Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1. Hjemmelsgrundlag

Stk. 1 Samarbejdet etableres i henhold til § 42a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24/06/2013 om menighedsråd.

§ 2. Deltagende menighedsråd

Stk. 1 Menighedsrådene i Vesterhede og Hejnsvig sogne indgår aftale om samarbejde om delt personale samt fælles aktiviteter på tværs af sognene.

§ 3. Indhold

Stk. 1 Hejnsvig sogns menighedsråd leverer kvalificeret personale til Vesterhede sogn jf. bilag1. Ved ansættelse og evt. afskedigelse af nævnte personale skal der være ligelig deltagelse i udvalg fra begge menighedsråd.

Stk. 2 Hejnsvig sogns menighedsråd stiller medarbejdere til rådighed til afvikling af forskellige aktiviteter og tilbud til menighedsrådene jf. bilag 1.

Stk. 3 Personalet på kirkegården i Vesterhede bidrager til vedligeholdelse af præstegårdshaven i Hejnsvig. Omfanget af samarbejdet vurderes til 30 timer årligt.

§ 4. Økonomi

Stk. 1Hejnsvig sogns menighedsråd afholder alle udgifter vedrørende personale og aktiviteter jf. bilag 1.

Stk. 2 Vesterhede kirkekasse refunderer til Hejnsvig kirkekasse 40% af den til hver tid samlede lønomkostninger til personalet jf. stk. 1, dvs. bruttoløn inkl. Tillæg, kørselsgodtgørelse, ferietillæg og pension.

Stk. 3 Vesterhede kirkekasse betaler til Hejnsvig kirkekasse 40% af de samlede omkostninger til afvikling af forskellige fælles kirkelige aktiviteter for menighedsrådene i sognene.

Stk. 5 Samlet faktura fremsendes ultimo kvartal.

§ 5. Tilsyn

Stk. 1 Menighedsrådene i Vesterhede og Hejnsvig sogne er ansvarlige for at arbejdspladserne i kirkerne og på kirkegårdene opfylder gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Stk. 3 Tilsyn med medarbejdere varetages af kontaktpersonerne i menighedsrådene.

§ 6. Uenighed om aftalen

Stk. 1 Uenighed om fortolkning af denne aftale afklares på et møde mellem menighedsrådenes formænd. Kan der ikke opnås enighed på mødet, afgøres sagen på et fælles menighedsrådsmøde.

§ 7. Ændring af aftale

Stk. 1 Aftalen skal genforhandles efter anmodning fra et af menighedsrådene. En evt. ændring træder i kraft efter varetagelse på et fælles menighedsmøde med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

§ 8. Ikrafttræden og ophør af samarbejdet

Stk. 1 Aftalen træder i kraft 01.01.2021 og varer ved indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen fremsendes til Grene Provsti efter godkendelse.

Stk. 2 Aftalen kan opsiges af hver part med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

§ 9. Offentliggørelse

Stk. 1 Aftalen offentliggøres på menighedsrådenes hjemmesider

Stk. 2 Aftalen offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside

Stk. 3 Aftalen offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside, jf. gældende regler.

§ 10. Underskrifter

Dato: 15. april 2021

For Vesterhede Sogns Menighedsråd, Formand

For Hejnsvig Sogns Menighedsråd, Formand