personalet i samarbejdet mellem de to kirker/kirkegårde fordeles efter fast fordelingsnøgle på 50 % til Lunde menighedsråd og 50 % til Outrup menighedsråd

Hvis der opstår længerevarende sygdom blandt medarbejdere, der er omfattet af samarbejdet:

  • aftales det, at alle menighedsråd i samarbejdet afholder en del af de ekstra omkostninger jf. udgiftsfordelingen i pkt.6.2.

Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.8.2022

Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

Vedtægten offentliggøres på:

Dato 29. juni 2022

Dato 29. juni 2022

 

 

 (formand)

Lunde menighedsråd

 (formand)

Outrup menighedsråd