Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1. Aftalens parter og grundlag

1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellem Husby Menighedsråd og Sdr. Nissum Menighedsråd.

1.2 Aftalen er indgået i henhold til § 42a i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

2. Formål

2.1 Formålet med samarbejdet er:

- at medarbejderne på de tre kirkegårde indgår i et forpligtende samarbejde, hvor de hjælper hinanden med både daglige og større opgaver,

- at skabe mere attraktive ansættelsesvilkår, bl.a. når det kommer til planlægning af weekendarbejde

- at dække hinanden ved sygdom og ferie

3. Samarbejdets indhold

3.1. Dette samarbejde omfatter:

- Gensidig afløsning og ferieafvikling på de tre kirkegårde

- Gensidig forpligtende samarbejde til både daglige og større opgaver

4. Koordinering

4.1. Samarbejdet koordineres af graveren i Sdr. Nissum Kirke som ved årsskifte planlægger vagtplaner for det kommende år, der godkendes af de øvrige medarbejdere og de tre sognes kontaktpersoner.

Det er aftalt, at arbejde i weekenderne afvikles som et ”weekendrul”, når der afvikles almindelige gudstjenester, der er ca. 50 søndage om året. De weekender, hvor gudstjenesterne falder på søn- og helligdage, hvor der er gudstjeneste i alle 3 kirker, afvikles tjenesterne af kirkernes tilhørende graver/kirketjener.

Som hovedregel varetager graveren ved den enkelte kirke handlingen, når denne falder på hverdage. Det gælder ved begravelser/bisættelser, sangaftener, koncerter o. lign

4.2 Der afholdes 3 årlige gravermøder med deltagelse af alle medarbejdere på de tre kirkegårde samt de tre kontaktpersoner og formænd for menighedsrådene.

Følgende punkter skal drøftes på alle møder:

  • Ferieplanlægning for den kommende periode
  • Maskiner på de tre kirkegårde
  • Samarbejdet generelt
  • Kommende større anlæg/driftsopgaver samt håndteringen heraf

4.3 Kørselsafregning
Kørselsgodtgørelse skal afregnes med ansættelsesstedet

5. Personaleforhold

5.1. Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i hver deres menighedsråd.

6. Finansiering

6.1. Hvert menighedsråd finansierer deres egne medarbejdere. Ved længerevarende fravær findes der en særskilt løsning.

6.2. Ved anskaffelse af maskiner søges dette via provstiets pulje. Det anmærkes, hvilket menighedsråd der ansøger og derved anskaffer nye maskiner.

7. Tilsyn

7.1. De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde, og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

8. Optagelse i samarbejdet

8.1. Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

8.2. Ved menighedsrådsoptagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

9. Uenighed om fortolkning af vedtægten

9.1. Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejdet mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

10. Ændringer i vedtægten

10.1. Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom. Det er et krav, at der kan opnås enighed mellem alle tre menighedsråd, før ændringer kan godkendes.

11. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

11.1. Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

11. 2. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.

12. Ikrafttræden og offentliggørelse

12.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft den XX.XX.2022.

12.2 Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk. Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

 

Underskrift

 

___________________                                                                       _______________________
Husby Menighedsråd                                                                           Sdr. Nissum Menighedsråd