Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1. Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Sct. Catharinæ Menighedsråd, og det/de bestillende menighedsråd: Farup Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

2. Formål

Formålet med samarbejdet er: At få flere timer til en organist.

3. Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd varetager (fx den samlede organist og kirketjener) funktion i sognene.

4. Personaleforhold

Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd.

Det udførende menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderne, hvorfor medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.

5. Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds kirkekasse.

Fordelingen af udgifterne sker ved:

Farup Menighedsråd betaler 18/45 del af lønnen til organisten.

Opgørelse finder sted ved udgangen af hvert kvartal.

Hvert år i januar måned udarbejder det udførende menighedsråd budget og regnskab for samarbejdet, som foreligges menighedsrådene. Der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til menighedsrådene. Eventuelle løbende tilpasninger af budgettet forudsætter enighed blandt rådene.

6. Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

7. Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

8. Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

9. Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

10. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

11. Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. juni 2022.

Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside, www.ribestift.dk Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.