Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Samarbejdsaftale

for Rejsby Menighedsråd og Ribe Kirkegårde

Om driften af Rejsby kirke, kirkegård og tilstødende arealer, samt udførelse af kirketjenerdelen ved Rejsby kirke 2021-2022

 

Aftale vedr. driften af Rejsby kirke, kirkegård og tilstødende arealer, samt udførelse af kirketjenerdelen ved Rejsby kirke

 

DELTAGERE OG FORMAL

§ 1. Rejsby menighedsråd, Tønder Provsti og Ribe Kirkegårde, Ribe Domprovsti, Ribe Stift, har truffet beslutning om at samarbejde efter reglerne i 'Aftale vedr. driften af Rejsby kirke, kirkegård, og tilstødende arealer samt udførelse af kirketjenerdelen.

Stk. 2. Formålet med samarbejdet er at opnå en professionel ledelse af den daglige drift af kirke, kirkegården og kirketjenerdelen, herunder en hjælp til økonomisk styring, der kan resultere i en bedre udnyttelse af de kirkelige ligningsmidler. Derudover er det formålet at Rejsby kirke og kirkegård bliver opfattet som en effektiv, kvalitetsbevidst og servicebetonet arbejdsplads.

 

HJEMSTED

§ 2. Rejsby Menighedsråd har hjemsted i Tønder kommune og Ribe Kirkegårde under Ribe Kirkegårdsbestyrelse, nedsat af Ribe Domsogn og Sct. Catharinæs sogns menighedsråd har hjemsted i Esbjerg kommune.

 

SAMARBEJDSPERIODE

§ 3. Samarbejdsaftalen er gældende fra 01.01.2021 til og med 31.12.2022. Ønskes samarbejdet videreført skal aftalen genforhandles senest 15.06.2022.

 

SAMARBEJDETS OPGAVER M.V 

§ 4. Der er udarbejdet en beskrivelse af de daglige, driftsmæssige arbejdsopgaver ved Rejsby kirkegård, (f. bilag 1) samt en beskrivelse af arbejdsopgaver for kirketjenerdelen,(f. bilag 2) som Ribe Kirkegårde udfører for Rejsby Menighedsråd. I aftalen indgår en beskrivelse af de administrative opgaver, der udføres af Ribe Kirkegårde, som grundlag for opgaverne ved driften (jf. bilag 3). Driftsopgaver, der udføres Af Rejsby Menighedsråd, og som indgår i aftalen, er beskrevet (jf. bilag 4). Administration og driften af kirken og kirkegården afregnes efter medgået tid hvert kvartal i henhold til prisliste (jf. bilag 5). Priserne reguleres årligt pr. 01 .01.

 

BESTYRELSESFORHOLD

§ 5. Rejsby Menighedsråd/kirkeværge forestår tilsynet med driften samt de under kirkegården hørende bygninger.

Stk. 2. Kirkegårdslederen fra Ribe Kirkegårde deltager 2 gange om året, sammen med Menighedsrådet/kirkeværgen ved en gennemgang af Rejsby kirke og kirkegård.

Stk. 3. Ved det årlige syn over kirke og kirkegården deltager, foruden Menighedsråd/kirkeværgen, mindst en repræsentant fra Ribe Kirkegårde.

Stk. 4. Der kan indkaldes til fællesmøder, med henblik på drøftelse af forhold, der vedrører driften af Rejsby Kirke og kirkegård i indeværende år, hvis Rejsby Menighedsråd eller ledelsen ved Ribe Kirkegårde anmoder herom.

 

DRIFT OG ANSVAR

§ 6. Kirke og kirkegårdens daglige drift varetages af Ribe Kirkegårde efter retningslinjer i driftsaftalen (jf. bilag 1 , 2 og 3) og med ansvar over for Rejsby Menighedsråd og for bestyrelsen ved Ribe Kirkegårde.

 

BUDGET OG REGNSKAB

§ 7. Rejsby Menighedsråd og Ribe Kirkegårde har kalenderåret som regnskabsår.

 

OPLØSNING M.V.

§ 8. Beslutning om samarbejdets opløsning træffes af Rejsby Menighedsråd og/eller bestyrelsen ved Ribe Kirkegårde. Ønskes samarbejdet afsluttet inden aftalens udløb, skal det ske ved en skriftlig opsigelse af aftalen. Opsigelsen skal varsles minimum 6 måneder forinden.

 

IKRAFTTRÆDEN

§ 9. Denne aftale træder i kraft pr. 01 .01.2021

 

Aftalen er underskrevet af formanden for Rejsby Menighedsråd og formanden for Ribe Kirkegårdsbestyrelse