Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1 Aftalens parter og aftalens grundlag

Stk. 1. Denne afltale indgås mellem menighedsrådene i Hemmet-Sdr. Vium og Tarm Sogne, hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 1. Grundlaget for samarbejdet er § 42a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd og i § 2 i lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi.

 

§ 2 Arbejdsopgaver omfattet af aftalen

Stk. 1. Aftalen vedrører fra 1. januar 2020 samarbejde om:

1. Regnskabsføring for Hemmet-Sdr. Vium Kirkekasse i henhold til Vedtægt for regnskabsføring.

2. Hemmet-Sdr. Vium menighedsråd foretager:

- Anvisning af samlige regnskabs- og bogføringsbilag.

- Rettidig daglig betalinger af regninger og pligtige pengeydelser.

- Orienterer regnskabsføreren om samtlige forhold vedrørerende Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråd, som kan have betydning for udarbejdelse af et retvisende budget og regnskab.

- Udsteder bemyndigelse til regnskabsføreren til at kunne disponere over Menighedsrådets bankkonti.

3. Tarm Menighedsråd foretager:

- Betalinger, når det er aftalt mked den valgte kasserer.

- Periodevis bogføring i overenstemmelse med gældende regler.

- Ændring af stamdata og løbende lønindberetning i FLØS for Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråds ansatte medarbejdere mfl.

- Udarbejdelse af budgetforslag og budget i samarbejde med Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråd folkevalgte kassere og på baggrund af menighedsrådets forberedelse.

- Delragelse i menighedsrådets møde ved behandling af budget og regnskab, samt deltagelse i det forberedende og det årlige budgetsamråd.

- Udarbejdelse af årsregnskab.

- Kvartalsvis budgetopfølgning til menighedsrådet.

Stk. 2. Arbejds- og ansættelsesvilkår for de af samarbejdet omfattede regnskabsførere påhviler og udøves alene af Tarm Menighedsråd.

Stk. 3. Samarbejdet udøves i nær kontakt med Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråds folkevalgte kasserer.

 

§ 3 Finansiering af samarbejdet

Stk. 1. Regnskabsførererne ansættes og aflønnes af Tarm Menighedsråd.

Stk. 2. Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråd betaler til Tarm Menighedsråd et aftalt årligt vederlag på kr. 27.200,00 (beløbet udredes excl. moms.)

Stk. 3. De nævnte beløb er 1. januar 2020-niveau. Beløbet reguleres årligt pr. 1. januar, med den af kirkeministeriet udmeldte fremskrivningsprocent vedrørende budgetlægning af lønninger. Beløbet reguleres første gang pr. 1. januar 2021. Vederlaget forfalder til betaling kvartalsvis, den sidste hverdag i hvert kvartal.

Stk. 4. Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråd afholder udgifter til regnskabs- og lønsystem,

 

§ 4 Uenighed om denne vedtægt

Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt afholde møde mellem formænd og kassererne for menighedsrådene samt den ansvarlige regnskabsfører. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende repræsentanternes forslag til løsning af uenigheden. Kan der ikke findes en løsning forelægges vedtægten stfitsøvrigheden til afgørelse.

 

§ 5 Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet

Hvis andre menighedsråd ønsker at deltage, oprettes selvstændige vedtægter for dette. Regnskabsføringen vedrørende Hemmet-Sdr. Vium Kirkekasse er først og fremmst Hemmet-Sdr. Vium Menighedsråds anliggende.

 

§ 6 Varighed og ophævelse af samarbejdet

Stk. 1. Vilkårene i denne vedtægt skal forhandles og godkendes hvert 4. år, næste gang i 2. halvår af 2023.

Stk. 2. Menighedsrådene kan dog hver for sig forlange en forhandling om vedtægtens vilkår. Ved enighed åm ændring af vilkårene træder ændringerne i kraft med højst 6 måneders varsel.

Stk. 3. Samarbejdet kan opsiges af et af menighedsrådene med 8 måneders varsel.

 

§ 7 Offentliggørelse

Denne vedtægt offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside jfr. § 42a, stk. 2.

Kopi af vedtægten kan rekvireres hos formændene samt ved kirkekontoret i Tarm Kirke.