Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1

Aftalens parter og aftalens grundlag

Stk. 1. Denne aftale indgås mellem menighedsrådene i Sønder Borris og Tarm sogne, hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 2 Grundlaget for samarbejdet er § 42 a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd og § 2 i lovbekendtgørelse nr. 95 af 29. januar 2020 om folkekirkens økonomi. 

§ 2

Arbejdsopgaver omfattet af aftalen

Stk. 1. Aftalen vedrører fra 1. juli 2022 samarbejde om

 1. Regnskabsføring for Sønder Borris Kirkekasse i henhold til Vedtægt for regnskabsføring.
 2. Sønder Borris Menighedsråd foretager:
 • Anvisning af samtlige regnskabs- og bogføringsbilag. Elektronisk godkendelse.
 • Rettidig fremsendelse af regnskabs- og bogføringsbilag til Tarm Pastorats Kirkekontor med henblik på betalingsanvisning og bogføring.
 • Orienterer regnskabsføreren om samtlige forhold vedrørende Sønder Borris Menighedsråd, som kan have betydning for udarbejdelse af et retvisende budget og regnskab.
 • Udsteder bemyndigelse til regnskabsføreren til at kunne disponere over Menighedsrådets bankkonti.
 1. Tarm Menighedsråd foretager:
 • Lægger bilag i regnskabssystemet til elektronisk godkendelse.
 • Rettidig daglig betalinger af regninger og pligtige pengeydelser.
 • Periodevis bogføring i overensstemmelse med gældende regler.
 • Ændring af stamdata og løbende lønindberetning i FLØS for Sønder Borris Menighedsråds ansatte medarbejdere m.fl.
 • Udarbejdelse af budgetforslag og budget i samarbejde med Sønder Borris Menighedsråds folkevalgte kasserer og på baggrund af menighedsrådets forberedelse.
 • Deltagelse i menighedsrådets møde ved behandling af budget, regnskab og evt. deltagelse i forbindelse ved gennemgang af kvartalsrapport. Alternativ kan der afholdes møder mellem regnskabsførere og repræsentanter fra menighedsrådet forud for et menighedsrådsmøde, hvor økonomi er på dagsordenen.
 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Kvartalsvis budgetopfølgning til menighedsrådet.

Stk. 2. Arbejds- og ansættelsesvilkår for de af samarbejdet omfattede regnskabsførere påhviler og udøves alene af Tarm Menighedsråd.

Stk. 3. Samarbejdet udøves i nær kontakt med Sønder Borris Menighedsråds folkevalgte kasserer.

§ 3

Finansiering af samarbejdet

Stk. 1.  Regnskabsførerne ansættes og aflønnes af Tarm Menighedsråd.

Stk. 2.  Sønder Borris Menighedsråd betaler til Tarm Menighedsråd et aftalt årligt vederlag på kr. 27.820,00 (beløbet udredes excl. moms). 

Stk. 3.  De nævnte beløb er 1. januar 2022-niveau. Beløbet reguleres årligt pr. 1. januar, med den af kirkeministeriet udmeldte fremskrivningsprocent vedrørende budgetlægning af lønninger. Beløbet reguleres første gang pr. 1. januar 2023.

Vederlaget forfalder til betaling kvartalsvis, den første hverdag i kvartalet.

Stk. 4.  Sønder Borris Menighedsråd afholder udgifter til regnskabs- og lønsystem.

§ 4

Uenighed om denne vedtægt

Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt afholdes møde mellem formænd og kassererne for menighedsrådene samt den ansvarlige regnskabsfører. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende repræsentanternes forslag til løsning af uenigheden. Kan der ikke findes en løsning forelægges vedtægten stiftsøvrigheden til afgørelse.

§ 5

Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet

Hvis andre menighedsråd ønsker at deltage, oprettes selvstændige vedtægter for dette. Regnskabsføringen vedrørende Sønder Borris Kirkekasse er først og fremmest Sønder Borris Menighedsråds anliggende.

§ 6

Varighed og ophævelse af samarbejdet

Stk. 1. Vilkårene i denne vedtægt skal forhandles og godkendes hvert 4. år, næste gang i 1. halvår af 2026.

Stk. 2. Menighedsrådene kan dog hver for sig forlange en forhandling om vedtægtens vilkår. Ved enighed om ændring af vilkårene træder ændringerne i kraft med højst 6 måneders varsel.

Stk. 3. Samarbejdet kan opsiges af et af menighedsrådene med 8 måneders varsel.

§ 7

Offentliggørelse

Denne vedtægt offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside jfr. § 42a stk. 2.

Kopi af vedtægten kan rekvireres hos formændene samt ved kirkekontoret ved Tarm Kirke.

Godkendt af Tarm Menighedsråd                                                          

Godkendt af Sønder Borris Menighedsråd

Godkendt af Skjern provstiudvalg

sign. Poul Ivan Madsen