Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1

Aftalens parter og aftalens grundlag

Stk. 1. Denne aftale indgås mellem menighedsrådene i Hemmet-Sdr. Vium og Tarm sogne, hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 2 Grundlaget for samarbejdet er nu § 42 a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd og § 2 i lovbekendtgørelse nr. 95 af 29. januar 2020 om folkekirkens økonomi. 

§ 2

Arbejdsopgaver omfattet af aftalen

Stk. 1. Aftalen vedrører fra 1. januar 2022 samarbejde om

 • Drift af kirkegårde i Hemmet og Sdr. Vium sogne:
 • Pasning af gravsteder: som beskrevet i takst fra provstiet.
 • Pasning af fælles arealer. Se beskrivelse
 • Administration af kirkegårdene i Hemmet-Sønder Vium sogne.

Protokol føres kun på EDB. Udfærdige gravstedsbreve, legataftaler, kontakt til pårørende i forbindelse med begravelser, hjemfaldne gravsteder o.l.

Fakturering af aftaler.

 • Større arbejder, etc., aftales i hvert enkelt tilfælde, budgetmæssig dækning forudsættes.
 • I forbindelse med større beslutninger på kirkegården skal kirkegårdslederen altid involveres (f. eks. udtagelse af nyt gravsted, aftale af gravstedsanlæg, renovering eller omlægning af kirkegårdsarealet).
 • Pasning af kapel og graverbygning i Hemmet og Sønder Vium Kirke sogne
 • Kirketjener ved Sønder Vium Kirke.
 • Kirketjener i Hemmet Kirke. Tarm varetager kirketjenesten på hverdage. Lørdage skal præsten spørge om kirketjener inden der aftales handling. Derudover står Tarm for pyntning i kirken
 • Rengøring og pedelarbejde i Hemmet Kirke og stalden.
 • Renholdelse omkring præstegården og stalden ved Hemmet Præstegård.

Stk. 2. Kirkegårdslederen ansat af Tarm Menighedsråd er daglig leder af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Stk. 3. Ved nyansættelse af kirkegårdsleder har Tarm menighedsråd ansættelseskompetencen. Ved nyansættelse kan to medlemmer fra Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråd deltage (uden stemmeret).

§ 3

Finansiering af samarbejdet

Stk. 1.  Personalet ansættes og aflønnes af Tarm Menighedsråd, men med arbejdersteder i Tarm, Hemmet og Sdr. Vium sogne. Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråd refunderer efterfølgende lønudgifter, udgifter maskiner, redskaber, bil og gravmateriel. Øvrige driftsudgifter afholdes af Hemmet-Sdr. Vium kirkekasse.

Stk. 2. Til dækning af lønudgifter, udgifter til maskiner, redskaber, bil og gravmateriel fastsættes betalingen for arbejdet til kr. 16.000,00 til Sdr. Vium kirkegård, kr. 23.500 til Hemmet kirkegård.

Kr. 3.025,00 til gudstjeneste og kirkelige handlinger i Sdr. Vium Kirke, kr. 1.950 til rengøring i Sdr. Vium kirke.

Kr. 2.650 til hverdags- og lørdagshandlinger, pyntning til handlinger og rengøring i Hemmet Kirke.

Kr. 3.575 Rengøring af ”Stalden” samt pasning af udenomsarealer ved Hemmet Præstegård.

Beløb i månedlige ydelser.

Stk. 3. Større enkeltstående arbejder honoreres særskilt og efter nærmere aftale (f.eks. fornyelse af større partier af hækplanter, fældning af store træer o.l.).

Stk. 4. De nævnte beløb i §3, stk. 2 er 1. januar 2022-niveau. Beløbet reguleres årligt pr. 1. januar, med den af kirkeministeriet udmeldte fremskrivningsprocent vedrørende budgetlægning af lønninger. Beløbet reguleres første gang pr. 1. januar 2023.

§ 4

Tilsyn

De respektive Menighedsråd og kirkegårdes kirkeværger fører tilsyn, jf. kirkegårdenes og kirkeværgernes vedtægter, og påtaler evt. mangler til kirkegårdslederen.

Reklamationer over kirkegårdenes drift rettes til de respektive kirkeværger, jf. kirkegårdenes vedtægter. Kirkegårdslederen har således pligt til at orientere menighedsrådene om evt. klager.

Der holdes mindst to møder årligt mellem Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråd/kirkeværge og kirkegårdslederen hvor kvalitetsbeskrivelse kan gennemgås og planer for kirkegården i næste periode fremlægges.

§ 5

Uenighed om denne vedtægt

Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt afholdes møde mellem formænd og kirkeværger for menighedsrådene samt kirkegårdslederen. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende repræsentanternes forslag til løsning af uenigheden. Kan der ikke findes en løsning forelægges vedtægten stiftsøvrigheden til afgørelse.

§ 6

Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet

Hvis andre menighedsråd ønsker at deltage i kirkegårdssamdriften, oprettes selvstændige vedtægter. Driftsfællesskabet vedrørende Hemmet og Sdr. Vium kirkegårde er først og fremmest Hemmet-Sdr. Viums Menighedsråds anliggende.

§ 7

Varighed og ophævelse af samarbejdet

Stk. 1. Vilkårene i denne vedtægt skal forhandles og godkendes hvert 4. år, næste gang i 2. halvår af 2026.

Stk. 2. Menighedsrådene kan dog hver for sig forlange en forhandling om vedtægtens vilkår. Ved enighed om ændring af vilkårene træder ændringerne i kraft med højst 6 måneders varsel.

Stk. 3. Samarbejdet kan opsiges af et af menighedsrådene med 8 måneders varsel.

§ 8

Offentliggørelse

Denne vedtægt offentliggøres på Ribe Stiftes hjemmeside jfr. § 42a stk. 2.

Kopi af vedtægten kan rekvireres hos formændene samt ved kirkekontoret ved Tarm Kirke.

 

Godkendt af Tarm Menighedsråd

sign. Else Thorup                                                             Mads Moeslund Broberg

 

 

Godkendt af Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråd 

sign.

Dorte Randeris Nielsen                                                     Sven Clausen

 

 

Godkendt af Skjern provstiudvalg

sign. Poul Ivan Madsen