Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1 Aftalens parter og aftalens grundlag

Stk. 1. Denne afltale indgås mellem menighedsrådene i Hemmet-Sdr. Vium og Tarm Sogne, hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 1. Grundlaget for samarbejdet er § 42a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd og i § 2 i lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi.

 

§ 2 Arbejdsopgaver omfattet af aftalen

Stk. 1. Aftalen vedrører fra 1. januar 2020 samarbejde om:

- Drift af Hemmet-og Sdr. Vium kirkegårde: Se kvalitetsbeskrivelse

- Administration af Hemmet og Sdr. Vium kirkegårde: Protokol føres kun på EDB. Udfærdige gravstedsbreve, legataftaler, kontakt til pårørende i forbindelse med begravelser, hjemfaldne gravsteder o.l.

- Fakturering af aftaler.

- Større arbejder, etc. aftales i hvert enkelt tilfælde, budgetmæssig dækning forudsættes.

- I forbindelse med større beslutninger på kirkegården skal kirkegårdslederen altid involveres (f.eks. udtagelse af nyt gravsted, aftale om gravstedsanlæg, renovering eller omlægning af kirkegårdsarealet).

Stk. 2. Kirkegårdslederen ansat af Tarm menighedsråd er daglig leder af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Stk. 3. Ved nyansættelser af kirkegårdsleder har Tarm Menighedsråd ansættelseskompetencen. Ved nyansættelse kan to medlemmer fra Hemmet-Sdr. Vium menighedsråd deltage (uden stemmeret).

 

§ 3 Finansiering af samarbejdet

Stk. 1. Personalet ansættes og aflønnes af Tarm menighedsråd, men med begge kirkegårde som tjenestesteder. Hemmet-Sdr. Vium menighedsråd refunderer efterfølgende lønudgifter, udgifter til maskiner, redskaber, bil og gravmateriel. Øvrige driftsudgifter afholdes af Hemmet-Sdr. Vium kirkekasse.

Stk. 2. Til dækning af lønudgifter, udgifter til maskiner, redskaber, bil og gravmateriel fastsættes betalingen for arbejdet til kr. 22.975,00 pr. måned.

Stk. 3. Større enkeltstående arbejder honoreres særskilt og efter nærmere aftale (f.eks. fornyelse af større partier af hækplanter, fældning af store træer o.l.)

Stk. 4 De nævnte beløb i § 3, stk. 3 er 1. januar 2020-niveau. Beløbet reguleres årligt pr. 1. januar, med den af kirkeministeriet udmeldte fremskrivningsprocent vedrørerende budgetlægning af lønninger. Beløbet reguleres første gang pr. 1. januar 2021.

 

§ 4 Tilsyn

De respektive menighedsråd og kirkegårdes kirkeværger fører tilsyn, jf. kirkegårdenes og kirkeværgernes vedtægter, og påtaler evt. mangler til kirkegårdslederen.

Reklamationer over kirkegårdenes drift rettes til de respektive kirkeværger, jf. kirkegårdenes vedtægter. 

Kirkegårdslederen har således pligt til at orientere menighedsrådene om evt. klager.

Der holdes mindst to møder årligt mellem Hemmet-Sdr. Vium menighedsråd/kirkeværge og kirkegårdslederen, hvor kvalitetsbeskrivelse kan gennemgås og planer for kirkegården i næste periode fremlægges.

 

§ 5 Uenighed om denne vedtægt

Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt afholde møde mellem formænd og kirkeværgerne for menighedsrådene samt kirkegårdslederen. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende repræsentanternes forslag til løsning af uenigheden. Kan der ikke findes en løsning forelægges vedtægten stfitsøvrigheden til afgørelse.

 

§ 5 Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet

Hvis andre menighedsråd ønsker at deltage, oprettes selvstændige vedtægter for dette. Driftsfællesskabet vedrørende Hemmet-Sdr. Vium Kirkekasse er først og fremmst Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråds anliggende.

 

§ 6 Varighed og ophævelse af samarbejdet

Stk. 1. Vilkårene i denne vedtægt skal forhandles og godkendes hvert 4. år, næste gang i 2. halvår af 2023.

Stk. 2. Menighedsrådene kan dog hver for sig forlange en forhandling om vedtægtens vilkår. Ved enighed åm ændring af vilkårene træder ændringerne i kraft med højst 6 måneders varsel.

Stk. 3. Samarbejdet kan opsiges af et af menighedsrådene med 8 måneders varsel.

 

§ 7 Offentliggørelse

Denne vedtægt offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside jfr. § 42a, stk. 2.

Kopi af vedtægten kan rekvireres hos formændene samt ved kirkekontoret i Tarm Kirke.