Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt for samarbejde om fælles pulje betaling af indefrosne feriemidler til Feriefonden i Tønder Provsti

§ 1 - Aftalens parter og aftalens grundlag

Dette samarbejde omfatter alle menighedsråd i Tønder Provsti og er besluttet på provstiets budgetsamråd den 9. september 2020.

Grundlaget for denne aftale er lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013, lov om menighedsråd, § 43a, jf. § 43.

 

§ 2 - Hjemsted

Samarbejdet har hjemsted i Tønder Kommune.

 

§ 3 - Opgaver omfattet af samarbejdet, ikrafttræden og varighed

Puljen er oprettet til finansiering af indbetaling af indefrosne feriemidler til Feriefonden for alle sogne i Tønder Provsti.

Puljen har til formål at finansiere den ekstra udgidt i kirkekasserne i forbindelse med overgang til ny ferielov og den deraf følgende indefrysning af feriemidler.

Det enkelte menighedsråd indbetaler det skyldige beløb til Feriefonden, hvorefter beløbet kan søges refunderet af nærværende pulje.

 

§ 4 - Ikrafttræden

Samarbejdet træder i kraft pr. 1.1.2021.

 

§ 5 - Ophør

Samarbejdet ophører, når alle sogne har indbetalt det skyldige beløb til feriefonden og modtaget tilsvarende refusion af nærverende pulje.

Det er målet, at alle indbetalinger til feriefonden er afsluttet senest pr,. 1.1.2024.

Ophør kan ske hvert år pr. 31.12. Såfremt en af de i vedtægten deltagende parter ønsker vedtægten ophævet, skal det meddeles provstiudvalget senest den 31.12 året før ophør, således at ønsket om ophør kan bringes til afstemning på budgetsamråd.

Samarbejdet ophører, hvis der på et efterfølgende budgetsamråd ikke er kvalificeret flertal for at fortsætte samarbejdet, jf. økonomilovens § 5, stk. 7, 2. pkt.

Ved ophævelse af samarbejdet indgår evt. ubrugte puljemidler i provstiudvalgskassen, og beløbet vil blive modregnet i kommende års ligning.

 

§ 6 - Finansiering og bestyrelse af samarbejdet

Samarbejdet administreres af provstiudvalgskassen. Hvert år på budgetsamrådet træffes der beslutning om, hvor stort et beløb der afsættes til puljen i det kommende budgetår.

Provstiudvalget bestyrer samarbejdet.

 

§ 7 - Tilsyn

Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.

 

§ 8 - Offentliggørelse

De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til Tønder Provsti. Denne vedtægt offentliggøres på stiftets og Tønder Provstis hjemmeside.

Under forudsætning af at menighedsrådene træffer beslutning om samarbejdet på budgetsamråd i Tønder Provsti den 9. september 2020 er denne vedtægt godkendt af provstiudvalget for Tønder Provsti den 15.09.2020.

 

Underskrevet af provsten og de respektive menighedsråd kan ses i pdf-filen.