Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1. Hjemmelsgrundlag

Stk. 1 Samarbejdet etableres i henhold til § 42a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24/06/2013 om menighedsråd.

§ 2. Deltagende menighedsråd

Stk. 1 Menighedsrådene i Nollund, Urup og Grindsted sogne indgår aftale om samarbejde om drift af kirkegårde.

§ 3. Indhold

Stk. 1 Kirkegårde i Nollund og Urup sogne drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter for kirkegårdene.

Stk. 2 Grindsted kirkegård leverer kvalificeret personale og det tilstræbes, at det er de samme medarbejdere, der udfører opgaverne på Nollund og Urup kirkegårde.

Stk. 3 Grindsted kirkegård leverer maskiner og materialer samt planter til Nollund og Urup kirkegårde.

Stk. 4 Grindsted kirkegårdskontor varetager administration og økonomi vedrørende kirkegårde i Nollund og Urup. Kirkegårdslederen har ansvaret for oprettelse af vedligeholdelsesaftaler, såvel etårige som legataftaler samt for opfølgning på betalinger.

Stk. 5 Kirkegårdslederen søger for registre og arkiver opfylder den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Stk. 6 Arbejdet på kirkegårdene planlægges og tilrettelægges af kirkegårdslederen i samråd med menighedsrådet for Nollund og Urup sogne. Timerne fordeles på årets måneder i forhold til opgaverne og årstiderne.

§ 4. Økonomi

Stk. 1Grindsted kirkegård afholder alle udgifter vedrørende kirkegårdsdriften. Nollund-Urup kirkekasse refunderer til Grindsted kirkekasse forbrug af timer, maskiner materialer samt planter mv. i henhold til bilag 1.

Stk. 2 Tidsforbruget på kirkegårdene er fastsat til 1248 timer årligt svarende til 3 arbejdsdage pr. uge. Tidsforbrug til administration er fastsat til 1 time pr. uge (opgjort pr. 31.12.2018) 

Stk. 3 Tidsforbruget reduceres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Ændringer til aftalen indarbejdes i bilag 1.

Stk. 4 Grindsted kirkegårdkontor fremsender faktura hvert kvartal.

Stk. 5 Indtægter fra gravsteder på Nollund og Urup kirkegårde tilfalder Nollund-Urup menighedsråd.

Stk. 6 Priser reguleres første gang pr. 01.01.2022 i henhold til bilag 1.

§ 5. Tilsyn

Stk. 1 Kirkeværge(r) i Nollund-Urup menighedsråd fører tilsyn med Nollund og Urup kirkegårde, jf. vedtægter for kirkegårde og kirkeværger, og påtaler evt. mangler til kirkegårdslederen i Grindsted.

Stk. 2 Menighedsrådene i Nollund og Urup sogne er ansvarlige for at arbejdspladserne på kirkegårdene opfylder gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Stk. 3 Tilsyn af arbejdsudførelse varetages af arbejdsmiljøorganisationen i Grindsted. Herunder tilsyn i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdsstederne samt udarbejdelse af APV.

Stk. 4 Kirkeværge(r) og kirkegårdsleder her gensidig informationspligt vedr. kirkegårds drift, herunder reklamationer o.lign.

§ 6. Uenighed om aftalen

Stk. 1 Uenighed om fortolkning af denne aftale afklares på et møde mellem menighedsrådenes formænd og kirkeværger fra Nollund og Urup kirkegårde samt kirkegårdslederen. Kan der ikke opnås enighed på mødet, afgøres sagen på et fælles menighedsrådsmøde.

§ 7. Ændring af aftale

Stk. 1 Aftalen skal genforhandles efter anmodning fra et af menighedsrådene. En evt. ændring træder i kraft efter varetagelse på et fælles menighedsmøde med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

Stk. 2 Bilag 1. reguleres 1 gang årligt med den almindelige stigning i pristallet jf. udmelding fra Kirkeministeriet i forbindelse med budgetlægningen.

§ 8. Ikrafttræden og ophør af samarbejdet

Stk. 1 Aftalen træder i kraft 01.01.2021 og varer ved indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen fremsendes til Grene Provsti efter godkendelse.

Stk. 2 Aftalen kan opsiges af hver part med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

§ 9. Offentliggørelse

Stk. 1 Aftalen offentliggøres på menighedsrådenes hjemmesider

Stk. 2 Aftalen offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside

Stk. 3 Aftalen offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside, jf. gældende regler.

§ 10. Underskrifter

Dato: 30. november 2020

For Nollund-Urup Sognes Menighedsråd, Bodil Agersnap Hirt, Formand

For Grindsted Sogns Menighedsråd, Lone H. Ovesen, Formand