Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt

For samarbejde om drift af kirkegårde

§ 1 Aftalens parter og aftalens grundlag

Stk 1. Denne aftale indgås mellem menighedsrådene i Egvad og Tarm Songne, hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 2. Grundlaget for samarbejdet er nu § 42 a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd og § 2 i lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi.

 

§ 2: Arbejdsopgaver omfattet af aftalen

Stk. 1. Aftalen vedrører fra 1. januar 2018 samarbejde om

- Drift af Egvad Kirkegård: Se kvalitetsbeskrivelse

- Pasning af Egvad Kirke og graverhus: se beskrivelse

- Administration af Egvad Kirkegård:

Protokol føres kan på EDB. Udfærdige gravstedsbreve, legataftaler, kontakt til pårørende i forbindelse med begravelser, hjemfaldne gravsteder o.l.

Fakturering af aftaler

- Større arbejder, etc. aftales i hver enkelt tilfælde, budgetmæssig dækning forudsættes.

- I forbindelse med større beslutninger på kirkegården skal kirkegårdslederen altid involveres (f.eks. udtagelse af nyt gravsted, aftale af gravstedsanlæg, renovering eller omlægning af kirkegårdsarealet).

Stk. 2. Kirkegårdslederen ansat af Tarm Menighedsråd er daglig leder af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Stk. 3. Ved nyansættelse af kirkegårdsleder har Tarm Menighedsråd ansættelseskompetencen. Ved nyansættelse kan to medlemmer fra Egvad Menighedsråd deltage (uden stemmeret).

 

§ 3: Finansiering af samarbejdet

Stk 1. Personalet ansættes og aflønnes af Tarm Menighedsråd, men med begge kirkegårde som tjenestesteder. Egvad Menighedsråd refunderer efterfølgende lønudgifter, udgifter til maskiner, redskaber, bil og gravmateriel. Øvrige driftsudgifter afholdes af Egvad.

Stk. 2. Til dækning af lønudgifter, udgifter til maskiner, redskaber, bil og gravmateriel fastsættes betalingen for arbejdet til kr. 15.900,00 pr. måned. Til dækning af lønudgifter i kirken og graverhuset betales der 2.500 kr. pr. måned.

Stk. 3. Større enkeltstående arbejder honoreres særskilt og efter nærmere aftale (f.eks. fornyelse af større partier hækplanter, fældning af store træer, o.l.).

Stk. 4. De nævnte beløb i § 3, stk. 3 er 1. januar 2017-niveau. Beløbet reguleres årligt pr. 1. januar, med den af kirkeministeret udmeldte fremskrivningsprocent vedrørende budgetlægning af lønninger. Beløbet rguleres første gang pr. 1. januar 2018.

 

§ 4: Tilsyn

De respektive menighedsråd og kirkegårdes kirkeværger fører tilsyn, jf. kirkegårdenes og kirkeværgernes vedtægter, og påtaler evt. mangler til kirkegårdslederen.

Reklamationer over kirkegårdenes drift rettes til de respektive kirkeværger, jf. kirkegårdenes vedtægter. Kirkegårdslederen har således pligt til at orientere menighedsrådene om evt. klagesager.

Der holdes mindst et møde årligt mellem Egvad Menighedsråd/kirkeværge og kirkegårdslederen hvor kvalitetsbeskrivelse kan gennemgås og planer for kirkegården i næste periode fremlægges.

 

§ 5: Uenigheder

Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt afholdes møde mellem formænd og kirkeværger for menighedsrådene samt kirkegårdslederen. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende repræsentanternes forslag til løsning af uenigheden. Kan der ikke findes en løsning forelægges vedtægten stiftsøvrigheden til afgørelse.

 

§ 6: Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet

Hvis andre menighedsråd ønsker at deltage i kirkegårdssamdriften, oprettes selvstændige vedtægter. 

Driftsfællesskabet vedrørende Egvad er først og fremmest Egvad Menighedsråds anliggende.

 

§ 7: Varighed og ophævelse af samarbejdet

Stk. 1. Vilkårerne i denne vedtægt skal forhandles og godkendes hvert 4. år, næste gang i 1. halvår af 2022.

Stk. 3. Samarbejdet kan opsiges af et af menighedsrådene med 8 måneders varsel.

 

§ 8: Offentliggørelse

Denne vedtægt offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside jf. § 42 a, stk. 2.

Kopi af vedtægten kan rekvireres hos formændene samt ved kirkekontoret ved Tarm Kirke.