Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt

for samarbejde om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder.

 

§ 1: Aftalens parter og aftalens grundlag

Dette samarbejde etableres mellem Varde Menighedsråd og Varde Provsti.

Varde Menighedsråd er ansættelsesmyndighed for kirke- og kulturmedarbejderen.

Samarbejdets formål er kirkelige aktiviteter, undervisning samt diakoni til gavn for alle sogne i Varde Provsti.

Grundlaget for denne aftale er lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013, lov om menighedsråd, § 43b, jf. § 43.

 

§ 2: Hjemsted

Samarbejdet har hjemsted i Varde Kommune.

 

§ 3: Opgaver omfattet af samarbejdet

Samarbejdet omfatter ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder i 414 timer årligt. Ved aftalens indgåelse varetages følgende opgaver:

  • Minikonfirmandundervisning på specialområdet 30 timer pr. år.
  • Konfirmandundervisning på specialområdet 243 timer pr. år.
  • Sorggruppe for børn og unge op til 18 år 141 timer pr. år.

Varde menighedsråd kan efter behov ændre fordelingen af timer på disse områder. 

Hvis der skal ændres på opgavernes art, skal det ske på grundlag af en forhandling mellem parterne.

Ovennævnte opgaver omfatter børn og unge op til 18 år for alle sogne i Varde Provsti.

 

§ 4: Ikraftræden

Samarbejdet træder i kraft pr. 1.9.2020

 

§ 5: Ophør

Samarbejdet kan opsiges med et års varsel af en af parterne:

Ophør kan ske hvert år pr. 31.12. Såfremt en af de i vedtægterne deltagende parter ønsker vedtægten ophævet, skal det meddeles til den anden part senest den 31.12. året før ophør.

Efter gensidig aftale kan aftalen opsigelsesperioden afkortes.

Ved ophævelse af samarbejdet vil ubrugte midler blive modregnet i kommende års ligning.

 

§ 6: Finansiering og bestyrelse af samarbejdet

Samarbejdet administreres i Varde menighedsråds kirkekasse. I forbindelse med fastsættelse af den endelige ligning for de kirkelige kasser træffer provstiudvalget beslutning om, hvor stort et beløb der bevilliges til samarbejdet for det kommende budgetår.

I budget 2021 bevilges der kr. 123.400 til formålet. Som udgangspunkt fremskrives beløbet hvert år med samme fremskrivning som de kirkelige kasser i provstiet. Yderligere fremskrivning af beløbet kan ske på grundlag af forhandling mellem parterne.

Varde Menighedsråd laver seperat biregnskab for bevilling til ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder.

 

§ 7: Tilsyn

Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.

 

§ 8: Offentliggørelse

Alle interesserede kan gøre sig bekendt med nærværende vedtægt ved henvendelse til Varde Menighedsråd eller Varde Provsti. Vedtægt offentliggøres på Ribe Stifts og Varde Provstis hjemmeside.

Såfremt der sker ændringer i aftalen, orienteres der om det på det årlige budgetsamråd.

 

Denne vedtægt er godkendt af

Varde Menighedsråd af formand Karen Vendler

Varde Provsti af Provst Lise Hindsholm