Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1. Hjemmelsgrundlag

Stk. 1 Samarbejdet etableres i henhold til § 42a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24/06/2013 om menighedsråd.

§ 2. Deltagende menighedsråd

Stk. 1 Menighedsrådene i Nollund, Urup og Grindsted sogne indgår aftale om samarbejde om organistfunktion og kirkebetjening i Nollund og Urup Kirker.

Stk. 2 Menighedsrådene i Nollund, Urup og Grindsted sogne indgår aftale om samarbejde om fælles kirkelige aktiviteter

§ 3. Indhold

Stk. 1 Grindsted menighedsråd leverer kvalificeret personale i form af organist(er), organistvikar(er) samt kirketjener(e).

Stk. 2 Organistens arbejdsopgaver fastlægges i opgavebeskrivelser.

Stk. 3 Kirketjenerne arbejdsopgaver deles mellem forberedelse og afvikling af gudstjenester og kirkelige handlinger samt renholdelse og vedligehold af kirkerne, herunder indkøb af forbrugsvarer.

Stk. 4 Det tilstræbes, at det er de samme medarbejdere, der udfører opgaverne i Nollund og Urup Kirker.

§ 4. Økonomi

Stk. 1 Grindsted menighedsråd afholder alle udgifter vedr. personale og evt. vikarer.

Stk. 2 Nollund-Urup kirkekasse refunderer til Grindsted kirkekasse 13,33% af den til enhver tid samlede lønomkostning for organisationen i Grindsted kirke, dvs. bruttoløn inkl. Sociale tillæg for organister, ferietillæg og pension. Vikarudgifter faktureres i henhold til timesedler.

Stk. 3 Nollund-Urup kirkekasse refunderer til Grindsted kirkekasse honorar svarende til 600 timers kirketjeneste fordelt med 300 timer til hver kirke. Honorar beregnes efter gældende takster jf. bilag 1.

Stk. 4 Nollund-Urup kirkekasse betaler et årligt tilskud til afvikling af forskellige fælles kirkelige aktiviteter for Nollund, Urup og Grindsted sogne jf. bilag 1.

Stk. 5 Faktura fremsendes ultimo hvert kvartal.

§ 5. Tilsyn

Stk. 1 Kirkevæge(r) i Nollund-Urup menighedsråd fører tilsyn med Nollund og Urup kirke, jf. vedtægter for kirker og kirkeværger, og påtaler evt. mangler til administrationslederen i Grindsted.

Stk. 2 Menighedsrådene i Nollund og Urup sogne er ansvarlige for at arbejdspladserne i kirkerne opfylder gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Stk. 3 Tilsyn af arbejdsudførelse varetages af arbejdsmiljøorganisationen i Grindsted. Herunder tilsyn i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdsstederne samt udarbejdelse af APV.

Stk. 4 Menighedsrådene og administrationslederen har gensidig informationspligtig vedr. kirkernes drift, herunder reklamationer o.lign.

§ 6. Uenighed om aftalen

Stk. 1 Uenighed om fortolkning af denne aftale afklares på et møde mellem menighedsrådenes formænd samt administrationslederen. Kan der ikke opnås enighed på mødet, afgøres sagen på et fælles menighedsrådsmøde.

§ 7. Ændring af aftale

Stk. 1 Aftalen skal genforhandles efter anmodning fra et af menighedsrådene. En evt. ændring træder i kraft efter varetagelse på et fælles menighedsmøde med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

Stk. 2 Bilag 1. reguleres hvert år med den almindelige stigning i pristallet jf. udmelding fra Kirkeministeriet i forbindelse med budgetlægningen.

§ 8. Ikrafttræden og ophør af samarbejdet

Stk. 1 Aftalen træder i kraft 1.01.2021 og varer ved indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen fremsendes til Grene Provsti efter godkendelse.

Stk. 2 Aftalen kan opsiges af hver part med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

§ 9. Offentliggørelse

Stk. 1 Aftalen offentliggøres på menighedsrådenes hjemmesider

Stk. 2 Aftalen offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside

Stk. 3 Aftalen offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside, jf. gældende regler.

§ 10. Underskrifter