Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt for samarbejde 

om

fælles gravermedhjælper

(Model A)

 

1. Aftalens parter og grundlag

1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Fåborg Menighedsråd, og det/de bestillende menighedsråd: Årre Menighedsråd.

1.2 Aftalen er indgået i henhold til § 42 a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

 

2. Formål

2.1 Formålet med samarbejdet er:

- at styrke de driftsmæssige opgaver,

- at opnå fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene

- at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring

 

3. Samarbejdets indhold

3.1 Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd varetager den samlede gravermedhjælper funktion i sognene.

 

4. Personaleforhold

4.1 Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd.

4.2 Det udførende menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderene, hvorfor medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.

I praksis aftaler medarbejderne på kirkegården selv, hvordan arbejdet tilrettelægges og hvordan ferie og fridage fordeles.

 

5. Finansiering

5.1 Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds kirkekasse.

- Afregningen foregår over ligningen til det udførende menighedsråds kirkekasse efter nedenstående fordelingsnøgle.

5.2 Fordeling af udgifterne sker ved:

En fast fordelingsnøgle på 72,5 % til Fåborg Menighedsråd og 27,5 til Årre Menighedsråd.

5.3. Hvert år ved regnskabsåret slutning udarbejder det udførende menighedsråd budget og regnskab for samarbejdet, som foreligges menighedsrådene.

 

6. Tilsyn

6.1 De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårerne i denne vedtægt overholdes.

 

7. Optagelse i samarbejdet

7.1 Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

7.2 Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

 

8. Uenighed om fortolkning af vedtægten

8.1 Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårerne for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

 

9. Ændringer i vedtægten

9.1 Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

 

10. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

10.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 8 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

 

11. Ikraftræden og offentliggørelse

11.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. oktober 2018.

11.2 Stk. 2 Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.