Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1 Aftalens parter

Aftalen indgås mellem Sneum og Tjæreborg Sognes menighedsråd, hjemhørende i Skads Provsti, Ribe Stift.

Stk. 2. Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse af lov om menighedsråd, nr. 771 af 24. juni 2013, § 42a.

Stk. 3. Med denne aftale sker der ingen begrænsninger i det enkelte menighedsråds kompetencer.

Stk. 4. Kontaktpersonerne for de i samarbejdet deltagende sogne repræsenterer rådene i det daglige.

Stedfortræder for kontaktpersonerne er formanden for det råd, hvor kontaktpersonen måtte have forfald.

 

§ 2 Formål/opgaver

Formålet med denne aftale er samarbejde om fælles personale samt udgiftsfordelingen inden for Sneum-Tjæreborg pastorat.

 

Der samarbejdes og udgiftsfordeles på følgende måder:

Lokalfinansieret præst - Fordeles 2/3 til Tjæreborg Sogn og 1/3 til Sneum Sogn

Organist og organistvikarer - Fordeles 2/3 til Tjæreborg Sogn og 1/3 til Sneum Sogn

Kirkegårdspersonale - Fordeles 2/3 til Tjæreborg Sogn og 1/3 til Sneum Sogn

Minikonfirmandunderviser - Fordeles 2/3 til Tjæreborg Sogn og 1/3 til Sneum Sogn

Driftsudgifter, konf./minikonfirmander - Fordeles 2/3 til Tjæreborg Sogn og 1/3 til Sneum Sogn

Øvrige fællesudgifter - Fordeles 2/3 til Tjæreborg Sogn og 1/3 til Sneum Sogn

Kordegn/personregistrering - 100 % Tjæreborg Sogn

 

§ 3 Ledelse

Tjæreborg Sogns Menighedsråd er ansættelsesmyndighed for det fælles personale (organist, organistvikarer, graver, gravermedhjælpere, minikonfirmandunderviser samt kordegn).

Stk. 2. Kordegnen refererer til de kirkebogsførende sognepræst i pastoratet for så vidt angår personregistrering.

 

§ 4 Finansiering

Udgifter fordeles som anført i § 2. Der sendes månedlig faktura fra Tjæreborg Sogn til Sneum Sogn på andel af de faktiske udgifter til de anførte opgaver/områder.

 

§ 5 Uenighed

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst mellem menighedsrådene. Fortsatte uenigheder kan indbringes for provsten.

 

§ 6 Ændring, Udtræden og ophør

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Stk. 2. Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Stk. 3. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil opsigelsesperioden er udløbet.

 

§ 7 Offentliggørelse

Aftalen er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside (www.ribestift.dk )

Aftalen kan endvidere rekvireres fra Tjæreborg Sogns Menighedsråd.